Jaarverslag 2013

Het jaar 2013 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd..

Het jaar 2013 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven.

Wel dient vermeld te worden dat de processie dit jaar onder de meest barre weersomstandigheden door onze buurt trok, zonder dat we zelfs in de gelegenheid waren de reguliere versieringen aan te brengen.

Onze buurtvereniging bestond in 2013 uit 132 leden/lidgezinnen, en het bestuur bestond uit 8 leden.

In 2013 werd 1 kind geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we tweeëntwintig 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Hieruit blijkt dat ook in onze buurt de vergrijzing begint toe te slaan.

Tevens bezochten we 3 recepties waarvoor we werden uitgenodigd.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 4 overleden persoon vielen er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we  1   persoon in haar verzorgingstehuis.

De kascontrole werd uitgevoerd door Margriet Timmers (die momenteel aftredend is) en door Jo Schneiders.

In de Parochieraad zijn we momenteel vertegenwoordigd door Margriet Timmers en Flor Dreessen..

Op het secretariaat kwamen 39 brieven binnen en werden 5 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2013 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2013

Nieuwjaar.

Het nieuwe jaar begon met de Nieuwjaarsreceptie  in het gemeenschapshuis, waarvoor we een uitnodiging ontvingen.  Deze werd door 2 bestuursleden bezocht.

Karnaval.

Naar aanleiding van de ontvangen uitnodiging bezochten enkele bestuursleden de prinsenreceptie.

Op karnavalsmaandag deed een prachtige groep van 29 personen (13 kinderen en 16 volwassenen) mee aan de karnavalsoptocht en veroverde een eerste prijs. Proficiat!! Een pluimpje voor de personen die de handen uit de mouwen hebben gestoken. Het resultaat van wekenlang prettig en gezellig samenwerken: goed voor de saamhorigheid van onze buurtleden.

Algemene ledenvergadering.

Op 19 maart werd de Alg. Ledenvergadering gehouden in het gemeenschapshuis. Er waren 20 leden en 6 bestuursleden aanwezig.

Nadat de secretaris en de penningmeester hun gebruikelijke informatie hadden voorgelezen, kwamen de  jaarlijkse aktiviteiten onder de aandacht.

M.n. het bericht van de voorzitter dat deze ging stoppen  als voorzitter/bestuurslid was een onverwachte schok .

Hiervoor werden twee nieuwe bestuursleden gekozen op voordracht van het bestuur: dhr. R. Peeters en dhr. M. Ekelhoff.

Nadat alle agendapunten  waren behandeld werd de vergadering gesloten en werd nog een uurtje gezellig nagekeuveld in het gemeenschapshuis.

Paasontbijt.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer het gebruikelijke paasontbijt georganiseerd, hetgeen steeds door een honderdtal leden bezocht wordt. Nadat de kinderen in de tuin van de fam. Eijssen de paaseieren geraapt hadden werd plaats genomen aan de ontbijttafel. De ouders met hun kinderen namen plaats aan een speciaal voor hun ingerichte tafel. Er waren zoveel kinderen aanwezig dat we het volgend jaar zullen bezien of we voor hen  een aparte “ kindertafel”  inrichten.

Zoals ook alle andere jaren was er weer een voortreffelijk ontbijtbuffet waar iedereen naar wens gebruik van kon maken, hetgeen dan ook gebeurde.

Ophalen rommel.

Op 20 april werden spullen opgehaald voor de toekomstige rommelmarkt in 2014.

Met transportmiddelen van de fa. Provaas en de fa. J. Roks werd een ronde door de buurt gemaakt en de aanboden spullen opgeladen. De aangeboden hoeveelheid was niet zoveel als voorgaande jaren, maar wel van een betere kwaliteit. Er werd meteen gebruik gemaakt van onze nieuwe opslagruimte bij P. Lemmens. Een woord van dank aan  Nico Lucassen  voor de opslaggelegenheid die hij de laatste jaren geboden heeft .

Communicantjes.

Op Pinksterzondag werden door de bestuursleden 4 communicantjes bezocht.

De processie.

