Jaarverslag 2009

Het verenigingsjaar 2009 is voorbij. Terugkijkend op afgelopen jaar is iedereen er wel van overtuigd dat dit een turbulent jaar is geweest  waarbij naast de reguliere aktiviteiten ook nog enkele toevoegingen plaatsvonden: de processie en de rommelmarkt, die toch ook van bestuur en leden veel inspanningen vergen. Daarbij zijn momenteel veel leden  thans reeds bezig met de  voorbereidingen voor het komende jubileumjaar.

In 2009 werden 3 kinderen geboren en deden 9 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we negen  80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 2 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

De kascontrole werd uitgevoerd door Roger Peters(die momenteel aftredend is) en door Nico Hautvast.

In de Parochieraad is momenteel een afvaardiging van 2 personen van onze vereniging aanwezig. (Flor Dreessen en Margriet Timmers).

Op het secretariaat kwamen  27 brieven binnen en werden  4  brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen met betrekking tot het te organiseren Hazeler Paorte Fieëst en werd hieromtrent correspondentie gevoerd.

Alle aktiviteiten welke inde vorige alg. ledenvergadering werden gepland, werden ook uitgevoerd.

Aktiviteiten in 2009.

Karnaval

Op uitnodiging van de karnavalsvereniging werd door een afvaardiging van ons bestuur op 1 februari de prinsenreceptie bezocht.

Om de karnavalsssfeer enigszins op te luisteren werden op zaterdag voor karnaval de vlaggetjes weer aan  de lantaarnpalen langs de optochtroute in de buurt opgehangen .

Jaarvergadering 24 maart

In vergelijking met voorgaande jaren was er een behoorlijke opkomst van leden. Het experiment met de presentatie mag redelijk geslaagd genoemd worden. Tijdens deze vergadering wordt ook onder de aandacht gebracht dat onze buurtvereniging in 2010 veertig jaar bestaat. Enkele suggesties omtrent de wijze waarop dit heugelijk feit herdacht dient te worden, worden geopperd. Een doorslaggevend idee is: het openstellen van poorten van Groot Haasdal, en hieronder  evenementen organiseren.Een drietal personen, Hans Lacroix, Ronals Kuipers en Ludi Hambeukers gaan een comite vormen en zullen proberen hieraan gestalte te geven.

Paasontbijt 13 april

Veel positieve reacties en complimenten zijn  er ontvangen omtrent de goede verzorging, de goede kwaliteit en de gezelligheid. Iedereen was zeer tevreden over de uitvoerige en uitgebreide catering. Ten aanzien van het te houden begin-tijdstip wordt besloten dit te handhaven. Een aktiviteit om weer op de komende jaarkalender te plaatsen.

Het aantal deelnemers: 53 personen boven 12 jaar en 11 kinderen.

Processie 7 juni

T.b.v. de op zondag 7 juni te houden processie die eens per 4 jaren door onze buurt trekt, dienden veel werkzaamheden te worden verricht: vlaggetjes strijken, vlaggenpaaltjes schoonmaken, bloemversiering maken voor op en rond de kapel, kamers vullen en afschieten, ruimte rond de kapel schoonmaken en inrichten, etc. Na afloop van de processie diende dan alles weer te worden opgeruimd. Vele handen maken licht werk, en op het moment dat het nodig was waren veel buurtleden spontaan aanwezig om de handjes uit de mouwen te steken. Het resultaat mocht gezien worden: een trotse pastoor die het tweede gedeelte van de H. Mis op het altaar voor de kapel opdroeg, was zeer tevreden en stak dit dan ook niet onder stoelen of banken.

Ook als buurtvereniging mogen we er trots op zijn dat we deze klus op een spontane en ongedwongen manier hebben geklaard, waardoor een eeuwenoude traditie gerespecteerd wordt en hopelijk steeds zal blijven bestaan.

Kermis-donderdag 11 juni

De viering van het jaarlijkse festijn Kermis-donderdag was weer als vanouds. De tuin van W. Leunissen was weer het decor van de festiviteiten. Nadat de fanfare haar traditionele concertje voor de kapel had afgewerkt werd deze tuin opgezocht, en hierin vooral de plaats waar een pilsje klaar stond: het buffet. Aan een natje en een droogje ontbrak het ook dit jaar weer niet. Veel mensen waren al huiswaarts toen de weergoden het lieten regenen: dit was de aanleiding om de tent op te zoeken en daarin ontstonden voor de nog aanwezigen nog enkele gezellige uurtjes.

Ook dit evenement wordt jaarlijks door velen bezocht en ook hier wordt nog steeds lang over gesproken als bewijs dat het goed in de smaak valt. Handhaven dus!!!!!!!!!!!!!

Rommelmarkt 9 augustus

Over het algemeen mogen we zeggen dat de rommelmarkt qua organisatie en uitvoering geslaagd genoemd mag worden. Het is een gebeurtenis die om de twee jaar terug komt en voor de vereniging op financieel gebied toch wel lucratief genoemd mag worden. Veel leden zien hier al maanden naar uit en iedereen weet zijn plekje te vinden achter een van de vele marktkramen. Er was ook dit jaar weer een goede ondersteuning aan het bestuur door de leden. En onder de perfecte weersomstandigheden  moest het evenement wel slagen.

Alleen de grote hoeveelheid “oude spullen” moeten we in de toekomst proberen te verminderen. Daarom werd door het bestuur hieromtrent besloten:

a..  in de toekomst nog slechts 1 ophaalronde ( de dag  voor de marktdag);

b.  spullen enigszins specificeren;

c.  prijzen aanpassen/verhogen;

d.  alleen vla’s inleveren en geen cake’s.

e.  tijdens komende algemene ledenvergadering (= deze vergadering) ter prake brengen dat de rommelmarkt van de buurtvereniging niet te vergelijken is met ophaalronde van RD4.

Buurtfeest barbeque/wandeltocht 23 augustus

Aan de wandeltocht werd dit jaar deelgenomen door 45 deelnemers. De tocht voerde rondom Schimmert en de deelnemers waren enthousiast omdat ze nu op plekken kwamen die – ondanks gelegen op korte afstand van hun woning – nooit werden bezocht. Ook aan de opdrachten cq. uitwerking van de vragenlijsten werd volop aandacht besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de BBQ minder druk bezocht: 75 personen waren aanwezig op deze gezellige bijeenkomst.

De verdeling van de werkzaamheden was dit jaar anders geregeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoefden de bestuursleden niet de hele tijd de werkzaamheden

(barbecue, tappen, bedienen, glazen spoelen en eet-buffet bediening) te verzorgen doch werden ze afgelost door enkele leden, die dit vrijwilligerswerk gaarne ter hand namen. Hierdoor konden ook de bestuursleden zich eens wat meer onder het publiek mengen. Prettige oplossing!!!!

Over het algemeen waren de indrukken omtrent het feest weer goed en waren de reacties van de deelnemers weer positief. Dus: volgend jaar weer!!!!!!!

Een woord van dank aan de fam. Stassen voor het geheel belangenloos beschikbaar stellen van hun accommodatie mag zeker vermeld worden.

Jeugdaktiviteit 19 september

De jeugdaktiviteit, georganiseerd bij de fam. Provaas, was weer toppie. Iedereen was vol lof omtrent de organisatie, waar ook verschillende ouders van kinderen aan deelnamen. Het aantal deelnemende tieners bedroeg 23 en jeugdigen (van 0 tot 12 jr) 13. Zeer enthousiast, en na afloop zeer vermoeid, deden allen mee aan de spelen en opdrachten.

Bij terugkomst op boerderij Provaas was er nog een hapje en een drankje voor deelnemers en ouders.
Omdat deze aktiviteit gehouden werd op de Landelijke Burendag werd een gedeelte van de gemaakte kosten door de overheid gesubsidieerd.

Busreisje 19 september

Op dezelfde dag dat de jeugd zich vermaakte op met de gehouden jeugdaktiviteiten namen de 55+ers deel aan een jaarlijkse bustocht. Deze werd dit jaar georganiseerd door de buurtvereniging Klein Haasdal. Een prachtige tocht naar de Acht Zaligheden te Eersel, met een lunch aldaar. Daarna  een tocht door de Brabantse Kempen en een afsluit-diner te Grathem. Alles perfect verzorgd door de Fa. Jacobs. Van onze vereniging waren 20 deelnemers terwijl van de buurtvereniging Klein Haasdal 17 personen deelnamen.

St. Hubertus 3 november

De jaarlijkse St. Hubertusmis in de kapel was ook dit jaar weer de trekpleister van  veel personen die hiermee de verering van deze heilige in stand willen houden. De H. Mis werd opgeluisterd door een ensemble van  schutterij St. Sebastianus, terwijl de jagersvereniging weer zorgde voor de Hubertusbroodjes, die na de mis aan alle aanwezigen werden uitgedeeld.

Deze viering is een eeuwenoude traditie die in lengte der jaren gehandhaafd dient te blijven.

Kerstfeest

Ten behoeve van de sfeer van kerstmis wordt bij de kapel ieder jaar een kerstboom geplaatst en in de kapel een kerstal ingericht. Bij Nico Hautvast werd een 12 meter  hoge dennenboom omgezaagd en de kruin hiervan, ca. 5m., werd als kerstboom gebruikt. Binnen in de kapel werd door enkele bestuursleden de kerstal opgezet en het interieur van de kapel in kerstsfeer versierd.

Ter gelegenheid van kerstmis worden de 80+ers bezocht met een kleine attentie. Zo ook dit jaar. Negen 80+leden ontvingen bezoek van enkele bestuursleden om de kerstwensen in ontvangst te nemen.

Kerstbrunch 13 december .

De kerstbrunch werd dit jaar door meer deelnemers bezocht dan ooit: 73 personen boven 16 jaar en 27 jeugdigen melden zich aan als deelnemer.

Een pluimpje voor de traiteur is zeker op zijn plaats. Iedereen sprak vol lof over het aangeboden buffet. Na afloop van het eten was het tijd voor het kienspel en konden de goklustigen  hun hart weer ophalen.

Verder bleek iedereen volledig tevreden te zijn over de inhoud van de middag, dus voor een volgend jaar is succes weer verzekerd.

Dat was het verenigingsjaar 2009 in een notendop. Hopelijk kunnen we voor 2010 vooruitzien op een jubileumjaar, waar we met zij allen de schouders onder zullen zetten om dit te laten slagen. Veel gezamenlijke inspanningen zijn er al verricht om het Hazeler Paorte Fieëst tot in de verre omgeving bekendheid te geven.  Met de huidige samenwerking en een beetje mooi weer zal dit wel lukken en kunnen we allen trots zijn op onze buurtvereniging.

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2008

Het jaar 2008 is alweer enige tijd aan ons voorbij gegaan. Vele herinneringen over goede momenten, doch ook op minder plezierige ogenblikken zullen  we moeten terugblikken. Dat is nu eenmaal het leven.

Laten we het verenigingsjaar 2008 aan ons voorbij gaan dan zien we dat ons ledenbestand dit jaar 116 leden/lidgezinnen omvatte, ofwel 331 individuele leden.

In 2008 werden er 4 nieuwe leden geboren, en moesten we eveneens van 4 personen afscheid nemen.

Drie kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Ook onze zieken werden niet vergeten: het bestuur bracht aan 8 personen een ziekenbezoek.

Met Kerstmis hebben we aan zes 80+ers een attentie bezorgd.

Tevens bezochten we naar aanleiding van ontvangen uitnodigingen 2 keer een receptie.

De kascontrolecommissie bestond uit Jo Schneiders en Roger Peeters.

Als afgevaardigden van onze vereniging in de Parochieraad functioneren nog steeds Margriet Timmers en Flor Dreessen.

Op het secretariaat werden 21 stukken ontvangen en werden een viertal brieven verzonden.

AKTIVITEITEN 2008

Karnaval

Karnaval is altijd de eerste aktiviteit van het jaar.

Naar aanleiding van een ontvangen uitnodiging werd door een delegatie van het bestuur de prinsenreceptie bezocht.

Om de karnavalssfeer op te luisteren werden op zaterdag voor karnaval  de vlaggetjes aan de lampenpalen langs de optochtroute aangebracht.

