Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2016 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat we dit jaar weer een rommelmarkt organiseerden, hetgeen om de twee jaar gebeurt.

Onze buurtvereniging bestond in 2016 uit 131 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 8 leden.

In 2016  deden  7   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we drieentwintig  80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 1 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

We bleven dit jaar niet van verdriet gespaard: 2 overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 5 personen op hun ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Cor de Haan (die momenteel aftredend is) en door Hub Leblanc.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 27 brieven binnen en er  werden onzerzijds diverse verzoeken gedaan om vergunningen, waardoor er correspondentie met de gemeente plaats vond.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2016 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2016

Karnaval 8 februari.

De eerste aktiviteit waar we als buurvereniging zelf niet zo nauw bij betrokken zijn doch waar we wel financiele steun aan verlenen is de karnavalsgroep en de optocht. Groot Haasdal behaalde weer een eerste plaats bij de groepen. Je zou bijna zeggen: vanzelfsprekend. Een pluimpje voor de organisatie, de uitvoerders, de medewerkers en deelnemers aan deze groep. Geweldig!!!!

Alg. Ledenvergadering 7 maart.

Zoals gebruikelijk werd deze weer gehouden in het gemeenschapshuis. Een goed bezochte en kwalitatief goede vergadering in een ongedwongen sfeer, door veel buurtleden bezocht.

Daar het aantal leden dat jaarlijks de vergadering bezoekt ieder jaar meer wordt en er ook meer bestuurleden  bijkomen, is de thans gebruikte ruimte aan de kleine kant en hopen we op spoedige opening van het nieuwe gemeenschapshuis.

Paasontbijt 28 maart.  

Ondanks dat er iets minder leden aanwezig waren dan voorgaande jaren was het paasontbijt toch ook dit jaar weer een gezellige samenzijn. Een goed verzorgd buffet was er mede debet aan dat veel leden op deze paasmaandag het gemeenschapshuis wisten te vinden. Iedereen was vol lof over hetgeen ter tafel werd gebracht. De jeugd kwam aan hun trekken in de tuin van de fam Eijssen bij het zoeken/rapen van de paaseieren. Een woord van dank aan deze familie voor het jaarlijks gebruik van hun tuin.

Bestuursuitstapje 2 april.

Sinds enkele jaren organiseren de bestuursleden onderling een maal per jaar een gezellige middag/avond. Zo ook afgelopen jaar.

Na bijeenkomst bij de kapel werd vertrokken naar Sibbe,  de mergelwinning bezocht en een ondergrondse wandeling gemaakt naar de ondergrondse kapel. Hierna terug naar Schimmert . Een heerlijk etentje  bij Ilse in de woonkamer, waarna (weer ondergronds) gezellig samenzijn in de huisbar.

 

Kermisdonderdag 26 mei.

Zoals gebruikelijk: een rondgang van  de fanfare door Groot Haasdal, een mini- concert bij de kapel en in de tuin van W. Leunissen, en daarna een gezellig samenzijn van fanfare- en buurtleden. Volgens insiders zou de vertrektijd dit jaar vroeger zijn dan voorheen. Volgend jaar in overleg met fanfare  de vertrektijd vaststellen.

Ondanks de gunstige temperatuur waren er dit jaar minder leden aanwezig dan voorheen. Oorzaak????

Verder mag de avond weer geslaagd en gezellig genoemd worden.

Rommelmarkt 26 juni .

De tweejaarlijkse rommelmarkt is steeds een evenement waar veel leden met spanning naar uitkijken en waar anderen weer blij zijn als het weer voorbij is. Lang werd er gediscussieerd over de vraag: gaan we ermee door of wat doen we??? Als vereniging zullen we toch minstens een keer per twee jaar iets moeten organiseren om de kas extra te spekken, hetzij met een rommelmarkt dan wel met iets anders, willen we op dezelfde financiele voet verder. De totale opbrengst van de onlangs gehouden rommelmarkt viel niet tegen. Jammer van de kosten voor het afvoeren van de rest- afval. Ondanks de werkzaamheden die er aan verbonden zijn is het toch iedere keer weer een leuke extra bron van inkomsten

Nadat we op zaterdag nog een flinke vracht oude spullen hadden opgehaald werd op zondagmorgen door veel buurtleden begonnen met opzetten/inrichten van de kramen,   hierbij gesteund door de dames van de catering die voor een lekkere boterham met spek/ei zorgden.

Voor volgende keer (tevens aanvulling op draaiboek) :

kritisch bekijken wat we innemen.

mogelijk ter plaatse een afval-container plaatsen.

1 x ophaalronde: alleen op de zaterdag voor de markt

structuur aanbrengen in de aangeleverde goederenstroom.

Jeugdaktiviteit/kampvuur op 16 juli.

Jeugdaktiviteit.

Ieder jaar weer een spannende middag voor onze kleinere jeugd. Een hele middag op de boerderij rondsjouwen met trapskelter, driewielers, autopeds etc.en spelletjes in de buurt middels een foto-speurtocht. De kleintjes vermaken zich wel. En voor de medewerking aan de organisatie zijn er steeds wel enkele moedertjes die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Een evenement waaraan niet veel kosten maar wel veel plezier verbonden is.

