Jaarverslag 1999

Het jaar 1999 is definitief voorbij, en daarmee zijn we gekomen in een nieuwe eeuw en in een nieuw millennium. Terugkijkend op het jaar 1999 leert ons dat ook dit jaar, evenals andere voorbije jaren, zijn ups en downs gekend heeft.

In 1999 werden er 5 kinderen geboren,  4 kinderen deden hun Eerste H. Communnie, aan nog slechts 1 persoon boven de 80 jaar werd een kersattentie bezorgd, terwijl 2 zieken bezocht werden.

Van 2 buurtbewoonsters moesten we voorgoed afscheid nemen. Twee personen die hun hele leven hier in onze buurt hebben gewoond. Blijvend zullen we in onze herinnering aan hen denken.

Het totale ledenbestand bedroeg op 31 dec. j.l.  137 gezinnen/leden.

Op bestuurlijk gebied vonden er afgelopen jaar nogal wat wijzigingen plaats.

Op de alg. ledenvergadering van 1999 werd mevr. N. Janssen benoemd tot nieuw lid. Om persoonlijke redenen heeft ze zich echter m.i.v. 1.1.2000  als zodanig bedankt. Ook onze voorzitter, dhr. P. Wolters heeft zich miv. deze datum bedankt als voorzitter/bestuurslid. Hij had  reeds in de vorige alg. ledenvergadering kenbaar gemaakt dat zijn intentie was om tegen het einde van het jaar te stoppen.

We willen van hieruit beide personen bedanken voor hun bewezen inzet en gedane werkzaamheden, en hopen dat zij op eenzelfde wijze zullen worden opgevolgd. Teven hopen we, indien dit nodig is, dat we op de hulpvaardigheid en behulpzaamheid van beide personen een beroep kunnen blijven doen.

Door deze mutaties bestaat het bestuur van onze vereniging thans nog slechts uit 4 personen.

Het bestuur vergaderde dit jaar 4 keer, terwijl er  naar aanleiding van binnengekomen uitnodigingen  4 recepties werden bezocht.

Bij het secretariaat kwamen 32 brieven binnen en er werden 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werd benoemd dhr. W. v.d. Cruijsen,  terwijl dhr. J. Schneiders dit jaar nog deze functie blijft vervullen.

In de Parochieraad werd onze buurt dit jaar vertegenwoordigd door twee nieuwe leden, mevr. Lemmens en mevr. Hambeukers

AKTIVITEITEN 1999.

Als eerste aktiviteit stond de jaarlijkse karnavalsviering op de agenda.

Op de gehouden voorbereidings-bijeenkomst meldden zich 37 personen aan om mee deel te nemen aan de optocht. Besloten werd om een groep te formeren waarbij het onderwerp “EURO”aan de orde werd gesteld.

Omdat de optocht dit jaar door onze buurt zou trekken werd tevens besloten dat de vlaggetjes weer uit de kast gehaald zouden worden en als versiering  aan de lantaarnpalen langs de optochtroute zouden worden aangebracht.

Het Auwd Wieverbal op 13 feb. werd als vanouds weer druk bezocht. Prins Hub en prins Mark deelden aan de daarvoor door de juryuitgekozenen de prijzen uit.

Tijdens de optochten op 14 en 15 feb. te resp. Nuth en Schimmert oogstte te EURO-groep veel succes: er werden enkele mooie prijzen behaald. Het voornaamste was echter dat de totale groep zich voor, tijdens en na de optocht goed ammuseerde en dat ook dit jaar  de karnavalsviering door onze buurtleden weer als geslaagd beschouwd mag worden.

Op 26 februari werd de alg. ledenvergadering gehouden.

Omtrent deze jaarvergadering valt weinig spectaculairs te vermelden. Alle voorstellen werden door de 24 aanwezige leden aangenomen. Tevens meldden zich enkele personen aan als “vrijwilligers” bij het organiseren van evenementen in de toekomst.

Op Paasmaandag 5 april werd het inmiddels traditionele paaseieren-rapen georganiseerd, gevolgd door een goed verzorgd paas-ontbijt, waaraan door ca. 100 leden werd deelgenomen. Hiervoor een woord van dank en waardering aan het adres van Jos en Dorien voor de perfecte verzorging.

Op 9 april werd er een kienavond gehouden. De kienavonden doen het steeds beter, gelet op het grote aantal deelnemers, ook niet buurtleden. Mogelijk komt dit door de””spectaculaire prijzen”welke er te winnen zijn.!!!!!