Paasontbijt

Het paasontbijt werd, in vergelijking met voorgaande jaren, weer redelijk goed bezocht. 45 Personen genoten op Tweede Paasdag van een voortreffelijk en, wat vooral voornaam is, een gezellig ontbijt. De kwaliteit en de wijze waarop dit jaar de uitvoering plaats vond, (niet door een traitteur maar door enkele  bestuursleden zelf voorbereid) werd door de leden goed ontvangen. 

Conclusie: met deze wijze van aanpak doorgaan!!!!!!!!!!

Wegens de slechte weersomstandigheden op tweede paasdag is de paashaas in zijn holletje gebleven en werden er geen paaseieren geraapt.

Ledenvergadering

De ledenvergadering werd dit jaar bezocht door 7 bestuursleden en 17 leden. Het ledenaantal valt wel enigszins tegen, maar wat doe je eraan om de leden te  motiveren de vergadering te bezoeken?

H.Lacroix stelt voor de leden persoonlijk uit te nodigen cq. de vorm van de vergadering meer uitnodigend te maken om de leden zodanig te motiveren.

Voor de volgende jaarvergadering wordt gezocht naar een alternatief.

Kermisdonderdag

De kermisdonderdagviering was zoals vanouds weer gezellig.

Om enigszins op de weersomstandigheden in te kunnen spelen werd er een  nieuwe tent aangeschaft, met name bedoeld voor dit soort aktiviteiten. Hiervan werd, met name door de oudere leden, dankbaar gebruik gemaakt.

Mogelijk is dit ook een reden geweest waardoor het feest tot in de kleine uurtjes doorging.

Komend jaar kunnen we dit concept weer  handhaven.

Buurtfeest

De wandeltocht. Deze werd weer goed georganiseerd , voorzien van een pauzeplaats met een natje en een droogje, maar vrij lang en zwaar bevonden door de vele deelnemers. Toch was de afstand slechts 10 km.

De BBQ. Zoals ieder jaar werd hierover door de deelnemers, zijnde 102 volwassen en 25 kinderen weer lovend gesproken. Iedereen die het heeft meegemaakt weet waarover het gaat, en degene die er  niet waren hebben iets gemist. Terwijl de jeugd zich amuseerde op het springkussen deden de volwassenen zich te goed aan het eet- en drinkbuffet. Jammer dat de weergoden ons niet erg goed gezind waren en de groep in tweeën splitste: een gedeelte binnen in de koestal en een gedeelte buiten in de feesttent. Dit  drukt toch wel een stempel op het geheel. Ondanks de geweldige accommodatie van de fam Stassen, die voor het gebruik hiervan een woord van dank zeker waardig is, wordt door slechte weersomstandigheden de gezelligheid van een dergelijke buitenaktiviteit zeker beïnvloed. Jammer, maar niets aan te doen.

Jeugdaktiviteit

Door enkele bestuursleden werd dit jaar de jeugdaktivitieit, die voorheen jaarlijks op de zaterdag van het buurtfeest-week-end werd gehouden, op een ander tijdstip georganiseerd.

Vanuit de loods van de fam. Provaas werd in de avonduren een speurtocht georganiseerd, waarin zich veel verassende elementen voordeden.

Een zeer geslaagd evenement met veel positieve reacties zowel van de jeugdige deelnemers alsook van hun ouders.  Een goede organisatie en voorbereiding waren hier debet aan. Een aktiviteit die voor herhaling vatbaar. is.  Door dit soort evenementen te organiseren worden goede onderlinge buurtcontacten opgebouwd.

Bustocht op 17 oktober naar Keulen

In samenwerking met buurtvereniging Klein Haasdal werd de jaarlijkse bustocht ondernomen naar Brüll en  Keulen. Het aantal deelnemers (Kl.Haasdal 20 en Gr.Haasdal 22) was voldoende om de tocht te organiseren. Na een enerverend bezoek aan de Augustusburcht te Brull en de stad Keulen werd deze gezellige dag   in Vijlen afgesloten met een goed verzorgd diner.

St. Hubertus viering 3 november

De St. Hubertusviering werd zoals ieder jaar weer bezocht door een behoorlijk aantal personen. Traditioneel. Deze traditie dient dan ook gekoesterd te worden.

Een eervolle vermelding is m.i. op zijn plaats voor Sonja Niessen die, zoals jaarlijks, zorgde voor de prachtige bloemversieringen op de voorgevel en het altaar.

Kerstfeest

Kerstversiering aan de kapel dd. 13-12-08.

Ieder jaar weer moet er een nieuwe kerstboom geplaatst en versierd worden aan de kapel. Een prachtige boom werd dit jaar met behulp van de hijsapparatuur van de fa. Roks geplaatst. Dit is ook een optie voor volgende jaren!!!!

Enkele bestuurleden zorgden  ervoor  dat de boom voorzien werd van lampjes, terwijl enkele anderen zich bezig hielden met het inrichten van de kerstal (door Hans Lacroix dit jaar speciaal vervaardigd) en het plaatsen van de beeldengroep.

Ook de gebruikelijke warme soep en de borrel werden tijdens de werkzaamheden niet  overgeslagen.

Bezoek zieken en 80+ers

De zieken en 80+ers werden dit jaar, in het kader van het kerstfeest, bezocht door Saskia Provaas en Hans Lacroix.

Kerstbrunch 21 december

Ieder jaar weer eeen terugkerend gebeuren: de kerstbrunch. Rond het middaguur verzamelden 75 leden en 10 kinderen zich in het gemeenschapshuis rond een kopje koffie/thee met een kerstkransje . Om ca. 13.00 uur verscheen de traiteur die ervoor zorgde dat het brunch-buffet rijkelijk en kwalitatief zeer goed voorzien werd. Dit was ook af te leiden aan die aanwezigen, die er menige keer een bezoek brachten en zich tegoed deden aan de lekkernijen.

Als topper van de middag: kienen!!! Iedereen in volle spanning, afwachtend op het winnende getal!!!

Rond 17.30 uur was het feest ten einde en trok iedereen voldaan huiswaarts.

Afsluitend kunnen we als bestuur concluderen dat ook dit evenement het volgend jaar weer op de agenda geplaatst kan worden.

Zo hebben we dus het verenigingsjaar 2008 aan ons voorbij zien gaan. Laten we hopen en ervoor zorgen dat we in de toekomst op deze wijze nog vele verenigingsjaren kunnen afsluiten.

De Secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2007

Terugkijkend naar het jaar 2007 krijg ik het gevoel dat dit jaar bijzonder snel aan ons is voorbij gegaan. Evenals alle jaren zijn er natuurlijk ook dit jaar weer prettige en minder prettige gebeurtenissen de revue gepasseerd.

Uit ons ledenbestand hebben we van 5 persoon afscheid moeten nemen, aan 6 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 3 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 6 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 3 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 3 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een plaatselijke vereniging, alsmede 2 vijftigjarige bruiloften.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 120 leden/lidgezinnen.

In het bestuur heeft zich een wijziging voorgedaan waarvan we tijdens de vorige jaarvergadering nauwelijks durfden te dromen: 5 leden hebben zich aangemeld als nieuw bestuurslid zodat per 31-12-07 ons bestuur bestond uit 9 leden.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Jo Schneiders en Judy Kuipers. Deze laatste is in de plaats gekomen van Saskia Provaas die zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid en  reeds als zodanig funktioneert..

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 36 brieven ontvangen en werden diverse brieven verzonden.

Ten slotte kunnen we vermelden dat we in 2007 officieel eigenaar zijn geworden van de kapel.  De notariële akte hiervoor werd onlangs gepasseerd.

Aktiviteiten 2007.

Jaarvergadering 16 maart

Gebruikmakend van de gastvrijheid van de fam. Kallen werd ook dit jaar weer de jaarvergadering in hun lokatie “Bie den Theun” gehouden. Deze vergadering werd bezocht door de 5 bestuursleden en door 24 leden. De notulen van deze vergadering werden reeds tijdens een eerder agendapunt voorgelezen.

Een kleine attentie en een groot woord van dank aan de fam. Kallen voor het beschikbaar stellen van deze lokatie was zeker op zijn plaats.

Paasontbijt 9 april

De deelname aan het paaseieren rapen was dit jaar zeer gering: slechts 4 kinderen namen hieraan deel. Ook de deelname aan het paasontbijt was dit jaar minder: 45 deelnemers genoten van een kwalitatief goed verzorgd ontbijt en beleefden gezamenlijk enkele gezellinge uurtjes rond het  middaguur op 2e Paasdag.

Hopelijk kunnen we volgend jaar op meer deelnemers rekenen.

Kermisdonderdag 7 juni

Het is traditioneel dat de fanfare op kermisdonderdag een rondgang maakt door onze buurt en een klein concert ten gehore brengt voor de kapel. Tevens is het inmiddels ook traditioneel dat na afloop van dit concert de fanfareleden en de buurtleden enkele gezellige uurtjes vertoeven bij een natje en een droogje in de prachtige tuin van Wiel Leunissen, die deze ieder jaar weer belangeloos hiervoor beschikbaar stelt.

Een eervolle vermelding voor deze jaarlijks terugkerende geste mag zeker niet vergeten worden.

Veel buurt- en fanfareleden maken gretig gebruik van dit mid-week-festijn, waarvan de kosten gedekt worden uit de “vrije giften” die in de daarvoor bestemde bus gedeponeerd worden.

Uitgaande van de gezelligheid, waaraan overigens ook de weergoden hun steentje moeten bijdragen, dienen we dit evenement te koesteren en jaarlijks opnieuw te organiseren en zodoende oude gebruiken te handhaven.

Pinksterzondag 22 mei

Op deze dag doen de kinderen hun Eerste H. Communie. De communicantjes werden bezocht en gefeliciteerd door een afvaardiging van het bestuur.

Rommelmarkt 22 juli

De rommelmarkt die we om de 2 jaar organiseren, vond dit jaar plaats op 22 juli. De oorspronkelijk geplande datum werd enkel weken verschoven vanwege aktiviteiten die tbv de kerk werden georganiseerd.

De zaterdag voor de marktdag hadden we in de hele buurt de aangeboden spullen opgehaald en deze toegevoegd aan de voorraad die reeds een jaar eerder was opgehaald en opgeslagen lag in de loods van de fam. Lucassen-Lemmens. Ook dit is een vorm van medewerking waar we zeer blij mee zijn en we hopen nog jaren van deze opslagruimte gebruik te mogen maken. Een woord van dank hiervoor aan Nico en echtgenote is zeker op zijn plaats.

In alle vroegte werden op de marktdag de  kramen en de dranghekken geplaatst en de verzamelde spullen aangevoerd,  uitgezocht, gesorteerd en uitgestald. Bij de opening om 08.30 uur was alles en iedereen startklaar en kon de verkoop beginnen.

Dankzij het prachtige weer en de veelvuldige reclame via de media was er dit jaar een ongekend aantal bezoekers aanwezig. De hoeveelheid te verkopen goederen was nog nooit zo groot en ook  werd er gretig gebruik gemaakt van het buffet met koffie/thee/frisdrank en vla. Dit alles leidde uiteindelijk tot het volgende resultaat: een breed lachende en zeer tevreden penningmeester die een winstbedrag kon innen dat in het verleden nog nooit was gehaald!!!

Iedereen had er voor gewerkt, zijn best gedaan en we konden terugblikken op een gezellige en financieel geslaagde dag. Deze werd gezamenlijk door de medewerkers afgesloten met een hapje en een drankje waarbij de belevenissen van die dag nog eens in geuren en kleuren de revue passeerden. Zo kunnen we ons weer voorbereiden op de komende rommelmarkt in 2009.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Zaterdag 19 augustus.

Om 13.00 uur werd met de kinderen van de basisschoolleeftijd een bezoek gebracht aan de Valkenier te Valkenburg, waaraan 20 kinderen deelnamen, begeleid door 11 ouders die zich hiervoor belangeloos beschikbaar stelden. In de Valkenier werden de kinderen getrakteerd op frites, snacks en een drankje. Deze attractie bezoeken  we inmiddels al jaren tot volle tevredenheid van de deelnemende jeugd.