Kampvuur.

Als afsluiting van deze aktiviteitendag wordt tegen het vallen van de avond het kampvuur opgestookt. Gilbert Provaas heeft reeds geruimte tijd snoeihout etc. opgespaard om het vuur mee te stoken. Rondom de metershoge vlammen wordt

onder het genot van een hapje en een drankje genoten van de gezellige warmte.

Daar de weersomstandigheden goed waren zijn veel buurtbewoners op dit festijn aanwezig.

Wandeltocht en BBQ. op 4 september.

Een reeds jaren bestaand evenement waarbij iedereen de weg naar Platzputterweg 7 weet te vinden. Over medewerking in deze valt ook niet te twijfelen: er zijn steeds leden aanwezig die er mede de schouders willen onder zetten. Ieder jaar geslaagd en daarom ook steeds weer voor herhaling vatbaar.

De proef m.b.t. het betalen van de eigen bijdrage in een all-in prijs wordt na afloop door de penningmeester nader bekeken en vergeleken met andere jaren.

Voor volgend jaar: mogelijk de organisatie op zaterdag zodat nog meer leden aanwezig kunnen zijn.

St. Hubertusmis 3 november.

Veel mensen weten op deze 3e november steeds weer de weg naar de kapel van St. Hubertus te vinden. De opkomst voor het bijwonen van de h. Mis was vergelijkbaar met vorige jaren. Ook de collecte-opbrengst was nagenoeg hetzelfde.

Kerstmis 2016.

Opzetten kerstboom/kerststal.

Op 10 december om 10.00 uur was het afgesproken moment waarop de kerstboom bij de kapel zou worden opgezet. Iedereen op tijd aanwezig!!!De kerstboom werd wederom geleverd door Andre Lemmens. Zijn zonen verzorgden het transport en hielpen ook een handje met het opzetten. Na ongeveer een anderhalf uurtje werken stond de boom opgetuigd met lampjes en met door de vrouwelijke bestuursleden zelf gemaakte engeltjes. Dit was nieuw  en werd door veel buurtleden met een pluimpje gewaardeerd.

In de tussentijd dat de mannen zich over de boom ontfermden waren de dames binnen in de kapel bezig met de kerststal, kerstgroep en het aanbrengen van een versiering rondom de poort. En daarna kwam, natuurlijk, de soep van Roger en een borreltje op tafel. Heerlijk na gedane arbeid.

Kerstdiner

Zoals jaarlijks werd er ook dit jaar weer een kerstdiner georganiseerd, en wel op 11 december. Jammer, het aantal deelnemende leden was dit jaar minder dan normaal wordt verwacht: 65 personen boven 16 jaar en 20 personen jonger dan 16 jaar. De rede hiervan is ons onbekend????

Als traiteur werd dit jaar R. Cortenraad benaderd omdat Roger  Offermans zich had afgemeld. De  deelnemende buurtleden waren echter zeer positief omtrent de kwaliteit en de smakelijkheid van het opgediende buffet.

Ook werd er een kinderbuffet ingericht waar voor de kleintjes poffertjes (voorgerecht) en frites met snacks verkrijgbaar waren.

Het was een zeer gezellige middag die muzikaal werd opgeluisterd door Nico Hautvast met  kerstliederen. Tevens werd er een kleine kerstboom opgesierd met wensen van de deelnemers. Dit kerstboompje werd later in de kapel naast de kerststal geplaatst.

Als klap op de vuurpijl onze jaarlijkse topper: ouderwets kienen.  De spanning was weer te snijden toen iedereen vol overgave en inzet bezig was om een van vele prijzen te veroveren. De poedelprijs was dit jaar voor Erwin Kuipers.

Ook het jeugd-kienen (voor de eerste keer ingevoerd) viel bij de kleintjes in de smaak en ook zij probeerden een prijsje in de wacht te slepen.

Om ca. 17.00 uur ging iedereen voldaan naar huis, zich voorbereiden op het “grote Kerstfeest.

Kerstpresentje voor 80+ers.

Zoals elk jaar werden de 80+ers in onze buurt enkele dagen voor Kerstmis bezocht en werd hun een presentje aangereikt.: voor elk wat wils. Ook dit is en geste die door iedereen wordt gewaardeerd.

Dit was weer een weergave van het verenigingsleven van onze buurtvereniging in het afgelopen jaar. Laten we hopen en er vooral gezamenlijk voor zorgen dat we, door een goede samenwerking en gezonde onderlinge verstandhouding, nog vele jaren dit soort aktiviteiten kunnen organiseren.

Een woord van dank aan iedereen die op welke wijze dan ook een steentje heeft bijgedragen aan het slagen van bovengenoemde  aktiviteiten/festiviteiten, met name aan de fam. Provaas, P. Lemmens en W. Leunissen voor het mogen gebruiken van hun accomadaties

Schimmert, 13 maart 2017.

De secretaris.