Op 3 juni vierden we Kermisdonderdag. De fanfare trok zoals gebruikelijk door onze buurt en verspeelde haar laatste noten bij de kapel en daarna bij “de Teun”. Een jarenoude traditie die zeker in stand gehouden dient te worden.

Rommelmarkt.

Op zaterdag 17 juli werd een ophaalronde voor oude spullen georganiseerd. Een viertal karren/wagens werden propvol geladen, en de dag daarop, op 18 juli, uitgestald op de marktkraampjes rondom de kapel. Rommel te over, zeker toen ook nog de opgeslagen voorraad van vorig jaar eraan toegevoegd werd.

In alle vroegte verzamelden zich de kopers reeds voor de dranghekken, en toen dan ook om 10.00 uur met de verkoop werd begonnen, was het een drukte van jawelste; een hectisch moment.

De hele dag heerste er een gezellige drukte onder een zomerse temperatuur van ca. 30 C.  Van de koffie met vla werd gretig gebruik gemaakt, terwijl ook de frisdrank de weg naar de dorstige kelen vond.

Toen het dan ook om 16.00 uur afgelopen was, slaakte iedereen een zucht van verlichting. Nadat alles was opgeruimd, werd bij Paul Lemmens in de garage en op de binnenplaats door de medewerkers genoten van een verfrissing en een patatje, en werden de belevenissen van die dag onder de nodige hilariteit nog eens naar voren gehaald.

De rommelmarkt, die om de twee jaar gehouden wordt, onderstreept nogmaals duidelijk de homogeniteit en de behulpzaamheid van onze buurtleden. Zonder hun medewerking zou een dergelijk evenement ook niet gehouden kunnen worden..

Gelet op de financiele opbrengst, maar ook op de gezelligheid van deze dag moeten we ervoor zorgen dat de rommelmarkt in de toekomst in stand gehouden wordt.

Een der grootste organisaties van het hele jaar is de jaarlijkse barbecue, voorafgegaan door een jeugdaktiviteit. Op 28 aug. j.l. was de datum waarop dit alles plaats vond.

Vanaf 14.00 tot 17.00 uur werd met 31 kinderen, onder begeleiding van een aantal ouders die tevens voor het vervoer zorgden, een bezoek gebracht aan Pretpark de Valkenier te Valkenburg. De jeugd heeft er zich uitstekend vermaakt en uiteindelijk bleek  dat de beschikbare tijd eerder om dan men in de gaten had. Deze kan voor een volgende gelegenheid dan ook wat ruimer ingepland worden. Een bezoek aan dit amussementspark is, gelet op de reacties van de jeugd, best voor herhaling vatbaar gebleken.

Vanaf 18.00 uur werd er op de Bockhof voor alle leden, jong en oud, de inmiddels tratitionele barbecue gehouden. Het blijkt dat dit eet- en drinkfestijn bij velen in  de smaak valt, gezien het jaarlijks groeiend aantal deelnemers.  Dit bedroeg dit jaar 132 personen.

De kwaliteit van de etenswaren alsook van de aangeboden dranken was weer bijzonder goed en de deelnemers waren hierover dan ook vol lof. Ook de entourage eromheen en de gastvrijheid van de fam. Stassen vormen een niet te verwaarlozen onderdeel voor het slagen van dit evenement. Een woord van dank en waardering aan het adres van deze gastvrije en meewerkende familie is zeker op zijn plaats.

Op 18 september was het weer feest!! De jaarlijkse feestavond!!!!

Deze avond viel dit jaar jammer genoeg vrij kort op de barbecue, waardoor mogelijk het aantal deelnemers minder was dan voorgaande jaren. Aanwezig waren slechts 78 leden. Toch werd door de aanwezigen de avond gezellig bevonden, en daar gaat het uiteindelijk toch om.

De tweede kienavond van dit jaar, op 29 oktober, was een topper. Een grotere opkomst hebben we jarenlang niet gekend: 65 dames en heren speelden vol spanning mee voor de toch wel attractief te noemen prijzen. Het was tot het einde toe spannend en gezellig, waarvan ook de kas van de penningmeester mee profiteerde.

3 November is de dag van St. Hubertus.

Om 9.00 uur werd de tratitionele St. Hubertusmis opgedragen in de kapel, welke evenals overige jaren, zowel door buurtleden alsook door inwoners van elders, druk bezocht werd.  Na afloop werden in café St. Hubertus, onder het genot van een kop koffie en een stuk vla, nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

St. Niocolaas bezocht onze buurtvereniging op zijn jaarlijkse rondreis op 3 december. Ondanks zijn drukke bezigheden in deze tijd van het jaar maakte de Sint toch tijd voor onze 42 kinderen die aanwezig waren om hem  luidkeels te begroeten.