Zondag 20 augustus.

Tussen 13.30 en 14.00 uur vertrokken  39 volwassenen en  15  kinderen aan een wandeltocht van ca.  10 km.

Onderweg op de pauzeplaats werd de wandelaars koffie/thee/fris en cake aangeboden en was er even gelegenheid de benen te laten rusten. Ook de alom bekende prijsvraag was weer van de partij en velen worstelden met de opgaven.

Op de Bockhof  volgde om 17.00 uur de barbecue voor groot en klein. Hieraan namen 88 volwassen personen en 17 kinderen deelnamen. Terwijl de jeugd zich amuseerden op het springkussen  werd er van het buffet (en de daarop aangeboden dranken) gretig gebruik gemaakt.

Jammer genoeg waren de weergoden ons deze namiddag niet zo gunstig gestemd en moesten we enkele keren een droog onderkomen zoeken. Dit was er vermoedelijk ook de oorzaak van dat veel deelnemers vrij vroeg naar huis gingen.

Er bereikten ons veel goede reacties over de kwaliteit van de etenswaren en over de algehele organisatie. Dit laatste is mede te danken een de fam. Stassen die ieder jaar weer hun accommodatie gratis en voor niets aan ons beschikbaar stelt. Met een woord van dank van de voorzitter alsmede een kleine doch goedbedoelde attentie probeerden we ons dankgevoel hiervoor duidelijk te maken.

Ingelaste ledenvergadering 11 september

Een noodkreet van het bestuur zorgde ervoor dat op 11 september in de lokatie van de fam. Kallen  een extra ledenvergadering werd gehouden. De reden hiervoor was de bezorgdheid van het bestuur, dat met uitsterven wordt bedreigd. Één bestuurslid had zich onlangs bedankt voor zijn functie, terwijl twee andere bestuursleden hadden aangegeven dat zij tijdens de alg. ledenvergadering in 2009 zich niet meer herkiesbaar zouden stellen. Er resten dus nog 2 bestuursleden doch hiermee is een vereniging als de onze niet te besturen op een wijze zoals we momenteel gewend zijn en ook is het onmogelijk aktiviteiten te organiseren. Tevens is conform onze statuten een aantal van 5 bestuursleden vereist.

Het resultaat van deze bijeenkomst: aanmelding van 5 personen die de functie van bestuurslid mede willen gaan vervullen. Hierdoor bestaat momenteel het bestuur uit 9 leden, en is de vrees van bestuursonderbezetting voorlopig van de baan.

Bustocht 20 oktober

Op 29 oktober werd er, zoals jaarlijks gebruikelijk, een bustocht ondernomen in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal. . Veel positieve reacties zijn er ontvangen over het door de buurtvereniging Klein Haasdal georganiseerde reisje.  Uit onze vereniging waren 22 deelnemers van de partij, die met de buurtgenoten van Klein Haasdal naar Cochem aan de Moesel trokken. Een aangename reis door een prachtig eifellandschap, waarbij ook een boottocht over de Moesel niet mocht uitblijven. Een goed verzorgd diner te Vijlen was de perfecte afsluiting van een gezellige dag. Het is alleen jammer dat er slechts zo weinig buurtleden hieraan deelnemen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat dit evenement een volgend jaar niet meer te organiseren is vanwege te weinig deelname.

St. Hubertusviering 3 november

Op 3 november werd er in de kapel ter ere van de H. Hubertus de gebruikelijke H. Mis opgedragen die dit jaar werd opgeluisterd door “de Hubertus Hoorns”, een hoornblazersensemble bestaande uit leden van de fanfare olv. R. Kickken. Een  jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarvoor veel gelovigen uit zowel onze buurt als ook van ver daarbuiten naar de kapel trekken om deze H. Mis bij te wonen.

Ook dit is een eeuwenoude traditie waarvoor we moeten zorgen dat deze zeker ook in de toekomst in stand gehouden blijft.

Brunch 9 december

In het gemeenschapshuis organiseerden we op 9 december een brunch die, zoals in voorgaande jaren, ook nu weer veel deelnemers trok: 82 personen boven de 13 jaar en 10 jeugdige personen. Voor deze laatste groep organiseert Nico Hautvast altijd een filmvoorstelling, waarvoor ook een pluimpje mag worden toegekend.

Tijdens de brunch werden er lichtbeelden vertoond over  evenementen in vroegere jaren. Ook dit jaar werd, op verzoek van enkele leden,  het aloude kienspel niet vergeten. De goklust zat er goed in en iedereen probeerde een van de beschikbare prijzen in de wacht te slepen.

Ook de traiteur had zijn werk goed gedaan. De kwaliteit van de opgediende etenswaren was uitstekend, met als gevolg dat het lange eetbuffet door iedereen meerdere malen werd opgezocht. En zo hoort het ook!!!! Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat we onze leden met deze organisatie een gezellige middag hadden bezorgd. Weer iets om met plezier op terug te zien en voor herhaling vastbaar.

Kerstfeest

Op 15 december werd bij de kapel de kerstboom gepland een opgetuigd, aan de kapel een feestelijke sfeerverlichting aangebracht en in de kapel een kerststal geplaatst. Het is inmiddels een gebruik geworden dat door de medewerkers tijdens deze werkzaamheden een warme kop soep wordt genuttigd en dat daarbij ook een borreltje niet wordt vergeten!!!!

De 80+ers uit onze buurt werden weer bezocht door een afvaardiging van het bestuur met een kleine kerst-attentie. Op deze wijze proberen we enige invulling te geven aan het kerstgevoel en de kerstsfeer.

Dat was weer een uitvoerig verhaal over de bezigheden van onze buurtvereniging in 2007. Het jaar werd weer uitbundig afgesloten met veel vuurwerk en met de meest goede voornemens voor het volgend jaar. Met een uitgebreid bestuur, zoals het er nu bijzit, moet dit zeker geen probleem hoeven te zijn. We hopen er echter op dat vooral de gezondheid en de saamhorigheid ons hierbij niet in de steek zal laten.

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2006

Het jaar 2006 is voorbij en conform onze statuten dient aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te worden gemaakt  waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd..

Het jaar 2006 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2006 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 1 persoon op zijn ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Petra Lacroix(die momenteel aftredend is) en door Saskia Lahaije.

In de Parochieraad is momenteel een afvaardiging van 2 personen van onze vereniging aanwezig. (Flor Dreessen en Margriet Timmers). Deze personen zijn soms verhinderd om de vergaderingen bij te wonen, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 21 brieven binnen en werden 4 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen, mn. Omtrent de eigendomsovername en onderhoud van de kapel.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2006 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2006.

Karnavalsviering

Om ook dit jaar weer de deelname door de buurtleden aan de karnavalsoptocht te stimuleren werd er op 23 januari een bijeenkomst gepland bij de fa. Phoenix en werden alle leden opgeroepen, voor zover hierin geïnteresseerd, om tijdens deze bijeenkomst hun deelname aan de optocht gestalte te geven.  Echter: niemand aanwezig!!!

Mogelijk dat dit volgend jaar meer respons oplevert.

Met de “Oud-prinsen” werd de afspraak gemaakt dat zij dit jaar, wegens gebrek aan een lokatie onzerzijds,  eventueel het oud-wieverbal  op de zaterdagavond voor karnaval konden organiseren en dat wij dit het volgende jaar weer terug overnemen indien we hiervoor weer een lokatie zouden hebben. Deze afspraak werd schriftelijk bevestigd.

Jaarvergadering 17 maart

In de lokatie waar 35 jaar geleden de buurtvereniging werd opgericht hebben we dit jaar weer onze jaarvergadering gehouden. De fam. Kallen bood ons deze gelegenheid en we hebben er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De vergadering werd bezocht door 27 leden en er heerste dezelfde gezellige sfeer als vele jaren geleden. Mogelijk dat we bij een volgende gelegenheid weer gebruik kunnen/mogen maken van de voormalige café-acommodatie “bie d’n Theun”.

Een bloemetje en een woord van dank aan de fam. Kallen was  zeker op zijn plaats.

Paasontbijt op Paasmaandag

Ongeveer 70 personen namen weer deel aan het ontbijt, dat zeer goed verzorgd was.

Voor het eerst vond dit plaats in het gemeenschapshuis, hetgeen hiervoor goed in de smaak viel en daarvoor gezellig was ingericht.

Vooraf vond er een ochtenwandeling plaats. De start was bij de kapel. Tijdens deze wandeling konden de kinderen hun hart ophalen aan het paas-eieren-rapen. Van de 120 eieren die waren uitgelegd werden er 116 gevonden. Deze werden tijdens het ontbijt met veel smaak verorberd.

Ophalen rommel voor rommelmarkt 2007

Op 13 mei jl. werd de eerste rommel opgehaald voor de rommelmarkt 2007. Bij Nico Lucassen is een plekje gereserveerd waar alles kan  worden opgeslagen. Met de hoeveelheid die werd opgehaald is de opbergplaats al bijna gevuld. Op de kwaliteit van de opgehaalde spullen werd gelet zodat we niet alles al meteen naar het stort hoeven te brengen

Kermisdonderdag

Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar Kermisdonderdag weer een geslaagd evenement. Zoals gebruikelijk trok de fanfare door onze buurt en werden er aan de kapel nog enkele  muziekstukken te gehore gebracht. Dit brengt sfeer!!!

In verband met te verwachten regenval hadden we dit jaar een tent geplaatst, geleend van de fanfare. Dit werd mn. door de oudere leden zeer op prijs gesteld. Hierdoor koelde het niet zo snel af en konden ze een uurtje langer blijven. Het aantal deelnemers was dit jaar echter beduidend minder dan voorheen, hetgeen ook merkbaar was aan de “inkomsten”. Deze werden overigens weer aangevuld door een tweetal sponsoren, hetgeen telkens weer welkome inkomsten zijn. Dank hiervoor aan de milde gevers.

Aan W. Leunissen werd als vergoeding voor het gebruik van woning/tuin een kleine geste aangeboden.

De viering van Kermisdonderdag is inmiddels een eeuwenoud gebruik en dient ook in de toekomst in ere gehouden en gevierd te worden.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Op 19 augustus was de eerste dag van het buurtfeest. Op deze dag vertrok om 12.30 uur de jeugd t/m de basissschoolleeftijd naar de Valkenier te Valkenburg. Diverse ouders zorgden zoals gebruikelijk voor het noodzakelijke vervoer. Op het einde van de middag werden de honger/dorst van de  kinderen gestild dmv. een traktatie op frites met snacks en een drankje. Zoals elk jaar weer is een bezoek aan de Valkenier een gelegenheid waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven..

Ook 8 brugpiepers bezochte diverse Valkenburgse attracties. Ook zij vertrokken om 12.30 uur vanaf de kapel richting Valkenburg. Zij gingen echter  dan per fiets. Ook zij werden gedurende de middag getrakteerd op een natje en een droogje om de benodigde energie op pijl te houden.

Gelet op de grote deelname (21 kinderen en 8 brugpiepers)) en het amusement dat hen de hele middag bezig houdt is dit voor ons een bewijs dat we dit concept volgend jaar weer kunnen herhalen.

Op zondag  20 augustus was het de grote dag voor alle leden, groot en klein: de barbecue op de Bockenhof, voorafgegaan door de wandeltocht. Nog nooit deden er zoveel personen mee aan dit evenement. Al wandelend trokken 16 kinderen en 51 personen boven de 13 jaar door de velden vanaf de kapel richting Tervoors, gen Helle en Aalbeek richting de Bockhof. Onderweg op de pauzeplaats werd de gezelligheid verhoogd bij een kop koffie en een stuk cake.

Op de Bockhof aangekomen werd om 17.00 uur begonnen met de barbecue waaraan dit jaar 25 kinderen en 103 personen boven de 13 jaar deelnamen. De oudere leden amuseerden zich rondom de barbecue en de tap terwijl de jeugd hun energie kwijt kon op het sringkussen.

Toen laat op de avond iedereen huiswaarts trok kregen we van velen uitingen van tevredenheid te horen dat alles naar wens was verlopen.

Zoals vanouds was ook dit jaar weer het buurtfeest weer eens geslaagd en meer konden we ons als organisatoren niet wensen.

