Jaarverslag 2015

Het jaar 2015 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2015 was een jaar dat in onze archieven aangemerkt wordt als het jaar waarin we voor de 2e keer het Haseler Paortefiëst organiseerden. Dit is een festijn dat we om de vijf jaar  proberen te organiseren en waarmee we o.a. de buurtschap Groot Haasdal op de kaart zetten.

Onze buurtvereniging bestond in 2015 uit 133 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 7 leden.

In 2015 werden 3 kinderen geboren en deden  2   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 2 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

In het jaar 2015 vonden er diverse huwelijksjubilea plaats waar acte de presence werd gegeven: een diamanten, een gouden  en vier robijnen huwelijksfeesten.

We bleven dit jaar  niet van verdriet gespaard: 2 overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 4 personen op hun ziekbed..

De kascontrole werd uitgevoerd door Cor de Haan en Frits Schiffelers.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 43 brieven binnen en werdeen er 8 stukken verzonden. Tevens werden  diverse verzoeken gedaan om vergunningen

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2015 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2015.

Karnaval.

Prinsenreceptie.

Op zondag 1 februari werd de prinsenreceptie gehouden. Daar dit jaar de prins uit onze buurt kwam, moesten we als bestuur er wat meer cachet aan geven en hebben we met een behoorlijke afvaardiging deze receptie bezocht.

Vooraf hadden we reeds de voorgevel van het prinselijk paleis versiert.

De optocht.

Onze buurt was ook dit jaar weer vertegenwoordigd door een prachtige groep, een mooie eenheid van jong en oud, hetgeen de saamhorigheid ook voor de toekomst garandeert. Een eerste prijs was een vanzelfsprekendheid.  Chappeau voor de ontwerpers, medewerkers en deelnemers aan deze klus.

Ondanks dat we als buurtvereniging zelf niet participeren in het tot standkomen en deelnemen aan dit evenement, wordt de karnavalsgroep elk jaar onzerzijds voorzien van een financiële bijdrage.

Alg. Ledenvergadering.

Misschien omdat o.a. het aanstaande poortenfeest op het programma stond, waren er    dit jaar meer dan door ons verwachte aantal leden aanwezig.: 6 bestuursleden en  37  leden.

Contributie-ronde.

In week 9/10 bezochten we de leden voor het ophalen van de contributie. Veel leden betalen de contributie reeds per bank. Dit ter voldoening van de penningmeester. Mogelijk dat dit in de toekomst door iedereen gaat gebeuren.

Het paasontbijt.

Dit jaar deden er 105 personen (75 volwassen en 30 kinderen) mee aan het paasontbijt.

Nadat de kinderen om 08.30 uur in de tuin de fam. Eijssen  de eieren geraapt hadden volgde om 09.00 uur het ontbijt. Een vrij uitgebreide ontbijttafel  waarvan iedereen naar behoefte kon afnemen. Hier werd dan ook duidelijk gebruik van gemaakt .Alles verliep zoals gewoonlijk, ordelijk en in een gemoedelijke en gezellige sfeer.

Omstreeks 10.30 uur vertrokken veel deelnemers naar de kerk, waarna de zaal langzaam aan leegliep en de aktiviteit op tijd was beëindigd.

Voor herhaling vatbaar!!

Rabo-sponsor-avond.

Deze vond plaats in de sporthal te Nuth en werd bezocht door Ilse Hautvast en Ludi Hambeukers

De bijeenkomst is bedoelt als promotion van de Rabobank,  waarbij enkele sprekers het woord voeren omtrent diverse onderwerpen. Dit jaar: wat kan Rabobank voor de verenigingen betekenen en samenwerking/samenvoeging/fusie van verenigingen die terugloop ondervinden in hun ledenbezetting.

Aan het bezoeken van deze avond is tevens een financiele tegemoetkoming verbonden.

Hazeler Paorte Fieës.

In het kader van ons 40 jarig bestaansfeest werd in 2010 een aktiviteit   georganiseert waar Groot Haasdal mee bekend diende te worden. Een evenement dat door heel Zuid Limburg werd bekend gemaakt.

Na afloop werd besloten dit evenement om de vijf jaar te herhalen, en dat is dit jaar weer op 16 mei gebeurt

Vele bezoekers van heinde en verre waren dan ook weer aanwezig. Dit alles werd gearrangeerd door de leden van onze buurtvereniging. Uit bijna elk gezin waren er wel enkele personen die zich met de organisatie of de uitvoering bezig hielden. Hieruit bleek dat de saamhorigheid van onze buurt bij het organiseren van evenementen ongekend hoog is.

Onder alle 19 poorten in Groot Haasdal en op diverse andere plaatsen vonden er bezienswaardige aktiviteiten plaats.

Ook werd er volop voor de gebruikelijke catering gezorgd, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Over het Hazeler Paorte Fieës zal nog jaren  worden gesproken en is zeker voor periodieke herhaling vatbaar.

De penningmeester zal omtrent de financiële afloop nog nader en verder uitweiden.

Ophalen spullen voor de rommelmarkt 2016.

Ten behoeve van de rommelmarkt van volgend jaar haalden we op 20 juni de gereedstaande spullen op. .

Kermisdonderdag.