De laatste doch niet de minste aktiviteit van het jaar is het kerstgebeuren.

Een mooie grote den werd ons dit jaar ter beschikking gesteld, en de kapel werd weer als vanouds passend aangekleed en versierd door mevr. Heijnen en mevr. Bruls. Hartelijk dank hiervoor!!!!!

Aan een 80 jarige en aan enkele zieken werd t.g.v. het kertsfeest een attentie bezorgd.

Dit waren de in 1999 gehouden aktiviteiten, festiviteiten, evenementen of hoe men ze noemen wil, die in vogelvlucht de revue passeerden.

Mede dank zij de geleverde inspanningen van velen van U mogen ze allen als geslaagd beschouwd worden. Het is dan ook de wens van ons bestuur dat de deelname van de leden in het nieuwe millennium weer hetzelfde en mogelijk nog uitgebreider mag zijn.

  

Toch is er nog een onderwerp wat in dit verhaal niet onvermeld gelaten mag worden.

Medio september ontving het bestuur de mededeling van de fam. Theunissen  dat zij per 1 jan. 2000 hun horeca-aktiviteiten in café St. Hubertus zouden beëindigen, en wij naar een nieuwe verenigings-accommodatie zouden moeten uitzien. Dit was een mededeling die bij iedereen insloeg als een donderslag bij heldere hemel. Toch moeten wij, hoe moeilijk het ook is, de beslissing van Jos en Dorien waarderen en accepteren.

Het zal niemand vreemd vinden indien we via dit jaarverslag enkele dankwoorden uitbrengen aan het adres van dit sympathieke echtpaar dat onze verenging vele jaren op gastvrije wijze het gebruik van hun lokatie ter gebruik heeft gesteld en daarbij alle mogelijke moeite heeft gedaan om de te houden aktiviteiten te doen slagen.    Jos en Dorien bedankt!!!!!!!!!!

Dit was het verenigingsjaar 1999, het laatste jaar van de 20e eeuw.

Als bestuur spreken we de hoop uit dat we ook in de nabije  toekomst onze vereniging, samen met alle leden, in stand  kunnen houden, waarbij we als vanzelfsprekend, weer mogen en kunnen rekenen op de steun en de hulp van U allen.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 1999.

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 32

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden/gezinnen per 31/12/1999: 137.

Bestuur per 31/12/1999:

P. Wolters :voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

J. Niessen :lid

F. Pijls :lid

N.. Jansen :lid

Per 1/1/2000 zullen dhr. P. Wolters en mevr. N. Janssen hun taak neerleggen, en zal J. Niessen als vice-voorzitter (tijdelijk) het voorzitterschap overnemen. Het bestuur bestaat vanaf deze datum dan nog slechts uit 4 leden.

Kascontrole-commissie: Dhr. W. v.d. Cruijsen en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 5 kinderen.

Fam. Collins, Bockhofweg 13

Fam.Lemmens, Groot Haasdal 7

Fam. Beusen, Klevertstraat 15

Fam. Limpens, Hagensweg 5

Fam. Lucassen, Trichterstraat 8

Overleden: 2 personen.

Mevr. Lemmens-Kuypers, Groot Haasdal 33

Mevr. Ramakers-Vankan, Klevertstraat 4

Nieuwe leden: 6 gezinnen.

Fam.  Okkersen-Bemelmans, Groot Haasdal 25

Fam. Speetjens, Trichtwerstraat 25

Fam. Timmers-Habets, Klevertstraat 10b

Fam. Chorus, Groot Haasdal 18

Fam. Dreessen, Nieuwstraat 49

Fam. Habets, Trichterstraat 3

Communicantjes: 4 kinderen van de fam. Herberigs, Wieken, Pruppers en Speetjens.

Kerstaktie (80+ers): mevr. Pruppers, Trichterstraat 33.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.

Jaarverslag 1998

Het jaar 1998  behoort alweer tot het verleden.

Indien we terugkijken moeten we constateren dat 1998, evenals alle overige jaren, een jaar was waarin de hoogtepunten zich afwisselden met minder prettige momenten. Veel goede herinneringen komen in onze gedachten, maar anderzijds schuilt er bij velen ook verdriet bij een terugblik op 1998. Ook in een vereniging als de onze blijken vreugde en verdriet soms dicht naast elkaar te liggen.

In 1998 werden 4 nieuwe leden geboren, 4 nieuwe gezinnen melden zich aan als lid. Een  6-  tal kinderen deden de Eerste H. Communie en aan 3 leden boven de 80 jaren werd een kerstattentie bezorgd.