Dit alles zou echter niet realiseerbaar zijn zonder de hulp en de genegenheid van de fam. Stassen die belangeloos hun accommodatie aan ons beschikbaar stelde. Een woord van dank hiervoor mag in dit verhaal zeker niet ontbreken.

Busreis 28 oktober

In samenwerking met buurtver. Klein Haasdal werd ook dit jaar een busreisje georganiseerd. De organisatie viel deze keer te beurt aan onze vereniging. Om een geschikt reisdoel te vinden namen we contact op met de heer Knoors uit Grevenbicht. Deze adviseerde een reisje naar Diest, Zichem, Scherpenheuvel en Averbode.

Het aantal deelnemers van onze vereniging was 17 (incl. 3 bestuursleden).

Na koffie met vla te Diest bezochten we aldaar het eeuwenoude begijnenhof en maakten we een wandeling door het oude centrum van het stadje. Heel interessant  onder de deskundige leiding en uitleg van dhr. Knoors.

Daarna ging de tocht naar Scherpenheuvel. Een bedevaartsplaats die jaarlijks door duizenden pelgrims wordt bezocht. Via Zichem, voorbij het geboortehuisje van de bekende schrijver Ernst Claes ging de tocht naar Averbode. Hier bezochten we de Norbertijner-abdij, die veel indruk maakte op ons reisgezelschap.

Via een omweg, via Wittem alwaar we bij Du Chateau van  een heerlijk diner genoten, keerden we huiswaarts. Voor alle deelnemers toch wel een zeer enerverende en indrukwekkende  dag.

Jammer echter dat er relatief zo weinig leden aan deze dagtochten deelnemen!

St. Hubertusfeest 3 november

De gebruikelijke St. Hubertusmis in de kapel werd ook dit jaar weer door velen, zowel buurtleden alsook mensen van elders, bezocht.

Vergadering over eigendomovername/beheer van de kapel

Op 3 november ’s avonds werd in de lokaliteit van de fam. Kallen een ledenvergadering gehouden naar aanleiding van een brief van de gemeente Nuth omtrent de eventuele eigendomsovername van de kapel. Na enige discussie was toch de algemene opinie van de aanwezige leden dat de vereniging de kapel in eigendom moest overnemen ter voorkoming van verval.

Kerstbrunch op 17 december

De brunch, ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en op herhaald verzoek van vele deelnemers, werd ook dit jaar weer in het gemeenschapshuis gehouden. Dat dit evenement de laatste jaren bij de deelnemers in de smaak valt is wel af te leiden van het grote aantal deelnemers: 85 personen boven de 13 jaar en 15 kinderen.

Om 12.00 uur werd het hele gezelschap door de voorzitter welkom geheten  bij een kop koffie met kerstbrood.

Tijdens de brunch, die overigens voortreffelijk was verzorgd door een traitteur, traden er enkele bekende artisten op:

Gilbert Petit uit Ulestraten bracht zijn nieuwste karnavalsbuut ten gehore, ter voorbereiding aan zijn deelname aan het buute-kampioenschap.

Ook voor de 2e artiest, Jef Verheijden uit Maastricht, was het optreden een welkome repetitie voor diens optreden op het LVK leedjeskonkoers.

De verdere muzikale invulling werd verzorgd door DJ Thomans (Thomas Feuler).

Tijdens de brunch werden ook voor de jeugdige leden enkele films vertoond door Nico Hautvast die daarmee het jeugdige publiek behoorlijk wist te boeien.

Toen alle deelnemers verzadigd waren en de gespreksstof begon op te raken werden de kienkaarten tevoorschijn gehaald en enkele kienronden gehouden, waaraan jong en oud enthousiast deelnamen.

Voor we het wisten was het 18.00 uur en besloot iedereen naar huis te gaan. We konden weer terugblikken op een gezellig middag en daar gaat het uiteindelijk om.

Kerstfeest

Op 9 december werd de kerstboom bij de kapel opgezet en, evenals de kapel,  versierd dmv. kerstverlichting. In de kapel werd de kerstgroep geplaatst en versiering aangebracht. Ook een muziekje was gedurende de openstelling van de kapel steeds hoorbaar. Tevens werd deelgenomen aan de aktie : Schimmert kerststallendorp.

Bezoek 80+ers.

Jaarlijks wordt in het kader van de kerstviering een bezoekje en een attentie gebracht aan onze  80+ers. Tevens ontvingen Nico Hautvast, wegens verrichtte werkzaamheden en  Piet Crutz, thans woonachtig in Valkenheem te Valkenburg, een attentie.

Hiermee besloten we het jaar 2006.

Een woord van dank aan alle leden die op enigerlei wijze meewerkten om de gehouden aktiviteiten te doen slagen. Een speciaal woord van dank mag zeker eens worden uitgesproken aan de partners van de bestuursleden die ons met raad en daad steeds bijstaan en behulpzaam zijn. Zonder hun hulp zou het realiseren van de vele werkzaamheden op dit niveau niet mogelijk zijn.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog jaren lang elk jaar kunnen afsluiten met een dergelijke positieve terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en op de gehouden aktiviteiten  waarvan gezegd kan worden :” het was weer gezellig”.

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2005

Een jaarverslag is een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van een vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

2005 was voor onze vereniging een spectaculair en turbulent jaar te noemen: de reguliere aktiviteiten, de processie die om de 4 jaren door onze buurt trekt en de rommelmarkt die we om de 2 jaar plegen te houden.

De vereniging  bestond dit jaar 35 jaar, en hoewel dit geen officieel jubileum is hebben we toch getracht op enigerlei wijze hier aandacht aan te besteden. Voor de jeugd een iets uitgebreider uitstapje dan gewend, naar Toverland te Sevenum, en voor de leden in plaats van de gebruikelijke feestavond een brunch in kerstsfeer.

Dit jaar werd een  3   tal gezinnen verblijd met geboorte van een zoon/dochter, 7 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 5 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van  5   leden afscheid moesten nemen; personen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar waren.

Na berekening, op verzoek van een der leden op de vorige alg. ledenvergadering, bestond ons ledenbestand per 31-12-2005  uit  320  leden, verdeeld over 126 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 6 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Frank Strijbosch en Petra Lacroix

In de parochieraad werden we vertegenwoordigd door de bestuursleden Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Met uitzondering van de vergunnings-aanvragen voor de diverse gehouden aktiviteiten werden dit jaar op het secretariaat dit jaar 28 brieven ontvangen en werden er 2 verzonden. Tevens werd nog enige correspondentie gevoerd met de gemeente. Er werd n.l. een brief aan het gemeentebestuur verzonden waarin wij als Buurtvereniging een woord van dank overbrachten voor de correcte wijze waarop bij de reconstructiewerkzaamheden aan de riolering aan onze ingediende wensen met betrekking tot de reconstructie rondom de kapel werd tegemoetgekomen. Ook werd onzerzijds hieromtrent een artikel geplaatst in “Nuth en Omgeving”.

Aktiviteiten 2005.

Als eerste aktiviteit is het ieder jaar weer de karnavalsviering die onze aandacht heeft.

Op 5 februari werden traditiegetrouw aan de straatlantaarns  de vlaggetjes bevestigd om hiermee de karnavalssfeer in de buurt enigszins aan te wakkeren

Ook werd op 5 februari weer deelgenomen aan de organisatie van het Auwd Wieverbal in samenwerking met de directie van de Remigiushoeve. Dit is een jaarlijks gebeuren waaraan de penningmeester na afloop nog een leuke duit in het zakje overhoudt.

Op16 dec. 2004 werd een bijeenkomst georganiseerd bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werd er een groep gevormd die, zoals voorgaande jaren, ook dit jaar weer in de optocht zou meetrekken. De groep leverde dit jaar echter niet het resultaat dat ervan werd verwacht. Ca. 20 personen stonden aan de kapel en toonden aan de voorbijgaande optocht-deelnemers enkele attributen van voorgaande jaren. Tevens trakteerden zij de deelnemers die aan de optocht meetrokken met verfrissingen, in plaats van zelf zich te presenteren en aan de optocht deel te nemen.

Het echtpaar Lucassen-Bouwens vierde op 17 feb. hun 50 jarig huwelijksfeest en ter gelegenheid hiervan hebben we, in overleg met het jubilerende paar, versieringen aan hun woning aangebracht. Tevens werd door een afvaardiging van het bestuur de receptie bezocht.

Paasmaandag is regulier de dag van het paas-ontbijt.

28 maart werd begonnen met een vroege ochtendwandeling. Dit jaar was het aantal deelnemers minder dan gebruikelijk bij voorgaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is de presentatie van de communicantjes in de kerk.

De vele lovende opmerkingen van de deelnemers betekende voor ons, bestuur, dat onzerzijds alles goed was georganiseerd en verlopen. Ook het paas-ontbijt was kwalitatief en kwantitatief zeer goed verzorgd. Een pluimpje hiervoor aan de directie van de Remigiushoeve.

In week 14 werd de jaarlijkse contributie-ophaal-ronde gehouden om de financiele inhoud van de verenigingskas op pijl te houden.

Pinksteren is de dag van de communicantjes. Uit onze buurt telden we er dit jaar 7. Deze werden allemaal door een afvaardiging van het bestuur met een bezoekje en een presentje vereerd.

Op 22 mei vond de processie plaats. Een eeuwenoud gebruik dat zich periodiek herhaald en waarvan zeker niet afgeweken mag worden. Het geeft iedere keer weer een bepaald cachet aan de kermis. De processieroute werd versierd met vlaggetjes en de kapel werd ingericht als rustaltaar en onder de consecratie werden een aantal kamersschoten afgevuurd. Ook dit is een oud gebruik dat geheel past in de sfeer van de processie.

De behulpzaamheid van de verenigingsleden was weer optimaal, zowel in de vroege ochtenduren bij het plaatsen van de paaltjes, het ophangen van de vlaggetjes, het maken van de overige versieringen in , aan  en nabij de kapel en langs de processieroute, alsook ’s namiddags bij het opruimen van het geheel.

In overleg met W.Leunissen werd besloten dat de  kermisdonderdag–viering weer in diens tuin kon plaats vinden. Om 19.30 vertrok de fanfare van uit het gemeenschapshuis voor de gebruikelijke rondgang door onze buurt en een serenade aan de kapel. De rondgang eindigde in de tuin van W. Leunissen. De weersomstandigheden waren er mede debet aan dat het een werkelijk feest werd waarbij een gezellige sfeer heerste.

Het is gebruikelijk dat we om de 2 jaar een rommelmarkt organiseren waarbij het enerzijds gaat om de gezellige sfeer en de samenwerking van de buurtleden, en, zeer belangrijk en daar doen we hert uiteindelijk voor, om  financieel gewin te behalen.

Op 7 juni werd een bijeenkomst gehouden waarin aan de hand van een draaiboek alle uit te voeren werkzaamheden werden besproken.

De weersomstandigheden op zondag 26 juni waren geweldig. Om 05.00 uur werd met de opbouw van de kramen begonnen, om 07.00 uur konden de eerste spulletjes worden uitgestald en om 08.00 ur waren de eerste kooplustigen reeds aanwezig. De wachttijd van de vroege bezoekers werd veraangenaamd met een kop koffie en een stuk vla. Toen dan ook om 09.00 uur de markt voor de verkoop open ging was deze spoedig gevuld met bezoekers. Dit duurde de hele dag zo en tegen 17.00 uur werd gesloten en opgeruimd, waarna een zakje frite  een zeer prettige versnapering was.

De restafval werd in de loop van de volgende week met eigen middelen afgevoerd naar het milieupark te Heerlen, zodat we ook hier voor geen extra kosten hoefden te maken.

Het financieel resultaat bleek weer mee te vallen, hetgeen de penningmeester een goede bui opleverde.

Mede door de geweldige betrokkenheid van de leden kon de rommelmarkt worden aangemerkt als een zeer geslaagd evenement. Ook de vele aanwezigen die een bezoekje brachten verhoogden de sfeer.

Het jaarlijkse buurtfeest-week-end mag in dit verhaal zeker niet ontbreken!!!!