Gelet op de te verwachten slechte weersomstandigheden hadden we geen vlaggetjes opgehangen, doch om het toch een enigszins feestelijk aanzicht te geven hadden we alleen de wimpels aan de paaltjes opgehangen. In en voor de kapel werd er wel versiering aangebracht en de benodigde stoelen geplaatst. Zoals altijd waren veel buurtleden genegen om hierbij een helpende hand uit te steken. De drumband van de schutterij moest op zijn vroege tocht de weg vrijmaken (een gevelde boom opruimen)  waarbij, nadat het  gebruikelijk saluut werd geblazen, enkele flessen bier werden genuttigd en waarna men de tocht verder voortzette. De processie trok tussen de buien door van het ene rustaltaar naar het andere. De eigenlijke kermis- cq. processiesfeer was er echter niet door het slechte weer. Na afloop werden de paaltjes en blokken weer opgeladen, waarbij ze deze keer op pallets werden geplaatst  hetgeen makkelijker was bij het wegbergen in de schuur van P. Soons aan de Bockhofweg . Een woord van dank voor het gebruik van een deel van de schuur waarin de attributen zijn opgeborgen. Voor de volgende processie moeten de palen en de wimpels worden gerestaureerd. Tevens moeten er wimpels worden bijgemaakt zodat er aan iedere paal een wimpel hangt.

Kermisdonderdag.

Zoals vanouds weer een gezellige aangelegenheid. Nadat de fanfare bij de kapel en in de tuin van W. Leunissen hun gebruikelijk deuntje gespeeld had was het tijd voor een natje en een droogje, en de gezelligheid die hierop volgde, samen met veel buurtleden, duurde tot in de late uurtjes. Uit financieel oogpunt gezien was de penningmeester het meest in zijn sas: Quitte gespeeld!!!!

Jeugdaktiviteit.

Uit de vele leuke reacties van kinderen en ouders moeten we concluderen dat het ook dit jaar weer zeer geslaagd is. Er werd een speurtocht gehouden, op de openbare weg, naar een schat!!!!! De jeugd heeft zich weer goed geamuseerd en er was genoeg animo en deelname van de ouders. Voor herhaling vatbaar.

Kampvuur.

Een gezellige avond rond een groot vuur, ergens in een weiland. Indien er onzerzijds een duidelijkere PR gevoerd was, waren en misschien meer leden aanwezig geweest. Dit is iets om te onthouden  voor volgend jaar. Desondanks toch een gezellig feestje.

Buurtfeest: Wandeltocht en BBQ.

Evenals voorgaande jaren weer een evenement waaraan ook dit jaar veel leden meededen.Het geheel speelde zich dit jaar weer af op de boerderij van de fam. Provaas aan de Platzputterweg. Een ideale lokatie, bij goed en bij slecht weer,  zorgt  voor een goede sfeer, waarbij ook de kinderen hun draai kunnen vinden. Een woord van dank aan de fam. Provaas voor het beschikbaar stellen ervan. De bbq. was weer perfect verzorgt en aangeleverd door traiteur Cortenraad, en ook voor de dorst was er voldoende voor iedereen in het vat. Hierover geen enkele opmerkingen, doch alleen maar woorden van lof ontvangen. Wel enkele punten waar we volgende keer op moeten letten:

een oplossing voor de lange wachtrij voor de buffettafel dient bekeken te worden;

de wandeltocht dient korter te zijn ivm. de kinderen.

Verder is dit een evenement wat we voor 2014 weer op ons programma kunnen plaatsen.

St. Hubertusviering 3 november.

De feestdag van St. Hubertus viel dit jaar op zondag zodat er een hoogmis werd opgedragen bij de kapel.  Deze werd opgeluisterd door het kerkkoor en het hoornblazersensemble van de fanfare.. Het aantal aanwezigen viel enigszins tegen, zeker omdat het een zondagsviering was, waarbij dan normaliter meer kerkgangers verwacht worden. Daar er  geen geschikte gelegenheid was –mede gelet op de barre weersomstandigheden –  om met de muzikanten en zangers na de viering nog enige tijd gezellig door te brengen werd er afgesproken  dat het koor tijdens hun eerstvolgende repetitie zal worden getrakteerd op koffie/vla als dank voor hun optreden. De hoornblazers werden uitgenodigd voor een kop koffie na afloop bij een der bestuursleden

Kerstfeest 2013.

Afgesproken werd dat we op zaterdag 7 dec.  om 10.00 uur bijeen zouden komen om de kerstboom te plaatsen, de kerstal op te zetten en  de nodige versieringen aan te brengen.  De boom konden we ophalen bij José Heijnen.De kerstgroep (inmiddels aangevuld met een kameel en enkele schapen en een hond) werd geplaatst  door de dames, terwijl de mannen de verlichting voor hun rekening namen. De inwendige mens werd verzorgd door Flor die voor de soep  zorgde. Omdat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is weet  iedereen welke werkzaamheden er dienen te gebeuren en is de klus vrij snel geklaard.