Het totale ledenbestand bestond per 31 dec. 1998 uit 133 leden/gezinnen.

We moesten in 1998 van 4 volwassenen en van 3 kinderen voorgoed afscheid nemen. Groot en klein, het waren allen leden die op hun eigen wijze een steentje bijdroegen aan het voortbestaan van onze vereniging. Zij zullen  dan ook blijvend in onze geachte zijn.

Op bestuurlijk gebied kunnen we vermelden dat mevr. M. Speetjens in de vergadering van 11 mei zich bedankte als bestuurslid en dat ons bestuur sedertdien bestond uit 5 personen.

Bij het secretariaat kwamen  24 brieven binnen en werden er 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werden benoemd mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Het karnavalsgebeuren ging in 1998 ook niet onopgemerkt aan ons voorbij. Café St. Hubertus werd voor dit jaar aangewezen als narrentempel van de karnavalsvereniging, en naast onze buurtprins Huub werd Schimmerts prins karnaval 1998 gekozen uit ons ledenbestand: prins Ronald I.

AKTIVITEITEN 1998.

In tegenstelling tot 1997, dat bol stond van de aktiviteiten, mogen we 1998 een rustig jaar noemen. Ondanks de verwoede pogingen van het bestuur en de  door hen opgezette plannen, waren er slechts weinig leden tot deelname te bewegen. De oorzaak hiervan is voor het bestuur dan ook een vraagteken.

Tijdens de vorige jaarvergadering werd de aktiviteitenagenda 1998 medegedeeld en door  middel van de contributiekaart werd deze aan elk gezin verspreid.

De eerste aktiviteit die zich aandiende was karnaval. Op zaterdag 21 februari werd het gebruikelijke Ouwd Wieverbal gehouden. Een geweldige opkomst van feestvierders, waarbij vermeld kan worden dat het aantal verkleden groter was dan voorgaande jaren. Prins Ronald en prins Huub zorgden ervoor dat de beschikbare prijzen op de goede plaats terecht kwamen.

Door een aantal vlijtige werkers werd enkele weken gewerkt aan een groep met wagen,  die aangaven hoe laat het was. Dit heeft men geweten: in de optochten te Nuth op zondag en te Schimmert op maandag werden enkele mooie prijzen behaald.

Op dinsdag werd door een aantal buurtleden deelgenomen aan het Zaate-Hermeniekes-gebeuren. Het volgend jaar dient deze groep uitgebreid te worden. Iedereen die muziek of lawaai kan maken, kan zich aanmelden als deelnemer.

Op 3 april en 13 november werden kienavonden gehouden. Beide avonden waren voor iedereen toegankelijk en werden ook goed bezocht door niet-leden. Op 3 april waren er in totaal 49 deelnemers en op 13 november werd het magisch getal van 81 deelnemers genoteerd. Beide avonden waren zeer gezellig en goed verzorgd. Ook financieel werd een mooi eindresultaat behaald.

De vastentijd is voorbij en op paasmaandag 13 april werd het inmiddels traditioneel geworden paas-eieren-rapen en paas-ontbijt georganiseerd. In totaal zochten 39 kinderen naar de paaseieren die rondom de Bokhof verstopt waren. Na een wandeling teruggekomen in café St. Hubertus kregen de kinderen nog een leuke verasssing die door enkele leden samengesteld was. Hierna ging men aan tafel . Door 63 volwassenen en 36 kinderen werd deelgenomen aan een stemmig paas-ontbijt, dat door Dorien keurig was verzorgd. Een compliment hiervoor!!!!

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan het feestmaal, werden gezamenlijk nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

Het is de bedoeling dat in 1999 weer een rommelmarkt wordt gehouden, en vooruitlopend hierop werd op 13 juni de eerste rommel opgehaald. Met twee wagens werd er op uitgetrokken om de aangeboden spullen op te laden en op te bergen in de schuren van de fam. Houtvast en van de fam. Riggs.

Volgens de planning zou in het week-einde van 7, 8 en 9 augustus weer een buurtfeest worden georganiseerd. Tijdens deze dagen zou er een jeugdkamp worden gehouden voor de jeugd t/m 15 jaar,  een kampvuur en een barbecue voor de kinderen  en volwassenen. Het geheel zou weer plaats vinden in de geweldige entourage van de Bokhof.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er 25 jeugdige deelnemers waren, gaven zich dit jaar slechts 13 kinderen op om mee te doen aan het jeugdkamp. Wegens een overduidelijk tekort aan deelnemers hebben we de organisatie van bedoeld jeugdkamp en het daarmee gepaard gaande kampvuur moeten afblazen.