Op zaterdag 20 aug. werd dit jaar, in het kader van het 35 jarig bestaan van de vereniging, met de jeugd een tocht ondernomen naar het attractiepark Toverland te Sevenum. Aan het uitstapje, dat eigenlijk bedoeld was voor onze jeugd, werd meer dan ooit deelgenomen door volwassenen.  Daardoor konden niet alle opgegeven deelnemers met de bus mee en  zorgden enkele ouders zelf voor vervoer.

Bij terugkomst in de friture van Linda kwamen de stemmen los en al weldra bleek dat m.n. de jeugd zich geweldig vermaakt had, hetgeen eventueel een perspectief cq. alternatief biedt voor een volgend jaar.

De aktiviteiten op zondag 21 aug. begonnen zoals gebruikelijk met een wandeltochtje, waarbij op een rustplaats de inwendige mens versterkt kon worden met koffie, thee, frisdrank en cake.

Bij terugkomst, om 17.00 uur werd met de barbecue begonnen. Dat iedereen inmiddels dit eet-/drinkgebeuren weet te waarderen blijkt uit het jaarlijks stijgende aantal deelnemers.

Dit is natuurlijk ook een pluim op de hoed van de organisatie alsmede van de fam. Stassen die jaarlijks belangeloos hun accommodatie beschikbaar stelt en waarvoor een woord van dank hierbij zeker op zijn plaats is.

Het hele zomerseizoen waren de weergoden ons gunstig gestemd, dus ook tijdens de barbeque. Dit zorgde ervoor dat, samen met de geweldige entourage, de organisatie en het enthousiasme van de deelnemers, we ook dit jaar weer konden terugzien op een zeer geslaagd buurtfeest.

Vanwege de geringde opgave van deelnemers kon de bustocht, die georganiseerd zou worden door buurtvereniging Klein Haasdal, niet doorgaan. Mogelijk volgend jaar beter!!!!!!!!!!!!!

In het kader van het 35 jarig bestaan en ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en het St. Nicolaasbezoek besloot het bestuur dit jaar eens iets anders te organiseren. Na veel heen en weer gedub werd besloten in het gemeenschapshuis een brunch te organiseren in  kerstsfeer, en wel op 18 dec.

Deze dag werd begonnen met een H. Mis waarna iedereen naar het gemeenschapshuis trok, dat omgetoverd was in een gezellige eetzaal met weelderige kerstversiering. Met medewerking van een traiteur werd er een brunch georganiseerd waarbij iedereen welkom was, groot en klein.

Tijdens de brunch werd er ook voor enige tijdsinvulling gezorgd:

– N. Hautvast draaide film voor de jeugd;

– Voor de jeugd was een sjoelbak en een tafelvoetbalspel aanwezig;

– Een chineese kok deed zijn intrede en zorgde voor de nodige hilariteit;

– Er was een optreden van onze Limburgse troubadour Jef Diederen;

– Een kerstman zorgde ervoor dat iedereen kon meedoen aan  ouderwets kienen, hetgeen vooral bij de ouderen zeer in de smaak viel .

Uitgaande van de vele positieve reacties van de deelnemers mogen we  concluderen dat we met dit experiment ook de spijker op de kop hadden geslagen en onze leden een zeer aangename, prettige en gezellige middag hadden bezorgd.

Mogelijk ook een alternatief voor de toekomst!!!!!!!

Ook Kerstmis lieten we niet vanzelf aan ons voorbij gaan, De jaarlijkse kerstversiering aan de kapel werd weer aangebracht en onze 80+ers werden met een bezoekje en een kleine attentie vereerd.

Dit was weer in vogelvlucht een overzicht van de festiviteiten en aktiviteiten welke dit jaar werden georganiseerd.

Laten we op deze wijze verder gaan zodat we nog vele jaren kunnen genieten, met een lach en een traan, van een buurtschap die onderling weet met elkaar om te gaan..

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2004

Het jaar 2004 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2004 was een jaar dat zonder veel ophef aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2004 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 9 personen op hun ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Roger Peeters (die momenteel aftredend is) en door Frank Strijbosch.

In de Parochieraad is momenteel geen afvaardiging van onze vereniging aanwezig, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 17 brieven binnen en werden 2 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2004 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

AKTIVITEITEN 2004.

1. Karnaval.

De eerste aktiviteit in het nieuwe jaar is altijd het karnavalsgebeuren. Ter voorbereiding hiervan kwamen op 16 januari een aantal leden en het bestuur bijeen om de deelname aan de optocht te bespreken. Het resultaat van alle inspanningen was een mooie groep “eksters” die op een kar een aardbol voorttrokken waarop de Eksterhof werd aangeduid. Deze groep (19 personen) werd in de optocht beloond met een eerste prijs. Proficiat deelnemers!!.

De avond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve weer een Auwd Wieverbal mee-georganiseerd, dat door 212 deelnemers werd bezocht. Het mooie financiele resultaat was de beloning van deze inspanning.

De karnavalskleding van voorgaande jaren werd op de karnavalskleding-markt te Beek totaal verkocht.

2. Het Paasontbijt.

Op paasmaandag 12 april werd er traditioneel weer een paas-ontbijt georganiseerd in de Remigiushoeve. Voorafgaande hieraan werd er, om de eetlust op te wekken, een wandeltochtje gehouden. Het  vertrekpunt was, zoals steeds, bij de kapel. Onderweg konden de kleintjes zich weer uitleven bij het zoeken en rapen van de uitgelegde paaseieren. Bij de Remigiushoeve aangekomen stond een smakelijk en goed verzorgd ontbijt gereed. Hieraan namen 69 volwassen en 22 kinderen deel. Na afloop was er voor de jeugd nog een paas-verassing aanwezig.

Zoals gezegd: het ontbijt was deze keer perfect verzorgd en er was hierover dan ook veel lof van de deelnemers.

3. Kermisdonderdag.

Voor de viering van kermisdonderdag zochten we ook dit jaar weer de prachtige tuin van de fam. W. Leunissen op. Ondanks het slechte weer was er toch een gezellige en goede sfeer, doch er waren jammer genoeg slechts weinig bezoekers/deelnemers. Dit resulteerde o.a. ook in een nadelig saldo voor wat betreft de inkomsten in de “vrije-gift-pot” die bestemd is voor de dekking der kosten van deze organisatie.

4. Bustocht naar Duitsland.

Op 26 juni werd, in samenwerking met de  Buurtvereniging Klein Haasdal  en onder algemene leiding van dhr Knoors uit Grevenbicht, een bustocht ondernomen naar Duitsland. Hier bezochten we het openluchtmuseum te Kommern waar we geconfronteerd werden met de  leefmethoden uit vroegere tijden in de Eifel-streek. Velen van ons konden zich het gebruik van de oude werktuigen die te bezichtigen waren, nog goed herinneren. Daarna werd het prachtige oude Eifelstadje Bad Munstereifel bezocht. Een rondwandeling met een deskundige uitleg door de heer Knoors gaf een duidelijk beeld omtrent de vele bezienswaardigheden van deze plaats.

De tocht werd afgesloten met een diner in  restaurant “Du Chateau” te Wittem.

Alle deelnemers waren na afloop zeer enthousiast over de tocht het het afsluitend diner. Het was een prachtige tocht en de hele dag mag zeker zeer geslaagd genoemd worden. Aan deze tocht namen 25 leden van onze vereniging deel.

5. Buurtfeest/barbecue.

Op 27 en 28 augustus werd het jaarlijks terugkerend en zeer geliefd evenement voor onze vereniging gehouden: het buurtfeest/barbecue. Ondanks de vele voorbereidingen die hieraan vooraf gaan is het voor ons bestuur weer een dankbaar en voldaan gevoel bij het zien van zoveel vermaak onder onze buurtleden. De ware gemeenschapsgezindheid komt hierdoor steeds weer tot uiting.

Op zaterdag 27 augustus trokken 22 kinderen naar de Valkenier te Valkenburg, terwijl een groepje  van 9 brugpiepers in Valkenburgse grotten gingen  “grot-biken” om daarna te griezelen tijdens een spooktocht in  het grotje van Tante Emmelie .

Bij terugkomst te Haasdal werden alle deelnemers in de friture getrakteerd op frites, snacks en een drankje.

Onze jeugd was reuze in hun sas en we hopen  dat er volgend jaar weer voldoende deelname te verwachten is.

Zoals gebruikelijk is de zondag de dag van de wandelaars en de welbekende barbecue. Door het Ravensbos was een wandeling uitgezet van ca. 6 km. Voor de getrainde wandelaars eigenlijk iets te kort!!. Tijdens deze wandeling kon op een rustplaats genoten worden van een hapje en een drankje. Aan deze wandeling deden dit jaar 55 volwassenen en 19 kinderen mee.

Om 17.00 uur begon de barbecue. Veel deelname deze keer: 135 volwassenen en 34 kinderen schaarden zich rond de tafels. En toen de eerste worstjes gaar waren was er een ware run op de barbecue: iedereen leek er bang voor te zijn om te laat te komen!! Om de kinderen speelgelegenheid te bezorgen was er een springkussen geplaatst waar natuurlijk dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Het barbecue-gebeuren is ieder jaar weer een van de hoogtepunten van onze vereniging. Dit blijkt o.a. uit de geweldige deelname. Een dankwoord aan de fam. Stassen voor het jaarlijks ter beschikking stellen van hun accommodatie is in deze zeer zeker weer op zijn plaats.

6. Open monumentendag 2004.

Op zondag 12 september was het Open Monumentendag. Ook de Bockhof  kon dit jaar weer bezocht en bewonderd worden. Een afvaardiging van het bestuur hielp de fam. Stassen bij de organisatie  van dit festijn. Dit o.a. als tegenprestatie voor het mogen gebruiken van de prachtige entourage waar we elk jaar weer ons buurtfeest kunnen organiseren.

7. Ophalen t.b.v. de rommelmarkt 2005.

Op 2 oktober hebben we een ophaalronde gemaakt voor oude spullen voor de komende rommelmarkt. De opgehaalde spullen waren van goede kwaliteit en mogelijk goed verkoopbaar. Een mooie voorraad kon ’s middags opgeborgen worden in de schuur van Nico Lucassen, in afwachting op de rommelmarkt 2005.

8. St. Hubertusviering.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel.

Een H. Mis in de kapel is gebruikelijk op deze dag. Ondanks dat de viering dit jaar op een doordeweekse dag plaats vond waren er veel kerkbezoekers aanwezig om St. Hubertus op een waardige wijze te vereren.

9. De jaarlijkse feestavond.

Op 6 november vierden we de gebuikelijke jaarlijkse feestavond. Het aantal deelnemers was aan de lage kant: slechts 63 personen melden zich aan. Desondanks was er een gezellige en prettige sfeer. Ludiek te vermelden dat St. Nicolaas zich in zijn haast in de datum het vergist en een spoed-bezoek bracht aan de feestvierders.

Omtrent het diner mag vermeld worden dat de kok van de Remigiushoeve hiervoor een Michelin-ster verdiende: zeer goed verzorgd en zeer smakelijk.

De muziek die ten gehore werd gebracht was echter meer dan ver onder de maat. De keuze van de DJ. danwel. de muzikant  dienen we volgende keer zelf weer in de hand te houden!!!

10. St. Nicolaas-viering.

Op 4 december bezocht St. Nicolaas de Remigiushoeve waar onze kinderen hem traditiegetrouw al ongeduldig stonden op te wachten. De Sint had zijn huiswerk gedurende het afgelopen jaar goed gedaan. Over  bijna alle kinderen wist hij iets te vertellen. Na afloop konden deze dan ook allemaal een cadootje afhalen. Daar de Sint  dit jaar door zijn voorraadje Zwarte Pieten heen was zag hij zich genoodzaakt om een tweetal Pieten uit het Zwarte Pietenbejaardentehuis uit te nodigen om hem in deze klus bij te staan!! Deze middag is voor alle kinderen en hun ouders steeds een gezellig samenzijn.

