Jaarverslag 2014

Het jaar 2014 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2014 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat we dit jaar weer een rommelmarkt organiseerden, hetgeen om de twee jaar gebeurt.

Onze buurtvereniging bestond in 2014 uit 133 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 7 leden.

In 2014 werden  2    kinderen geboren en deden  4   kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 1 receptie waarvoor we werden uitgenodigd.

We bleven dit jaar  van verdriet gespaard: geen overleden personen vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 9  personen, waarvan 2 in zijn/ haar verzorgingstehuis.

De kascontrole werd uitgevoerd door Jo Schneiders (die momenteel aftredend is) en door Ilse Hautvast.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 30 brieven binnen en werden  diverse verzoeken gedaan om vergunningen

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2014 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2014.

Karnaval.

Naar aanleiding van de ontvangen uitnodiging werd de prinsenreceptie bezocht door een afvaardiging van het bestuur.

De optocht.

Dit jaar weer, voor de zoveelste keer op rij, de eerste prijs voor de karnavalsgroep uit Groot Haasdal. Een prachtige groep, waaraan veel werk en moeite werd besteed, hetgeen beloond werd met een mooie eerste prijs. Een pluimpje en veel lof voor de ontwerpers, medewerkers en deelnemers.  

Alg. Ledenvergadering.

Ondanks dat o.a. het aanstaande poortenfeest op het programma stond, was er niet  het door ons verwachte aantal deelnemers aanwezig. We kunnen ons afvragen wat        we  moeten doen om de leden te trekken. Mogelijk dat spek en ei vooraf een  publiekstrekker kan zijn???

Paasontbijt.

80 volwassenen en 20 kinderen namen  deel aan het paasontbijt. Een teken dat   jaarlijks aan deze aktiviteit door veel leden wordt deelgenomen en dus steeds voor herhaling vatbaar blijft. Iedereen was vol lof over de ontbijttafel, hetgeen voor ons een stimulans is om deze traditie ook in de toekomst te handhaven.

Jeugdmiddag/kampvuur.

Aan de jeugdmiddag op de boerderij van de fam. Provaas namen 32 kinderen/jeugdigen deel. Diverse dames uit de buurt, voornamelijk moedertjes, hebben zich spontaan opgegeven voor de organisatie. De kinderen beleefden weer eens de dag van hun leven en daar doen we het voor.

Aan het kampvuur schaarden zich ca. 60 volwassenen en  ca.  20 kinderen. Het was een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en een hapje.

 Kermisdonderdag.

De jaarlijkse rondgang van de fanfare naar aanleiding van de traditionele viering van kermisdonderdag in Groot Haasdal werd bijna verstoord door een enorme regenbui. Deze was er mede de oorzaak van dat er weiniger belangstelling was in de tuin van W. Leunissen, die reeds enkele jaren als entourage dient voor de kermisdonderdagviering van de buurt- en fanfareleden. Desondanks was de stemming en gezelligheid er niet minder om. Zeker niet toen er bekend gemaakt werd dat er weer een tweetal sponsoren garant stonden voor het lessen van de dorst. Na afloop was aan het gezicht van de penningmeester te zien dat de opbrengst in “de bus” niet tegen viel.

Rommelmarkt.

De tweejaarlijkse rommelmarkt mag, ondanks de minder goede weersomstandigheden, niet slecht genoemd worden. Het blijft steeds weer een evenement waar veel   buurtleden naar uitzien vanwege de gezelligheid en de mogelijkheid de buurtkas weer op peil te kunnen houden.

De voorbereidende werkzaamheden en het opruimen achteraf gebeurt steeds gezamenlijk en wordt dan afgesloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en “frite met snacks” van Linda.

Wandeltocht en BBQ.

Het geheel kan gekenmerkt worden als   -wederom – een geslaagd feest. Ondanks dat de weergoden ons voor/tijdens de wandeltocht weer eens niet zo gunstig gestemd   waren, was het tijdens de BBQ toch nog goed buiten te vertoeven. Meer dan 100 leden, groot en klein, vermaakten zich binnen en buiten de door de fam. Provaas beschikbaar gestelde ruimte. Een woord van dank hiervoor overigens. Drank was er voldoende en over het eten viel niets op te merken. Een pluim voor de traiteur!!! Voorkomen moet  echter worden dat in toekomst bij dergelijke aktiviteiten meer leden aanwezig zijn dan volgens opgave. Dit kan problemen, cq. een mogelijk tekort, opleveren mb.t. de bestelde hoeveelheid etenswaren. Voor de rest  kan omtrent deze aktiviteit alleen vermeld worden dat ze weer voor herhaling vatbaar is.

St. Hubertusviering.

Op 3 november wordt jaarlijks ter gelegenheid van de viering van St. Hubertus in de kapel  een H. Mis opgedragen. Dit jaar viel op dat er minder deelname aan deze H. Mis was dan voorgaande jaren. Een positieve nieuwigheid is dat dhr. pastoor op het einde van de Mis  een afsluitend woordje doet. Dit hoeft thans niet meer door een der bestuursleden te worden gedaan.

Kerstfeest 2014 .

Aan het Kerstfeest wordt jaarlijks door onze buurtvereniging buitengewone aandacht besteed. Diverse werkzaamheden/aktiviteiten vinden in dit kader plaats.

Plaatsen/inrichten kerstboom en kerststal.

Op 13 december werd gezamenlijk de kerstboom en de kerststel opgezet/ingericht. Onder het genot van een heerlijke kop soep en een “Jägermeister” was dit karwei dit jaar snel geklaard.

M.n. aan de kerststal dient voldoende aandacht te worden besteedt omdat deze deel uitmaakt van de plaatselijke kerststallentocht.

Bezoek 80+ers.

De 80+ers  (inmiddels 22 stuks)  van onze vereniging worden jaarlijks voor de kerstdagen bezocht door de bestuursleden en ontvangen daarbij dan een kleine kerst-traktatie.

Kerstdiner.

Op 14 december vond het kerstdiner plaats in het gemeenschapshuis. Ongeveer 70 volwassenen en ca. 30 kinderen schoven aan en genoten van een heerlijk diner van de Auw Stoof. Een pluimpje hiervoor. Na afloop van het diner kwam als vanouds het bekende kienspel weer boven tafel en werden enkele ronden op super fanatieke wijze gekiend. Iedereen genoot en het enthousiasme was groot. De middag werd afgesloten met  enkele uurtjes gezellig samenzijn.

Dit is het  (inmiddels mijn 18e)  jaarverslag  waarmee we ons verenigingsjaar 2014 afsluiten in de hoop dat er in de toekomst op deze wijze en in dezelfde saamhorigheid nog vele  verenigingsjaren aan ons voorbij zullen gaan.

Groot Haasdal, 2 maart 2015. De secretaris.