Wel werd er op 9 augustus de jaarlijkse barbecue voor alle leden georganiseerd. Onder een stralende zon hebben  97 volwassenen en 15 kinderen genoten van een voortreffelijke barbecue op deze prachtige lokatie. Het mag in dit verslag duidelijk worden vermeld dat de fam. Stassen zich geen enkele moeite heeft gespaard om aan de vele wensen van de buurtvereniging tegemoet te kunnen komen. Een woord van dank hiervoor is m.i. zeker op zijn plaats.

Op 12 september zou er een bustocht worden georganiseers waaraan dit jaar alle leden konden deelnemen. Personen boven de 50 jaar genoten echter de voorkeur indien het opgegeven aantal deelnemers meer zou zijn dan er plaats was in de bus. De belangstelling was echter bedroevend: slechts 18 personen gaven zich op om aan de busreis deel te nemen, terwijl het minimale aantal gesteld was op 40 personen. Tot telerurstelling van hen die zich wel opgegeven hadden hebben we echter uit financieel en organisatorisch oogpunt moeten besluiten ook deze tocht niet te laten doorgaan.

Medio oktober zou er iets georganiseerd worden voor alle leden tussen de 16 en 116 jaar oud. Tijdens de vorige jaarvergadering op 3 feb. 1998 heeft de voorzitter een oproep gedaan of er misschien leden zich geroepen voelden de organisatie hiervan op zich te nemen. Echter zonder resultaat!!!!!

Op 26 september werd weer een gelegenheid tot feesten geboden: de jaarlijkse feestavond.

In de hoop dat er meer leden hieraan zouden deelnemen werd besloten de avond dit jaar vroeger te plannen dan in het verleden, en wel in september. Dit bleek een goede gedachte want dit jaar waren er inderdaad meer deelnemers dan voorheen: 103 leden waren er aanwezig. Voor het bijwonen van de feestavond werd dit jaar geen eigen bijdrage van de leden gevraagd omdat een aantal van de overige geplande aktiviteiten inmiddels geen doorgang konden vinden.

De totale feestavond was zeer goed geslaagd. Nogmaals een compliment aan het adres van Dorien voor de voortreffelijke wijze waarop alles was voorbereid en voor het geweldige eetbuffet dat door haar werd verzorgd.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd.. Dit gebeurde zoals vanouds met een H. Mis waarna de mogelijkheid werd geboden  tot het nuttigen van een stuk vla bij een kop koffie in café St. Hubertus. Het blijkt dat steeds meer mensen enkele ochtenuurtjes vrij maken  en deze gelegenheid aangrijpen om bijdit gezellige samenzijn aanwezig te zijn. We hopen dan ook dat we deze traditie nog vele jaren op deze wijze kunnen voortzetten.

Begin december is St. Nicolaas steeds in de buurt. Ook dit jaar wilde hij onze jeugd niet overslaan bracht hen op 4 december om 18.30 uur een bezoekje. In café St. Hubertus waren zo’n 32 kinderen samengekomen om de Sint te begroeten. Alle kinderen ontvingen van de Sint een kadootje.Het was een ware happening waaraan ook veel ouders van de kinderen deelnamen

Hopelijk dat de Sint hiermee ook tevreden was en het volgend jaar weer zal terugkomen.

Ter  gelegenheid van het kerstfeest werd de omgeving van de kapel versierd dmv. een kerstboom terwijl aan 3 bejaarden (80+ers) en een langdurig zieke een fruitmand werd bezorgd. Enkele personen die het hele jaar door op de achtergrond bezig zijn met stille dienstverlening aan de buurtvereniging Groot Haasdal werden in de bloemetjes gezet. 

Dit was tevens de laatste aktiviteit voor 1998.

Nadat het verenigingsjaar 1998 nog eens de revue is gepasseerd en thans is afgesloten, spreken wij als bestuur de hoop uit dat we onze vereniging ook in  1999 op deze wijze gezamenlijk met onze leden in stand kunnen houden.  Tevens hopen wij hierbij dan ook weer te kunnen rekenen op de steun en de medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen, de secretaris,

L. Hambeukers

Verkort jaaroverzicht 1998.

Secretariaat:

Aantal ingekomen stukken: 24

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden per 31 dec. 1998: 133 .

Bestuur.

Op 11 mei bedankt mevr. M. Speetjens zich als lid van het bestuur, dat sedertdien bestaat uit 5 leden:

P.Wolters : voorzitter

L. Hambeukers : secretaris

L.Feuler : peningmeester

J. Niessen : lid

F. Pijls : lid

Kascontrole-commissie 1998-1999: mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 4 kinderen.