11. Voorbereiding voor Karnaval 2005.

Daar Karnaval 2005 reeds vrij vroeg in februari gevierd wordt moesten we dit jaar tijdig voor de feestdagen een vergadering oproepen in verband met de voorbereidingen  van de deelname aan de optocht. Op 14 december om 20.00 uur werd deze bijeenkomst gehouden in het kantoor van de Fa. Phoenix. Nadat diverse suggesties ten aanzien van het te maken onderwerp besproken waren werd er besloten dat een aantal leden het voortouw zouden opnemen en een groep optocht-deelnemers zouden formeren. Deze zouden dan de keuze van het te maken onderwerp nader bepalen.

Als verenigingsbestuur  hebben we door het oproepen van deze bijeenkomst de eerste aanzet tot de viering van Karnaval 2005 gegeven.

12. Kerstfeest 2004.

Op 11 december om 10.00 uur werd de kerstboom bij de kapel geplaatst en versierd, waarbij ook de kapel haar deel kreeg. De kerststal en de versiering van het interieur van de kapel werd verzorgd door de familie Heijnen. Hierdoor kwam er weer de jaarlijkse kerstsfeer in de buurt.

In het kader van het Kerstfeest bezochten we onze senioren. Aan de inmiddels vijf  80+ers alsmede aan enkele zieken werd een kerstattentie bezorgd.

Dit was het jaar 2004 in vogelvlucht. Als bestuur van deze buurtvereniging kunnen we ons niet meer wensen dan dat we nog tal van jaren op deze wijze een vervlogen verenigingsjaar kunnen afsluiten en wij hopen dan ook in het komend jaar weer te kunnen rekenen op de steun en medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2003

Een jaarverslag dient een weergave te zijn van het jaarlijks gebeuren van een vereniging, en waarin het wel en wee van de vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt vermeld.

Ten aanzien van onze buurtvereniging kunnen we vermelden dat er  in 2003 gelukkig geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarnaar we met weemoed moeten  terugzien.

Uit ons ledenbestand hebben we van 2 persoon afscheid moeten nemen, aan 8 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 4 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 4 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 7 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 5 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een der plaatselijke verenigingen.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 132 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan  zodat dit  in zijn oorspronkelijk aantal  (5 leden) is blijven bestaan.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Petra Lacroix en Roger Peeters.

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 29 brieven ontvangen en werden 4 brieven verzonden.

Tevens werden enkele gesprekken gevoerd met de gemeente Nuth n.a.v. de in voorbereiding zijnde plannen met betrekking tot de reconstructie van de omgeving van de kapel.  Met deze reconstructie zal thans op korte termijn worden begonnen.

AKTIVITEITEN 2003.

Om het jaar 2003 goed te beginnen werd op 1 januari door enkele bestuursleden de nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis bezocht.

Op 20 februari vond de jaarlijkse alg. ledenvergadering plaats. De opkomst voor deze vergadering mag wel zeer slecht genoemd worden: door slechts 18 leden werd ze bezocht.

Vanwege de slechte opkomst werd dan ook o.a. overwogen en gediskussieerd of de indeling van de vergadering niet in ander jasje gestoken moet worden om de interesse van de leden op te wekken.

De eerste grote aktiviteit in het nieuwe jaar is steeds het karnavalsfeest, waarbij vooral de optocht de aandacht en de creativiteit van diverse buurtleden trekt.

Op zaterdagavond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve het inmiddels tratitionele Auwd Wieverbal mede-georganiseerd. Een  zeer geslaagd feest !! Inclusief de leden van de Karnavalsvereniging met hun aanhang, die deze avond bezochten, werd het aantal aanwezigen op meer dan 275 personen geschat.

Op 9 februari werd bij L. Feuler een vergadering belegd waarin gebrainstormd en gefantaseerd werd over hetgeen er dit jaar weer voor de optocht gemaakt zou worden. Uiteindelijk werd besloten dat de werkzaamheden bij P. Soons aan de Bockhofweg zouden worden uitgevoerd . Het resultaat mocht er zijn: een prachtige groep die een grote maquette van de rotonde en het daarop staande kunstwerk (de Dröpel) nabij het Oranjeplein en de daarop toepasselijke leuzen met zich meevoerden. Het onderwerp alsmede de kleding en de afwerking van het geheel gaven aan dat er veel werk werd verricht. Een pluimpje voor de organisatoren!!!  Dit betekende enerzijds dat de financiele tegemoetkoming uit de verenigingskas goed besteed was, en anderzijds voor ons bestuur de hint om ook volgend jaar hierin weer voldoende te motiveren.

Op maandag 21 april werd het gezamenlijke paas-ontbijt gehouden in de Remigiushoeve. Tijdens een ochtendwandeling, waaraan een grote groep ouders met kinderen deelnamen,  werd aan de jeugd op een bepaalde plaats weer de gelegenheid geboden om paas-eieren te rapen, die later tijdens het ontbijt werden verorberd. Het paas-ontbijt zelf als ook de deelname hieraan, vielen dit jaar enigszins tegen.  Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en de vooraf duidelijk gemaakte afspraken was van het aangeboden  ontbijt-buffet de prijs/kwaliteitsverhouding behoorlijk zoek.

Diverse negatieve reacties hieromtrent bereikten het bestuur!!!

Hieraan houdt deze aktiviteit een  slechte reputatie over!!!!!!!!!

Kermisdonderdag 19 juni.

Zoals gebruikelijk trekt op kermisdonderdag de fanfare door onze buurt en deze tocht eindigt bij de kapel, waar nog enkele muziekstukken worden uitgevoerd. Het is inmiddels ook een gebruik geworden dat, bij goed weer,  de fanfare door de tuin van de fam. Leunissen trekt, er nog enkele muziekstukjes ten gehore brengt en dat daarna de leden nog enkele uurtjes gezellig, samen met onze buurtleden, vertoeven. Dit was ook dit jaar weer het geval, en hopelijk blijft dit ook zo in de toekomst. Een woord van dank en waardering aan de fam. Leunissen voor het gebruik van hun huis en tuin, een prachtige ambience voor een dergelijk gezellig samenzijn, alsmede ook een woord van dank aan N. Hautvast voor de perfecte verzorging van de muziek.

Het week-end van 12 en 13 juli stond in het teken van de rommelmarkt. Aan de hand van een draaiboek werden tijdens een speciaal gehouden bijeenkomst de werkzaamheden benoemd waaraan ieder daartoe geïnteresseerd verenigingslid een steentje kon  bijdragen.

Op 12 juli s’middags werden er in de buurt alle oude spullen opgehaald die de dag daarna op de markt rondom de kapel te koop aangeboden werden. De weergoden waren ons dit week-end zeer goed gezind en op zondag 13 juli in alle vroegte werden de kramen opgezet en de spullen uitgestald. Een drukte van belang. Om 9.30 uur werd  met de verkoop begonnen. Op een gezellig ingericht terrasje werden frisdranken, koffie/thee met vla geserveerd. Vanaf het moment van de opening tot laat in de middag was er volop publiek aanwezig en iedereen genoot  met volle teugen. Ook over de resultaten van de verkoop en daarmee verband houdende inkomsten mochten we niet klagen.

Terugblikkend op de rommelmarkt 2003 mogen we stellen dat alles perfect is verlopen, en dat we er als vereniging ook nog een leuke Euro aan hebben overgehouden. Zoals altijd bij dit soort organisaties blijken er bij evaluatie altijd weer aandachtspunten voor te  komen waarmee de volgende keer rekening kan worden gehouden.

Op 23 en 24 augustus was de jaarlijkse topper van onze vereniging ingepland: het buurtfeest.

Een reeds jaren terugkerend evenement op de Bockhof waaraan tal van leden deelnemen, en waarover steeds nog lang wordt nagepraat. Ook het jaarlijks stijgend aantal deelnemers  is voor ons (bestuur) een teken dat iedereen achter dit gebeuren staat en tevreden is met de wijze waarop het wordt georganiseerd.

Op zaterdag 23 aug. vonden er twee jeugd-aktiviteiten plaats:

– onder bestuurlijke en ouderlijke leiding bracht de jeugd t/m einde van de basisschool een bezoek aan de Valkenier;

– voor de middelbare jeugd vanaf einde  basisschool t/m 17 jaar werd er een aangepast programma samengesteld.

Deze middag was weer zeer geslaagd. De deelnemende jeugd vermaakte zich naar hartelust en dat was ook de bedoeling van de hele organisatie.

Onder de bestuurlijke leiding van F. Dreessen trokken 22 kinderen naar de Valkenier, terwijl F. Pijls met een groepje  van 8 “brugpiepers” in diverse Valkenburgse attracties de middag doorbracht.

Na afloop was er voor beide groepen bij Linda een frietje met snack.

Op zondag 24 aug. werd er weer een wandeltocht uitgezet, waaraan  65 volwassenen en  22 kinderen deelnamen en waarvan de start om ca. 14.00 uur bij de kapel plaats vond. Het einddoel van de wandeling was de Bockhof waar om 17.00 uur gestart werd met de barbecue. Hierbij schaarden zich 137 volwassenen en 35 kinderen rondom de tafel om honger en dorst te stillen en zich gezamenlijk te vermaken. Wederom een zeer geslaagd feest met veel lof van de deelnemers. Ook dit jaar besloot het bestuur om de voorbereidingen en de totale verzorging in eigen hand te houden.

We mogen echter niet vergeten dat ook dit feest weer kon slagen omdat we steeds konden beschikken over een geweldige entourage in de vorm van de Bockhof. Hiervoor willen we dan ook onze hartelijke dank uitbrengen aan de fam. Stassen, die dat  alles steeds voor ons mogelijk maakten.

Op de dag waarop wij onze barbecue organiseerden vond er te Nederweert de verkiezing van de Limburgse boerderij van het jaar 2003 plaats. De Bockhof stond geregistreerd als deelnemend object en  kwam uiteindelijk met een 2e plaats uit de strijd.

Mede in het kader hiervan werd de hoeve op 7 september tijdens de Open Monumentendag voor het publiek opengesteld.  Door enkele van onze bestuursleden met hun partners werd er een handje meegeholpen om deze dag op de Bockhof te doen slagen.

Inmiddels was er in samenwerking met de buurtverenigng Klein Haasdal een datum vastgesteld waarop een busreisje naar de Ardennen zou plaats vinden onder leiding van dhr. Jean Knoors uit Grevenbicht.  Het aantal deelnemers uit onze vereniging bedroeg 24, terwijl de overige plaatsen in de bus gevuld werden door de leden van Buurtvereniging Klein Haasdal.

De tocht voerde door een schitterend landschap met fraaie uitzichtspunten en prachtige  dorpjes door de Ardennen naar Malmedy, terwijl de terugreis ging door het kronkelende dal van de Ourthe, via Luik en Maastricht  eindigde in de Remigiushoeve, alwaar deze gezellige en enerverende dag werd afgesloten met een etentje.

Ook een jaarlijks terugkerend feest is de buurt-avond, die dit jaar op 4 oktober werd gehouden.  Bij een hapje, een drankje en een dansje werd er gefeest onder de muzikale omlijsting van het orkest van Rinus Hermsen (Geef Gaas). Mogelijk dat we voortaan deze feestavond later in het jaar moeten houden, waardoor de aktiviteiten op iets langere termijn uit elkaar komen te liggen en waardoor de deelname-interesse van de leden verhoogd wordt.  Dit jaar was deze in ieder geval minder dan datgene wat we al jaren gewend waren. Wel mag vermeld worden dat er veel lof was omtrent het buffet, dat geheel was samengesteld uit “buitenlandse gerechten”.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel. Zoals gebruikelijk werd er een sfeervolle H. Mis opgedragen in de kapel, die volop bezocht werd door o.a. tal van buurt- bewoners. Vanwege het feit dat deze dag op een maandag, een werkdag, viel, was er dit jaar geen muzikale opluistering.

Ook St. Nicolaas was dit jaar weer traditiegetrouw in het land en bezocht op 2 december de Remigiushoeve waar hij werd opgewacht door 30 kinderen. Een gezellige boel: kinderen en ouders die rondom de Sint een liedje zingen. De kadootjes die de Sint dit jaar, ondanks zijn drukke werkzaamheden, meebracht vielen bij iedereen goed in de smaak. Met de Sint is voor 2004 weer een nieuwe afspraak gemaakt!!

Kerstfeest 2003.

