Jaarverslag 1998

Het jaar 1998  behoort alweer tot het verleden.

Indien we terugkijken moeten we constateren dat 1998, evenals alle overige jaren, een jaar was waarin de hoogtepunten zich afwisselden met minder prettige momenten. Veel goede herinneringen komen in onze gedachten, maar anderzijds schuilt er bij velen ook verdriet bij een terugblik op 1998. Ook in een vereniging als de onze blijken vreugde en verdriet soms dicht naast elkaar te liggen.

In 1998 werden 4 nieuwe leden geboren, 4 nieuwe gezinnen melden zich aan als lid. Een  6-  tal kinderen deden de Eerste H. Communie en aan 3 leden boven de 80 jaren werd een kerstattentie bezorgd.

Het totale ledenbestand bestond per 31 dec. 1998 uit 133 leden/gezinnen.

We moesten in 1998 van 4 volwassenen en van 3 kinderen voorgoed afscheid nemen. Groot en klein, het waren allen leden die op hun eigen wijze een steentje bijdroegen aan het voortbestaan van onze vereniging. Zij zullen  dan ook blijvend in onze geachte zijn.

Op bestuurlijk gebied kunnen we vermelden dat mevr. M. Speetjens in de vergadering van 11 mei zich bedankte als bestuurslid en dat ons bestuur sedertdien bestond uit 5 personen.

Bij het secretariaat kwamen  24 brieven binnen en werden er 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werden benoemd mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Het karnavalsgebeuren ging in 1998 ook niet onopgemerkt aan ons voorbij. Café St. Hubertus werd voor dit jaar aangewezen als narrentempel van de karnavalsvereniging, en naast onze buurtprins Huub werd Schimmerts prins karnaval 1998 gekozen uit ons ledenbestand: prins Ronald I.

AKTIVITEITEN 1998.

In tegenstelling tot 1997, dat bol stond van de aktiviteiten, mogen we 1998 een rustig jaar noemen. Ondanks de verwoede pogingen van het bestuur en de  door hen opgezette plannen, waren er slechts weinig leden tot deelname te bewegen. De oorzaak hiervan is voor het bestuur dan ook een vraagteken.

Tijdens de vorige jaarvergadering werd de aktiviteitenagenda 1998 medegedeeld en door  middel van de contributiekaart werd deze aan elk gezin verspreid.

De eerste aktiviteit die zich aandiende was karnaval. Op zaterdag 21 februari werd het gebruikelijke Ouwd Wieverbal gehouden. Een geweldige opkomst van feestvierders, waarbij vermeld kan worden dat het aantal verkleden groter was dan voorgaande jaren. Prins Ronald en prins Huub zorgden ervoor dat de beschikbare prijzen op de goede plaats terecht kwamen.

Door een aantal vlijtige werkers werd enkele weken gewerkt aan een groep met wagen,  die aangaven hoe laat het was. Dit heeft men geweten: in de optochten te Nuth op zondag en te Schimmert op maandag werden enkele mooie prijzen behaald.

Op dinsdag werd door een aantal buurtleden deelgenomen aan het Zaate-Hermeniekes-gebeuren. Het volgend jaar dient deze groep uitgebreid te worden. Iedereen die muziek of lawaai kan maken, kan zich aanmelden als deelnemer.

Op 3 april en 13 november werden kienavonden gehouden. Beide avonden waren voor iedereen toegankelijk en werden ook goed bezocht door niet-leden. Op 3 april waren er in totaal 49 deelnemers en op 13 november werd het magisch getal van 81 deelnemers genoteerd. Beide avonden waren zeer gezellig en goed verzorgd. Ook financieel werd een mooi eindresultaat behaald.

De vastentijd is voorbij en op paasmaandag 13 april werd het inmiddels traditioneel geworden paas-eieren-rapen en paas-ontbijt georganiseerd. In totaal zochten 39 kinderen naar de paaseieren die rondom de Bokhof verstopt waren. Na een wandeling teruggekomen in café St. Hubertus kregen de kinderen nog een leuke verasssing die door enkele leden samengesteld was. Hierna ging men aan tafel . Door 63 volwassenen en 36 kinderen werd deelgenomen aan een stemmig paas-ontbijt, dat door Dorien keurig was verzorgd. Een compliment hiervoor!!!!

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan het feestmaal, werden gezamenlijk nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

Het is de bedoeling dat in 1999 weer een rommelmarkt wordt gehouden, en vooruitlopend hierop werd op 13 juni de eerste rommel opgehaald. Met twee wagens werd er op uitgetrokken om de aangeboden spullen op te laden en op te bergen in de schuren van de fam. Houtvast en van de fam. Riggs.

Volgens de planning zou in het week-einde van 7, 8 en 9 augustus weer een buurtfeest worden georganiseerd. Tijdens deze dagen zou er een jeugdkamp worden gehouden voor de jeugd t/m 15 jaar,  een kampvuur en een barbecue voor de kinderen  en volwassenen. Het geheel zou weer plaats vinden in de geweldige entourage van de Bokhof.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er 25 jeugdige deelnemers waren, gaven zich dit jaar slechts 13 kinderen op om mee te doen aan het jeugdkamp. Wegens een overduidelijk tekort aan deelnemers hebben we de organisatie van bedoeld jeugdkamp en het daarmee gepaard gaande kampvuur moeten afblazen.