Benoit Vliegen, Kiki Kuypers, Wouter Houtvast en Janne Janmaat.

Overleden: 4 volwassenen en 3 kinderen.

Bertiene Lucasssen, Bèr Lemmens,  Balt Consten, Truija Heijnen-Ubachs, Frence Houtmortels, Theij Lemmens en Milou Theunissen.

Aanmelding nieuwe gezinnen (leden): 4, t.w.

fam. Van Poppel, Groot Haasdal 24;

fam. Coenen, Groot Haasdal 26;

fam. Aarts, Veltjesweg 1;

fam. Creusen, de Bockhofweg 4.

Kerstaktie (80+ers): 3 personen:

mevr. Ramaekers, Kleverstraat 4

mevr. Pruppers, Trichterstraat 33

mevr. Lemmens, Groot Haasdal 22 (101 jaar).

Communicantjes: 6 personen:

Stefan Ummels, Nordie Wolters, Thomas Feuler, Nicole Janssen, Chantal Roering en Maud Ernes.

Jaarverslag 1997

Het verenigingsjaar 1997 is voorbij!!!

Terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we constateren dat het jaar 1997 een jaar was met veel hoogte- en dieptepunten. Voor velen een jaar met veel prettige ervaringen en herinneringen, voor anderen een jaar vol moeilijkheden en verdriet. Ook in onze buurvereniging is gebleken, dat vreugde en verdriet vaak heel dicht bij elkaar liggen.

In 1997 werden er 5 nieuwe leden geboren, twee kinderen deden de eerste H. Communie, een 6-tal nieuwe gezinnen vestigden zich in onze buurt en aan 4 personen boven de 80 jaar werd een kers-attentie bezorgd. Tevens mochten we het genoegen beleven een 100-jarige in ons

midden te hebben, tw.  mevr. Lemmens, Gr. Haasdal 33.

Daartegenover stond dat we in 1997 van 5 leden en 3 oud-leden en in 1998 tot heden van 2 leden voorgoed afscheid moesten nemen. Allemaal mensen die vanaf de oprichting van de vereniging lid zijn geweest en ieder op zijn eigen manier een steentje bijdroeg aan het wel en wee van onze buurtvereniging.

Op bestuurlijk gebied had het jaar 1997 eveneens zijn ups en downs.

Dhr. L. Speetjens en mevr. C. Okkersen bedankten zich als bestuurslid om persoonlijke redenen. Dhr. L. Feuler en dhr. J. Niessen waren in de vorige jaarvergadering tot nieuwe bestuursleden gekozen. N.a.v. een gedane oproep om nieuwe bestuursleden meldden zich dhr. F. Pijls en mevr. M. Speetjens-Frusch. Hiermee werd afgesproken dat ze de eerstvolgende maanden als “hulp-bestuurders” zouden fungeren, en bij de eerstvolgende ledenvergadering ter benoeming zouden worden voorgedragen.

Als kascontrole-commissie fungeerden mevr. A. Ummels-Bisschops en mevr. P.  Lacroix.

Ook het karnavalsgebeuren ging niet onopgemerkt aan onze buurt voorbij. Nadat tijdens de optocht 1997 de buurtvereniging lovenswaardig werd vertegenwoordig, werd café St.Hubertus voor het komend jaar aangewezen als narrentempel van de carnavalsvereniging, en werd, naast buurtprins Huub, ook Schimmertse prins Karnaval 1998 gekozen uit ons ledenbestand, prins Ronald I (Ronald Kuijpers, Gr. Haasdal 12).

Tijdens het afgelopen jaar werden door het bestuur, n.a.v. uitnodigingen, 6 recepties bezocht.

Bij het secretariaat kwamen 42 stukken binnen, terwijl er 16 brieven werden verzonden.

Aktiviteiten 1997.

Het verenigingsjaar 1997 stond bol van aktiviteiten. Zoveel zelfs dat er enkelen niet konden worden georganiseerd vanwege te geringe deelname.

Op 8 febr. werd in zaal St. Hubertus het jaarlijkse Auwd Wieverbal gehouden. Het was een gezellige en drukbezochte avond. Op het einde van de avond, na 12 uur, werd door prins Etienne en  onze prins Hub de prijzen uitgereikt aan het best verklede auwd wief en aan de mooist verklede persoon.