Kerstfeest is een feest dat ook aan onze buurtvereniging niet onopgemerkt voorbij gaat. Op 13 december werd de kerstboom geplaatst en versierd , en werd er ook de versiering in en rondom de kapel aangebracht, terwijl mevr. M. Heijnen er weer voor zorgde dat  de kerststal op zijn gebruikelijke plaats werd opgesteld.

In het kader van het Kerstfeest werden ook de 80+ers uit onze vereniging bezocht en een attentie aangeboden. Dit jaar waren er 4 personen die hiervoor in aanmerking kwamen. Hopelijk kunnen we deze mensen nog jaren bezoeken

En dan is 2003 ten einde. Weer een verenigingsjaar dat in vogelvlucht doorlopen werd en waarvan de belangrijkste momenten en aktiviteiten werden  gememoreerd. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog vele jaren in deze vereniging een algemene ledenvergadering kunnen houden waarin verslag kan worden gedaan omtrent de gehouden aktiviteiten, evenementen en feesten, die getuigen van gemeenschapszin en saamhorigheid.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2002

Het jaar 2002 kenmerkte zich voor onze vereniging als een jaar waarin er geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarin we bespaart bleven van verdriet omtrent het overlijden van een der leden, en waaraan we enkele blijde herinneringen overhouden aan gevierde jubilea.

In 2002 bestond onze vereniging uit 126 leden/lidgezinnen, er werden 2 kindertjes geboren, 5 kinderen deden hun Eerste H. Communie, een 2-tal gezinnen melden zich aan als nieuwe leden terwijl een 5-tal lid-gezinnen uit onze buurt verhuisden, en een 2-tal lid-gezinnen hun lidmaadschap afmelden.. Door het bereiken van de 80 jarige leeftijd door Hub. Driessen werden dit jaar aan drie 80+ers  een kerst-attentie bezorgd, terwijl 4  zieke leden werden opgezocht.

Bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum van de fam. Vankan-Hausoul op de Hagensweg en het 40 jarig huwelijk van de fam. Lahaije-Huntjens te Groot Haasdal werden, op uitnodiging, de recepties bezocht en werden er versieringen aan de woningen van de jubilarissen aangebracht.

Op bestuurlijk gebied was er dit jaar weinig bedrijvigheid. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd bij 5 bestuurleden, ondanks het herhaald verzoek om versterking.

Bij het secretariaat kwamen 23 brieven binnen en werden er 2 verzonden.

Met de gemeente Nuth werden enkele malen besprekingen gevoerd hetgeen resulteerde in een budget ten behoeve van de renovatie rondom de kapel voor een bedrag van € 25.000,–. Deze werkzaamheden worden, volgens toezegging, medio 2003 uitgevoerd.

Als kascontrole-commissie fungeerden dhr. Nico Hautvast en mevr. Petra Lacroix.

De vertegenwoordiging uit onze buurt bij de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

Aktiviteiten 2002.

Het jaar 2002 begon met een receptie in het gemeenschapshuis, welke door enkele bestuursleden werd bezocht.

Het eerste spektakelstuk in het nieuwe jaar was Karnaval.

Naar aanleiding van een uitnodiging aan alle buurtleden om iets te organiseren in het kader van het karnavalsfeest bezochten een aantal leden de hiervoor geplande vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse ideëen geopperd waarvan er één verder door de betreffende deelnemers werd uitgewerkt. De werkzaamheden vonden plaats bij Peter Soons op de Bockhofweg. De uiteindelijke deelnemersgroep bestond uit 12 volwassenen en 9 kinderen. Deze groep vertegenwoordigde onze buurt in de optocht. Het resultaat van hun werkzaamheden mocht gezien worden. Een prachtige groep sprookjesfiguren trok mee in de optocht en oogstte veel bijval van de toeschouwers.

Het is inmiddels een gebruik geworden dat er op Tweede Paasdag een ochtendwandeling wordt gemaakt, waarbij er onderweg de gelegenheid wordt geboden aan de kinderen om paas-eieren te zoeken. Deze worden dan gezamenlijk in het paas-ontbijt in de Remigiushoeve verorberd. Hieraan namen dit jaar weer 54 volwassen en 25 kinderen deel.

Een traditie waaraan we nog veel jaren moeten vasthouden!!!!!!!!!!

Op 27 april haalden we rommel op voor de rommelmarkt van 2003. Er werden 2 flinke vrachten spullen opgehaald en opgeborgen in de schuur van N. Hautvast.

Traditioneel maakt de fanfare op Kermisdonderdag een rondgang door onze buurt, waarna er bij de kapel  nog enkele muziekstukjes ten gehore worden gebracht. Dit gebeurde afgelopen jaar ook weer op 30 mei. Na afloop van het muzikale gebeuren trokken de fanfareleden en een grote groep buurtleden naar de tuin van de familie Leunissen, waar een echt tuinfeest werd gehouden. Tot in de late uurtjes werd er genoten van een hapje en een drankje en vooral van veel gezelligheid. Een evenement dat jaarlijks, bij goed weer, voor herhaling vatbaar is. Een speciaal woord van dank aan de fam. Leunissen voor het gebruik van huis en tuin is hierbij zeker op zijn plaats.

In navolging van het uitstapje van vorig jaar, waar veel lof over werd ontvangen, organiseerden we ook dit jaar weer in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een reisje voor volwassenen en wel op 22 juni. Het reisdoel was de Floriade. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar ergens in Nederland wordt georganiseerd. Een tweetal bussen vol deelnemers van beide buurtverenigingen bezochten het bloemen- en plantenfestijn in de Haarlemmermeerpolder. Van onze buurtvereniging waren er 49 deelnemers van de partij. Het was een prachtige dag waarbij iedereen zijn hart kon ophalen aan de vele soorten bloemen en planten. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Het zomer-buurtfeeest heeft in de loop der jaren een behoorlijke reputatie verworven. De vakantie-periode werd dit jaar hiermee afgesloten.

Op zaterdag 24 aug. werden er twee aktiviteiten voor de jeugd ingepland, t.w. een bezoek aan de Valkenier voor de jeugd t/m de laatste klas van de basisschool en een middagvullend programma voor de jeugd die de basisschool heeft verlaten.

Daar de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren werd het bezoek aan de Valkenier afgelast en uitgesteld naar 1 sept., doch ook op deze dag kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer en de daardoor te geringe deelname. Besloten werd de hiervoor geraamde kosten ten behoeve van bedoelde jeugdgroep te compenseren bij het St. Nicolaasfeest.

Het middagvullend programma voor de grotere jeugd werd gestart met een fietstocht naar Valkenburg. Daar aangekomen werd de Geulhal opgezocht om deel te nemen aan het laser-game-spel. Per kabelbaan werd de Wilhelminatoren bezocht, waarna men afdaalde per rodelbaan.

Uit het enthousiame van de deelnemende jeugd kunnen we afleiden dat we hiervoor in de toekomst weer iets kunnen organiseren.

Zoals er reeds werd vermeld behoeft er voor de deelname aan de jaarlijkse barbecue geen speciale reclame te worden gemaakt.

Na een wandeltocht van ca. 8 km, waaraan 76 personen deelnamen, met een rustpunt waar kon worden bijgetankt, met een begin- en eindpunt op de Bockhof, werd vanaf 17.00 uur de barbecue georganiseerd op de binnenplaats van de Bockhof. Het aantal deelnemers hieraan bedroeg dit jaar 124 volwassenen en 36 kinderen.

De algemene indruk was “gezellig en goed verzorgd” en tevens bleek de binnenplaats beter geschikt en gezelliger te zijn dan de tuin, zeker gelet op mogelijke slechte weersomstandigheden.

Ook dit feest blijft voorlopig nog mogelijk jarenlang op onze aktiviteiten-kalender prijken.

Op zondag 1 september namen een aantal teams van sterke mannen en vrouwen  deel aan het touw-trekken tijdens de Watertaore-fièste van de fanfare, en niet  zonder succes. Een tweetal prijzen kwamen er naar Groot Haasdal, terwijl het damesteam van onze buurtvereniging het eerste en enigste damesteam was dat deelnam aan deze ludieke wedstrijd.

Op 19 oktober werd de jaarlijkse feestavond gehouden in de Remigiushoeve.

Bij een hapje, zijnde een uitstekend verzorgd buffet, een drankje en een danje op muziek van het orkest “Geef Gaas” van  Rinus Hermsen en Diana, werd het een gezellige boel. Ook aan de traditionele tombola werd massaal deelgenomen.

Aan de feestavond namen 85 personen deel. In afwijking tot voorgaande jaren werden er bij binnenkomst aan de leden geen consumptiebonnen verstrekt doch werden deze gebruikt voor koffie/thee bij het eten.

De totale feest-avond mag, zoals vanouds, ook dit jaar weer geslaagd genoemd worden en blijft daardoor dan ook voor herhaling vatbaar.

Een woord van lof aan de directie en de medewerkers van de Remigiushoeve mogen we hierbij wel uitspreken.

3 November is de dag waarop de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, gevierd wordt. Daar dit jaar deze dag op een zondag viel, werd er in de kapel gewoontegetrouw de Hoogmis opgedragen. Deze werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en een hoornblazersgroep uit de fanfare. Niet alleen vele buurtbewoners doch ook kerkgangers van heinde en ver woonden deze H. Mis bij.

Na afloop werden in de accommodatie van de fam. Kuijpers de koorleden, de hoornblazers, de geestelijkheid en de koorjongens door de buurtvereniging uitgenodigd voor koffie met vla. Hiervan werd door de genodigden gretig gebruik gemaakt. Wij willen dan ook hierbij de fam. Kuijpers bedanken voor het  mogen gebruiken van hun lokatie.

Ondanks zijn seizoensdrukte maakte St. Nicolaas ook dit jaar weer een uurtje vrij voor de jeugd uit Groot Haasdal. Op 2 december werd de goedheiligman in de Remigiushoeve welkom geheten door 27 goedgelovige/ongelovige kinderen. Het is steeds weer en echt familie-gebeuren zoals de kinderen rond

om de Sint geschaard zitten, en de ouders op de achtergrond. Het totaal bewaakt door 2 Zwarte Pieten.

Uit een oogpunt van traditie enerzijds en van volksgebeuren anderzijds moeten we er voor zorgen dat dit gebeuren jaarlijks voor onze peuters in stand gehouden wordt.

Als voorbereiding op het Kerstfeest werd op 14 december bij de kapel de kerstboom opgezet en de verlichting aangebracht. Ook de kerststal vond weer zijn traditione plaats,  zodat  onze buurt kon genieten van een passende kerstsfeer.

De drie 80+ers uit onze vereniging werden bezocht en de fruitschaal die hen werd aangeboden, werd met veel enthousiasme ontvangen.

Alle voorgenomen en als zodanig op de kalender geplaatste aktiviteiten hebben we dit jaar weer gezamenlijk, het een iets beter dan het ander, kunnen uitvoeren, en het jaar 2002 is ten einde.

Nadat we het afgelopen jaar nogmaals in vogelvlucht de revue hebben laten passeren mogen we ons rijk prijzen dat we het voorrecht bezitten te leven in een gemeenschap die samenleeft in vreugde en verdriet.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat deze gemeenschapszin en de algemene saamhorigheid in deze buurt niet verloren gaat.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2001

Met betrekking tot het jaar 2001 kunnen we achteraf constateren dat dit een zeer druk jaar is geweest. De jaarlijks terugkerende evenementenkalender werd aangevuld met periodiek aktiviteiten zoals rommelmarkt en processie.

Voor velen een jaar met prettige ervaringen en herinneringen, doch voor anderen ook afgewisseld met moeilijkheden en verdriet. Er valt echter niet aan te ontkomen: vreugde en verdriet gaan soms hand in hand.

In 2001 werden 6 nieuwe leden geboren, deden 6 kinderen hun Eerste H. Communie, een 5 tal gezinnen vestigden zich in onze buurt, deze werden dor ons bezocht en een drietal ervan meldden zich aan als nieuw lid, aan 2 personen boven de 80 jaar werd een kerst-attentie bezorgd, terwijl we van 1 persoon voorgoed afscheid moesten nemen. Aan 4 zieke leden werd een ziekenbezoek gebracht.