Wel werd er op 9 augustus de jaarlijkse barbecue voor alle leden georganiseerd. Onder een stralende zon hebben  97 volwassenen en 15 kinderen genoten van een voortreffelijke barbecue op deze prachtige lokatie. Het mag in dit verslag duidelijk worden vermeld dat de fam. Stassen zich geen enkele moeite heeft gespaard om aan de vele wensen van de buurtvereniging tegemoet te kunnen komen. Een woord van dank hiervoor is m.i. zeker op zijn plaats.

Op 12 september zou er een bustocht worden georganiseers waaraan dit jaar alle leden konden deelnemen. Personen boven de 50 jaar genoten echter de voorkeur indien het opgegeven aantal deelnemers meer zou zijn dan er plaats was in de bus. De belangstelling was echter bedroevend: slechts 18 personen gaven zich op om aan de busreis deel te nemen, terwijl het minimale aantal gesteld was op 40 personen. Tot telerurstelling van hen die zich wel opgegeven hadden hebben we echter uit financieel en organisatorisch oogpunt moeten besluiten ook deze tocht niet te laten doorgaan.

Medio oktober zou er iets georganiseerd worden voor alle leden tussen de 16 en 116 jaar oud. Tijdens de vorige jaarvergadering op 3 feb. 1998 heeft de voorzitter een oproep gedaan of er misschien leden zich geroepen voelden de organisatie hiervan op zich te nemen. Echter zonder resultaat!!!!!

Op 26 september werd weer een gelegenheid tot feesten geboden: de jaarlijkse feestavond.

In de hoop dat er meer leden hieraan zouden deelnemen werd besloten de avond dit jaar vroeger te plannen dan in het verleden, en wel in september. Dit bleek een goede gedachte want dit jaar waren er inderdaad meer deelnemers dan voorheen: 103 leden waren er aanwezig. Voor het bijwonen van de feestavond werd dit jaar geen eigen bijdrage van de leden gevraagd omdat een aantal van de overige geplande aktiviteiten inmiddels geen doorgang konden vinden.

De totale feestavond was zeer goed geslaagd. Nogmaals een compliment aan het adres van Dorien voor de voortreffelijke wijze waarop alles was voorbereid en voor het geweldige eetbuffet dat door haar werd verzorgd.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd.. Dit gebeurde zoals vanouds met een H. Mis waarna de mogelijkheid werd geboden  tot het nuttigen van een stuk vla bij een kop koffie in café St. Hubertus. Het blijkt dat steeds meer mensen enkele ochtenuurtjes vrij maken  en deze gelegenheid aangrijpen om bijdit gezellige samenzijn aanwezig te zijn. We hopen dan ook dat we deze traditie nog vele jaren op deze wijze kunnen voortzetten.

Begin december is St. Nicolaas steeds in de buurt. Ook dit jaar wilde hij onze jeugd niet overslaan bracht hen op 4 december om 18.30 uur een bezoekje. In café St. Hubertus waren zo’n 32 kinderen samengekomen om de Sint te begroeten. Alle kinderen ontvingen van de Sint een kadootje.Het was een ware happening waaraan ook veel ouders van de kinderen deelnamen

Hopelijk dat de Sint hiermee ook tevreden was en het volgend jaar weer zal terugkomen.

Ter  gelegenheid van het kerstfeest werd de omgeving van de kapel versierd dmv. een kerstboom terwijl aan 3 bejaarden (80+ers) en een langdurig zieke een fruitmand werd bezorgd. Enkele personen die het hele jaar door op de achtergrond bezig zijn met stille dienstverlening aan de buurtvereniging Groot Haasdal werden in de bloemetjes gezet. 

Dit was tevens de laatste aktiviteit voor 1998.

Nadat het verenigingsjaar 1998 nog eens de revue is gepasseerd en thans is afgesloten, spreken wij als bestuur de hoop uit dat we onze vereniging ook in  1999 op deze wijze gezamenlijk met onze leden in stand kunnen houden.  Tevens hopen wij hierbij dan ook weer te kunnen rekenen op de steun en de medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen, de secretaris,

L. Hambeukers

Verkort jaaroverzicht 1998.

Secretariaat:

Aantal ingekomen stukken: 24

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden per 31 dec. 1998: 133 .

Bestuur.

Op 11 mei bedankt mevr. M. Speetjens zich als lid van het bestuur, dat sedertdien bestaat uit 5 leden:

P.Wolters : voorzitter

L. Hambeukers : secretaris

L.Feuler : peningmeester

J. Niessen : lid

F. Pijls : lid

Kascontrole-commissie 1998-1999: mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 4 kinderen.

Benoit Vliegen, Kiki Kuypers, Wouter Houtvast en Janne Janmaat.

Overleden: 4 volwassenen en 3 kinderen.

Bertiene Lucasssen, Bèr Lemmens,  Balt Consten, Truija Heijnen-Ubachs, Frence Houtmortels, Theij Lemmens en Milou Theunissen.

Aanmelding nieuwe gezinnen (leden): 4, t.w.

fam. Van Poppel, Groot Haasdal 24;

fam. Coenen, Groot Haasdal 26;

fam. Aarts, Veltjesweg 1;

fam. Creusen, de Bockhofweg 4.

Kerstaktie (80+ers): 3 personen:

mevr. Ramaekers, Kleverstraat 4

mevr. Pruppers, Trichterstraat 33

mevr. Lemmens, Groot Haasdal 22 (101 jaar).

Communicantjes: 6 personen:

Stefan Ummels, Nordie Wolters, Thomas Feuler, Nicole Janssen, Chantal Roering en Maud Ernes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.