Op 8 maart werd de gebruikelijke jaarvergadering gehouden. Deze vergadering werd geleid door de voorzitter L. Speetjens. Aanwezig waren 37 leden en 6 bestuursleden. Mevr. Okkersen en mevr. Visschers waren reglementair aftredend. Mevr. Okkerse stelde zich weer herkiesbaar, mevr. Visschers nam afscheid als bestuurslid. Zij ontving van de voorzitter een bloemetje voor

de vele werkzaamheden gedurende de jaren waarin zij als secretaresse fungeerde. Twee nieuwe leden werden in het bestuur gekozen, L. Feuler en J. Niessen. Het bestuur telde weer 7 leden.

Op Tweede Paasdag, 31 maart, werd met de kinderen weer paas-eieren geraapt, waarna door veel leden in zaal St. Hubertus, aan een door Dorien goed verzorgd ontbijt-buffet, enkele gezellige uurtjes werden doorgebracht. Dit is een evenement dat zeker jaarlijks in ere dient te worden gehouden.

Dit jaar vonden er 2 kienavonden plaats, op 4 april en op 17 oktober. Op 4 april waren 51 deelnemers en op 17 oktober 57 deelnemers aanwezig. De kienavonden waren voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

Op 25 mei was het kermis en trok de processie door onze buurt. Veel werk en moeite werd er gedaan om de versieringen langs de processie-route zo mooi mogelijk aan te brengen.

Vooraf werd er een extra ledenbijeenkomst gehouden om voorbereidingen en suggesties te bespreken en om alle uit te voeren werkzaamheden in te plannen. O.a. ten behoeve van de processie werden een drietal vlaggemasten gemaakt, welke her en der langs de route werden opgesteld. Nabij de Bokhof werd door aldaar wonende bewoners enkele nieuwe versieringen aangebracht, terwijl een kruisbeeld werd opgehangen tegen de voorgevel van de schuur van de Bockhof. Na afloop van de processie werden de versieringen met vereende krachten weer opgeruimd en opgeborgen, waarna de medewerkers en medewerksters onder het genot van een drankje in café St. Hubertus het geheel nog eens de revue lieten passeren.

De processie geeft een apart cachet aan de kermis. We hopen dat we deze traditie nog vele malen om de 4 jaar kunnen voortzetten.

Op 14 juni was er een uitstapje gepland voor de 50+ers. Gelet echter op het geringe aantal deelnmers (27 leden en enkele bestuursleden) werd besloten deze tocht niet te laten doorgaan. Jammer voor de gedane moeite mbt. de voorbereidingen en ook jammer voor de personen die wel wilden meegaan, maar de kosten van deze reis waren te hoog voor zo weinig deelnemers.

Een volgend groot evenement was de rommelmarkt.

Op 12 juli werden de oude spullen opgehaald. De hoeveelheid was zo groot dat men eerst niet wist waar deze te laten, temeer daar er op twee lokaties ook al spullen waren opgeslagen welke vorig jaar werden opgehaald. Met behulp van enkele karren en wagens werd alles opgeladen, en ondergebracht o.a. op de schuur van de fam. Herberghs, gereed om op zondagmorgen in alle vroegte te worden uitgestald op de rommelmarkt.

Op zondag 13 juli zorgde stralend weer ervoor dat reeds vroeg begonnen kon worden met het opbouwen en inrichten van de marktkramen. De eerste kopers verdrongen zich reeds tijdens het inrichten van de markt voor de dranghekken.

De verkoop gebeurde door veel van onze buurtbewoners. Iedereen had er zin in: de een stond aan een verkoopkraam, de ander bij de verkoop van koffie, vla of frisdrank. Op het einde van de dag waren de meeste attributen van eigenaar verwisseld, zodat er nog slechts een karrevracht over bleef voor het stort.

Nadat alles opgeruimd was werd in friture het Haasje onder het genot van een natje en een droogje de markt nog eens geëvalueerd.

Op 1, 2 en 3 augustus werd het jaarlijkse buurtfeest gehouden op de Bockhof. Diverse aktiviteiten waren gepland voor dat week-end, zowel voor de jeugd als voor alle overige buurtleden.

Op vrijdag 1 augustus werden alle kinderen van 2 t/m 16 jaar verwacht voor het opzetten van de tenten en het inrichten van het kamp. Tevens werd het kamplied, gecomponeerd door L.

Heuts, ingestudeerd. ’s Avonds om 22.00 uur werd voor alle buurtleden een kampvuur georganiseerd. Door de aanhoudende regen viel dit gebeuren echter enigszins in het water. Desalnietemin amuseerden de aanwezigen zich onder een geimproviseerde tent onder het genot van een goed glas bier.

Op 2 augustus werd hoofdzakelijk de aandacht besteed aan de jeugdigen d.m.v. het doen van diverse spelen, etc.