Op bestuurlijk gebied was het een jaar zonder veel ups en downs, doch met veel bedrijvigheid.

De bestuurssamenstelling bleef dit jaar ongewijzigd.

Bij het secretariaat kwamen 19 brieven binnen en werden er 2 verzonden. Tevens werd met gemeente correspondentie gevoerd inzake verkeersproblematiek,  onderhoud kapel en diverse vergunningaanvragen.         

Als kascontrole-commissie fungeerden A. Ummerls en N. Hautvast.

De vertegenwoordiging uit onze buurt in de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

aktiviteiten

De eerste aktiviteit in het jaar 2001 was de karnavalsviering. Deze begon voor onze buurtvereniging met het Auwd Wieverbal. Voor het eerst werd dit dit jaar georganiseerd in de Remigiushoeve. Een zeer geslaagde en vooral zeer gezellige avond, die werd bezocht door vele verkleede en onverkleede feestvierders. Een evenement dat zeker jaarlijks voor herhaling vatbaar is. Door onze vereniging werden een drietal prijzen van f. 65,– per stuk beschikbaar gesteld, die door een deskundige jury aan de best verkleede karnavalsten werden toebedeeld. De entreegelden van deze avond waren ten gunste van onze verenigingskas.

Op 16 januari kwamen een aantal leden en bestuursleden bijeen bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werden ideëen uitgewisseld omtrent de karnavalsoptocht, onder het jaarlijks terugkerend motto:

wie doet er mee?

wat maken we?

waar werken we?

wie neemt er de leiding?

Ook het kosten-aspekt en het te besteden budget werden besproken.

Het eindresultaat was  een prachtige groep, die de nieuwe wijze van ophalen van huisvuil in het daglicht stelde. Er werd deelgenomen aan de optocht te Nuth en te Schimmert, alwaar een 1e prijs werd behaald.

Op 22 maart werd in de Remigiushoeve de algemene ledenvergadering gehouden. Het verslag hierover werd reeds aan U voorgelezen.

Maandag 16 april was het weer tijd voor een heerlijk paas-ontbijt in de Remigiushoeve. Vooraf werd aan de kinderen (26 stuks) op een beapaalde plek de gelegenheid geboden om paaseieren te rapen.  De opkomst voor het ontbijt was ook dit jaar weer geweldig: 26 kinderen en 73 volwassenen namer eraan deel.  Hieruit blijkt ook dit jaar weer dat de organisatie van een dergelijk evenement lonend is en niet meer uit onze jaarkalender is weg te denken.

Het heeft lang geduurd maar toch is het er eindelijk van gekomen: het uitstapje!!

Op zaterdag 26 mei werd, in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een uitstapje georganiseerd voor volwassenen. Een bezoek aan een paardenmelkerij en een rondrit door de Ooijpolder  stonden op het programma.

Bij thuiskomst wisten de meeste deelnemers hoe paardemelk smaakt en op welke wijze deze verkrijgbaar is.

De afsluiting van deze gezellige en interessante dag was een uitstekend verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Op 10 juni vierden we de jaarlijkse zomerkermis. Ter gelegenheid hiervan trekt jaarlijks de processie door de parochie en dit jaar voerde deze naar o.a. Groot Haasdal. Hiervoor waren uiteraard de nodige voorbereidingen te treffen, o.a. het gereedmaken en opzetten, en nadien weer afbreken van de straatversieringen en het inrichten van de kapel als rust-altaar. Hierbij is de hulp van elke vrijwilliger welkom.

En het mag gezegd worden dat omtrent de behulpzaamheid van de buurtleden niet geklaagd mag worden. “sZaterdags om 14.00 uur werd begonnen met de versiering, terwijl ’s zondagsmorgens vanaf 05.30 uur iedereen op de been was om de paaltjes te plaatsen en de vlaggetjes op te hangen. Ook de zandloper voor alsmede de versiering van de kapel werd door diverse leden met veel zorg ter hand genomen, en het uiteindelijk resultaat van de vele uren werk in een gezellige en vriendschappelijke sfeer, mocht gezien worden.

De processie geeft altijd weer een apart cachet aan de kermis. Laten we ervoor blijven zorgen dat we deze traditie nog vele malen om de 4 jaar mogen beleven.

Op donderdag 14 juni trok de fanfare zoals gebruikelijk door de buurt, en bracht bij de kapel enkele muziekstukken ten gehore. De weersomstandigheden  waren voortreffelijk en in de prachtige tuin van de familie Leunissen werd door de buurt- en fanfareleden nog menig gezellig uurtje doorgebracht onder het genot van een drankje en een hapje. Een woord van dank aan de familie Leunissen voor de gastvrijheid die ze hiervoor al enkele jaren bieden,  is zeker op zijn plaats.

Een volgend evenement was de rommelmarkt. Op 8 juli was het hiervoor de grote dag.  ’s Zaterdags, 7 juli, werden de oude, te verkopen, spullen voor de rommelmarkt opgehaald. De hoeveelheid rommel was zo groot dat we nog niet goed wisten waar we deze moesten laten, temeer daar er ook reeds een grote partij van vorig jaar opgeslagen was op de schuur van de familie Hautvast.

Op zondagmorgen, 8 juli werd in alle vroegte begonnen met het opbouwen en inrichten van de marktkramen. De eerste kopers verdrongen zich reeds tijdens het inrichten van de marktplaats. De verkoop gebeurde, zoals gewoonlijk, door veel van onze buurtleden, terwijl een aantal leden zorgden voor de inwendige mens van de verkopers en de opvang van bezoekers met koffie en vla.

Jammer dat het de hele dag niet ophield met regenen. Dit heeft een ongunstige invloed gehad op de bezoekersdrukte en daardoor vanzelfsprekend ook op de verkoop en de opbrengst. Toch mochten we als vereniging niet ontevreden zijn over het uiteindelijk eindresultaat, gelet op de slechte weersomstandigheden.

Het voornaamste was echter dat we er  gezamenlijk een gezellige en nuttige dag van maakten, hetgeen tevens resulteerde in een versteviging van onze verenigingskas. Nadat ’s avonds alles was opgeruimd werd de garage van Paul Lemmens uitgebreid met enkele tentjes en werden onder het genot van frites, snacks en een glaasje bier of fris de markt-ervaringen van dit jaar nog eens geèvalueerd.

Het buurtfeest, reeds diverse jaren georganiseerd op de Bockhof, begint uit te groeien tot een ware happening. Gezelligheid te over!!!

De festiviteiten werden dit jaar gehouden op 18 en 19 augustus.

Op zaterdag 18 augustus werd de jeugd getrakteerd op een middagje Valkenier. Hieraan namen 42 kinderen en 25 volwassenen deel. Uit deze aantallen kunnen we afleiden dat dit gebeuren nog steeds in de smaak valt. Bij terugkomst volgde een gezellig samenzijn op de Bockhof waar door enkele leden gezorgd was voor een voortreffelijke indoor-pick-nick.

Op zondag 19 augustus startte tussen 13.00 en 14.00 uur 79 volwassenen en 40 kinderen aan een wandeltocht over ca. 8 –10 km. Op een rustplaats kon de inwendige mens versterkt worden. Het eindpunt van de tocht was de Bockhof, waar voor alle leden, groot en klein, vanaf 17.00 uur de alom bekende barbecue plaats vond.  Zoals reeds vermeld: dit gebeuren heeft een goede reputatie, gelet op de jaarlijkse verhoging van het aantal deelnemers.Dit jaar genoten 158 volwassenen en 42 kinderen van een heerlijks verzorgd hapje en een drankje.

Het feest duurde tot in de late uurtjes en niemand hoefde met honger of dorst naar huis terug te keren.

De vele positieve reacties die later bij ons bestuur binnen kwamen getuigen ervan dat ook dit jaarlijks voor herhaling vatbaar is.

Het mag echter niet onvermeld blijven dat de goede zorgen en de gastvrijheid van de familie Stassen hier mede debet aan zijn. Zij hadden zorgen noch moeite gespaard om het geheel, zoals steeds, in de puntjes te laten verlopen. Een woord van waardering en dank hiervoor mag hier zeker niet ontbreken.

De jaarlijkse feestavond werd dit jaar gehouden op 13 oktober in de Remigiushoeve. Bij een zeer goed verzorgd hapje en een drankje werd er gezamenlijk door 98  leden een gezellige boel van gemaakt. De DJ. zorgde ervoor dat de beentjes van veel leden van de vloer gingen. De spanning van de avond werd opgevoerd door de tombola.

Mevrouw M. Heijnen werd in de bloemetjes gezet omdat ze gedurende 20 jaar de zorg voor het onderhoud en het beheer van de kapel op zich had genomen. Hopelijk blijft ze nog vele jaren dit prachtige werk voortzetten.

De feestavond 2001 kan weer als geslaagd beschouwd worden. De catering van de Remigiushoeve verdient in deze zeker een pluimpje, gelet ook op de vele positieve reacties hieromtrent.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd. Dit gebeurde weer als vanouds met een H. Mis. Deze werd dit jaar opgeluisterd door een hoornblazers-groep van de Schimmertse fanfare. Veel buurtleden alsook veel inwoners van elders maakten ook dit jaar weer een uurtje vrij om deze plechtigheid bij te wonen.

Op zijn jaarlijkse rondreis was ook St. Nicolaas dit jaar de jeugd van Groot Haasdal niet vergeten. Ondanks de drukte had de goedheiligman op 3 december toch nog even tijd voor onze jeugd, die bijeen was gekomen in de Remigiushoeve: 38 kinderen en zeker evenveel (nog gelovige) ouders brachten er in het bijzijn van de Sint en zijn Pietermannen enkele gezellige uurtjes door.

Nadat in de kapel de gebruikelijke kerstversieringen waren aangebracht en de verlichting in de kerstboom weer was ontstoken, was het voor onze buurtvereniging tijd om het jaar 2001 af te sluiten. Er reste alleen nog een bezoekje met een kerst-attentie aan de twee 80+er binnen onze buurtgemeenschap.

Zoals gezegd; het jaar 2001 is weer voorbij. Een druk jaar voor onze buurtvereniging, met veel aktiviteiten, festiviteiten, gebeurtenissen, evenementen of hoe alles dan ook genoemd mag worden..

Met de medewerking, de inspanningen en de deelname van Uw leden kunnen we met een voldaan gevoel terug kijken op alles wat er dit jaar georganiseerd werd. Nogmaals een woord van dank aan allen die zich gedurende het afgelopen jaar op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt t.a.v. de vereniging, de gehouden aktiviteiten en gebeurtenissen alsmede het beheer, het onderhoud en de versieringen van de kapel.

Wij hopen, als bestuur, dat wij in de toekomst weer kunnen rekenen en kunnen terugvallen op de medewerking van U allen, zodat we met gezamenlijke krachten deze vereniging op dezelfde voortvarende wijze in stand kunnen houden.

Namens het Bestuur,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 2001

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 19

Aantal verzonden stukken: 2

Aantal leden/gezinnen per 31/12/2001: 130

Bestuur per 31/12/2001:

J. Niessen :v.voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

F. Pijls :lid

C. Okkersen :lid

Kascontrole-commissie: A. Ummels en N. Hautvast.

Geboren:  6  kinderen: bij fam. Hautvast, Lemmens, Limpens, Janmaat, V.d. Beek en Ploumen

Overleden: 1 persoon: Olga Lucassen-Driessen

Nieuwe leden: 3 gezinnen.

Communicantjes: 6  kinderen (2xCortenraad, Chorus, Soons, Lucassenen (Femke) en Lucassen (Lotte))

Kerstaktie (80+ers:  dhr. P. Lucassen en mevr. T. Herberighs)

Ziekenbezoek: 4 personen.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.

Deelname aan:

Paaseieren rapen: 26 kinderen

Paasontbijt: 26 kinderen en 73 volwassenen

Jeugdaktiviteit (bezoek Valkenier): 42 kinderen en 25 volwassenen

Wandeltocht: 79 volwassenen en 40 kinderen

Barbecue: 158 volwassenen en 42 kinderen

Feestavond: 98 personen

St. Nicolaasfeest: 38 kinderen