De jaarlijkse rondgang van de fanfare en het daarop volgend mini-concertje bij de kapel, met aansluitend een gezellig samenzijn in de tuin van W. Leunissen vormen al jaren de basis van kermisdonderdag. Voor het eerst sinds enkele jaren konden we dit vieren onder mooie weersomstandigheden, zoals het hoort te zijn. De situering van de tent was enigszins anders, hetgeen de aanwezigen dichter bij elkaar bracht en de sfeer bevorderde. Wat ook opviel dat er dit jaar enkele jeugdige leden zich spontaan aanboden om werkzaamheden rondom het buffet uit voeren.  Dit schept verwachtingen voor de toekomst.

Wandeltocht en BBQ. (30 augustus)

Een jaarlijks terugkerend evenement waarmee we traditiegetrouw de vakantieperiode afsluiten. Reeds vele jaren wordt dit festijn gehouden, voorheen op de Bockenhof, later en momenteel nog, op de boerderij  van de fam. Provaas. Een woord van dank aan deze familie  is zeker op zijn plaats, gelet op de rompslomp die dit telkens weer met zich mee brengt.

Dit buurtfeest trekt vrijwel de meeste deelnemers van alle aktiviteiten die onze vereniging organiseert: ongeveer 85 personen boven 16 jaar en ca. 30 kinderen waren dit jaar  aanwezig bij wandeltocht en BBQ.

De weersomstandigheden waren dit jaar buitengewoon, hetgeen voor een echte zomerse sfeer zorgde waarvan we heerlijk konden genieten.

Zoals gewoonlijk waren er ook deze keer geen opmerkingen op de eet- en drinkprodukten, waarvoor een pluimpje op de hoed van de traiteur en de verzorgers van het geheel  zeker geplaatst mag worden.

Kortom, een evenement wat we moeten koesteren en nog vele jaren voor herhaling vatbaar mag zijn.

Dagtocht. (samen met buurtvereniging Klein Haasdal)

Op 10 oktober werd er een dagtocht georganiseerd door buurtvereniging Klein Haasdal. Het benodigde aantal deelnemers (40 pers.) werd dit jaar ruimschoots gehaald  en dus kon de tocht doorgaan.

Een mooi dagvullend programma, met op het einde een voortreffelijk diner. De tocht voerde door een groot deel van de Nederlandse en Belgische Kempen. Bij aankomst in Schimmert waren alle deelnemers vol lof en zeer tevreden over de invulling van deze prachtige dag.

St. Hubertusviering.

Ieder jaar weer op 3 november de H. Mis bij de kapel ter ere van St. Hubertus. Het aantal deelnemers was ook dit jaar weer gelijk aan vorige jaren, met uitzondering dat er dit jaar slechts enkele jagers aanwezig waren, waar deze viering toch voor bestemd is.

Kerstfeest 2015 .

Aan het Kerstfeest wordt jaarlijks door onze buurtvereniging buitengewone aandacht besteed. Diverse werkzaamheden/aktiviteiten vinden in dit kader plaats.

Opzetten kerstboom/inrichten kerststal.

Op zaterdag 12 december werd gezamenlijk de kerstboom bij de kapel opgezet en in de kapel de kerststal ingericht. De fa. Lemmens had ons weer een prachtige boom verzorgd en in een oogwenk was deze dan ook versierd met de gebruikelijke kerstverlichting.  Terwijl de mannen met de boom bezig waren zorgden de vrouwen binnen in de kapel dat de kerstgroep en de stal hun plaats vonden. Na afloop van de werkzaamheden  kwam zoals gebruikelijk de grote soepketel van Ilse Hautvast op de tafel, gevolgd door een borreltje Schroebeler. Tegen het middaguur was alles gereed.

Bezoek 80+ers.

Ook onze ouden van dagen, de 80+ers, worden met kerstmis niet vergeten.

Iedereen die deze eerbiedwaardige leeftijd heeft bereikt werd door een afvaardiging van ons bestuur bezocht en kreeg een kleine attentie aangeboden.

Kerstdiner.

Op zondagmiddag 13 december is het tijd voor ons gezamenlijk kerstdiner. Ongeveer 80 personen boven de 16 jaar en 24 leden beneden deze leeftijd kwamen in het gemeenschapshuis bijeen om te genieten van het heerlijke diner, dat verzorgd werd door onze buurttraitteur “de Auw Stoof”. Een pluimpje voor de kwaliteit die ter tafel werd gebracht. Nadat iedereen tot voldoening had genoten van de maaltijd kwam het hoogtepunt van de middag: enkele ouderwetse kienronden. Met veel hilariteit werd door iedereen daaraan meegedaan. De wisseltroffee ging dit jaar naar Mieke Schiffelers die voor een goede plek zal zorgen. Tegen de klok van 5 ging iedereen welvoldaan naar huis.

Dit is het  (inmiddels mijn 19e )  jaarverslag  waarmee we ons verenigingsjaar 2015 afsluiten in de hoop dat er in de toekomst op deze wijze en in dezelfde saamhorigheid nog vele  verenigingsjaren aan ons voorbij zullen gaan.

Groot Haasdal, 7 maart 2016.

De secretaris.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.