Ondanks de minder goede weersomstandigheden is dit evenement voor herhaling vatbaar, gelet op het enthousiasme van de kinderen en hun begeleiders.

Op zondag 3 augustus startte om 11.00 uur voor alle leden die wilden deelnemen een wandeltocht vanaf de kapel. Tijdens deze tocht bestond de mogelijkheid om de watertoren te beklimmen en te genieten van het prachtig uitzicht. Vanaf 14.00 uur werd er op de binnenplaats van de Bockhof een gezellige barbeque gehouden, welke onder meer werd opgeluisterd door de voordrachten die door de kinderen tijdens hun kampdagen waren ingestudeerd, en door het zingen van hun kamplied. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Ralf Wouters.

Aan het kamp namen 24 kinderen deel, terwijl we op de barbeque 95 personen mochten begroeten.

Een woord van waardering en dank aan de fam. Stassen voor het gebruik van hun accomodatie, aan de fam. Thomas voor de geweldige wijze van leiderschap bij de jeugdaktiviteiten, en aan alle kamp-organisatoren en -begeleiders is wel op zijn plaats. 

Op 14 september vond er nabij de Bockhof een gebeurtenis plaats, die, ondank dat ze niet ingepland was op onze jaarplanning, er toch wel mocht zijn.

Dhr. Stassen had ter gelegenheid van de processie een kruisbeeld aan de voorgevel van zijn schuur gehangen, hetgeen hij met een feestelijk tintje wilde laten inzegenen als wegkruis. Deze inzegening werd gedaan door de eerw.heer pastoor van Oss. Een blazers-ensemble van de fanfare zorgde voor de muzikale opluistering. Veel omwonenden en genodigden woonden deze plechtigheid bij. Na afloop vond er in de tuin van de Bockhof nog een gezellig samenzijn plaats, waarbij door de fam. Stassen ervoor gezorgd werd dat het nergens aan ontbrak.

Het mag wel vermeld worden dat genoemde familie hiermee een behoorlijke bijdrage heeft geleverd aan de culturele en godsdienstige gebruiken van deze streek, met name het oprichten, inzegenen en in stand houden van een wegkruis op deze markante lokatie.

Op 10 oktober werd een handboog-schietwedstrijd gepland voor de leden van 15 jaar en ouder. De minimale deelname bedroef 25 personen. Gezien echter dat dit aantal niet werd gehaald, (slechts 21 deelnemers melden zich aan) is ook deze aktivieteit jammer genoeg niet kunnen doorgaan.

Op 17 oktober werd de tweede kienavond gehouden. Deze werd reeds in dit verslag aangehaald bij de kienavond van 4 april.

Op 3 November was de gebruikelijke verering van St. Hubertus. Na de H. Mis aan de kapel bestond er voor iedereen de mogelijkheid om in café St. Hubertus een stuk vla te eten. Ook van deze gelegenheid, welke op voortreffelijke en gepaste wijze door Dorien werd verzorgd, werd door velen gebruik gemaakt.

Op 4 en 5 december bezocht St. Nicolaas met zijn knechten op 2 avonden 6 gezinnen, in totaal 16 kinderen.

Zoals elk jaar ook nu weer een geslaagd evenement, waaraan de kleinsten onder ons hun pret en spanning konden beleven.

De jaarlijkse feestavond vond plaats op 13 december. Op deze avond waren 67 leden aanwezig. Er werden foto-reportages getoond en er werd een video-film gedraaid over de gebeurtenissen van 1997.

T.b.v. de tombola werden enkele prijzen beschikbaar gesteld door de zaalhouder en door de schutterij. Ook de 100-jarige leeftijd van een der leden vormde het onderwerp van een kwis.

De muziek was goed, het eten voortreffelijk en er hing een gezellige sfeer.

Hopelijk voor velen een aanleiding om volgende keer ook deze avond te bezoeken.

Het kersfeest had dit jaar een bijzonder tintje. Zoals reeds vermeld werden vier 80+ers bezocht met een kerst-attentie. Tevens vierde een der leden haar 100-ste verjaardag. Een niet alledaagse gebeurtenis, waarbij onze vereniging zorgde voor de gebruikelijke versiering.

Jammer genoeg echter werd in de nacht van 13 op 14 december de pas geplaatste kerstboom aan de kapel vernield en werden er 8 lampjes verduisterd.

Nadat het verenigingsjaar 1997 de revue is gepasseerd, en dit naar behoren is afgesloten, spreken wij de hoop uit dat we onze buurtvereniging ook in de toekomst gezamenlijk op dezelfde wijze in stand kunnen blijven houden.

Namens het Bestuur,

De secretaris,

L. Hambeukers.