Voor de 80+ers (inmiddels 22 stuks) werd ook dit jaar weer een kerstpresentje besteld, dat we  enkele dagen voor Kerst  bij de oudjes hebben bezorgen.

Op 15 december was de traditionele jaarlijkse kerstbrunch, die we voortaan “kerstdiner” zullen gaan noemen ivm. de veelzijdigheid van het menu. Hier namen ca. 90 personen, groot en klein, aan deel.

’s Zaterdags hadden we  de zaal reeds ingericht. De traiteur Roger Offermans (de Auw Stoof) werd ook dit jaar weer  gevraagd  voor het maken van het menu. De hiervoor bestemde eigen bijdrage werd thans vastgesteld op € 12,50 per persoon (vanaf 16 jr). Voor de jeugd bestond de mogelijkheid om frites/snacks te bestellen i.p.v. het reguliere menu. Ik denk dat het niet overbodig is om de traiteur een pluimpje te geven voor de niet-alledaagse producten die hij op tafel bracht. De gebruikelijke kienronden mochten we natuurlijk ook dit jaar niet vergeten: dit is een van de hoogtepunten van de middag. Voor de jeugd werd in bibliotheek een “filmzaal”  ingericht waar enkele jeugdfilms vertoond werden. In een gezellige sfeer, en onder het genot van een drankje, werd de middag doorgebracht, en ik denk dat iedereen zich er wel voelde.

Met de kerstaktiviteiten is ook het verenigingsjaar 2013 ten einde.

Alvorens dit verslag af te sluiten wil ik er eens op wijzen dat, buiten bovengenoemde aktiviteiten om, er ook nog vele andere werkzaamheden “in stilte en achter de coulissen” worden uitgevoerd door bestuurders,  en zeker niet te vergeten door vrijwilligers cq. verenigingsleden die zich verdienstelijk willen maken.

Om enkele voorbeelden te noemen:

op 20 april werden spullen opgehaald voor de rommelmarkt in 2014. Vooraf werden de reeds aanwezige spullen verhuisd van N. Lucassen naar P. Lemmens.  In verband hiermee diende voor een attentie te worden gezorgd voor het vele jaren belangenloos beschikbaar stellen van de opbergruimte, het omruimen van de spullen, het transport van de goederen (2 wagens), helpende handjes (ca. 10 personen) en een versterking (koffie/vla) voor de medewerkers.

op 25 april werd de verenigingsavond van de RABO-bank bezocht., hetgeen een sponsoringsbedrag van € 100,– voor de buurtvereniging opleverde. 2 bestuursleden stelden zich hiervoor beschikbaar en offerden hun avond hiervoor op.

Van de fa. Reggefiber ontvingen we een bedrag aan sponsorgeld. Om dit bedrag echter te kunnen incasseren moesten 2 bestuursleden enkele malen naar Nuth en diverse herinneringsbrieven schrijven en telefoontjes plegen.

Voor het krijgen van een vergunning bij de gemeente dienen soms halsbrekende toeren te worden uitgehaald, gesprekken te worden gevoerd met wethouders danwel herhaaldelijk het gemeentehuis te worden bezocht. Ook dit kost tijd en energie hetgeen niet aan het daglicht komt.

Catering. Op spontane wijze, on-ingepland, koffie etc. verzorgen voor personen die met  bepaalde werkzaamheden bezig zijn.

Het plaatsen van geluidsvoorzieningen bij festiviteiten.

Het verzorgen van versieringen tbv. diverse festiviteiten, bv. karnaval, jubilea, etc.

Het beheer en onderhoud van de kapel en het kruisbeeld aan de Kleverberg en het aanbrengen en onderhouden (water geven) van de  beplanting aldaar.

Het bijhouden en actualiseren van de web-site.

Namens de vereniging zitting hebben in diverse plaatselijke organisaties, bv. parochieraad e.d.

Zo zijn er nog talrijke werkzaamheden en bezigheden te vermelden die “in stilte” uitgevoerd  worden om het wel en wee van onze vereniging veilig te stellen. Voor hen die daarvoor in aanmerking komen: chappeau!!!!!!!. Laten we  hopen dat er steeds weer nieuwe personen zich hiervoor beschikbaar stellen, zodat het voortbestaan van onze vereniging ook in de toekomst gewaarborgd zal zijn.