Jaarverslag 2010

Het verenigingsjaar 2010 is weer voorbij. Het jaar waarin we ons 40 jarig bestaansfeest vierden met één aktiviteit  waar de hele buurt bij betrokken werd en waar nog vele jaren over gepraat zal worden: het Hazeler Paorte Fieës!!!

In 2010 bestond onze vereniging uit 129 leden/lidgezinnen. Een zestal nieuwe personen zagen voor het eerst het levenslicht. Tevens werd ons ledenbestand aangevuld met een bijzonder lid, komende uit aziatische oorden: Sunny Vankan.

Gelukkig hadden we dit jaar geen overlijden te betreuren.

4 kinderen deden hun Eerste H. Communie.

Dat de vergrijzing ook in onze buurt toeslaat is niet te ontkennen: 17 personen van boven 80 jarige leeftijd zijn momenteel in ons ledenbestand opgenomen.

De bestuursleden brachten 13 x een bezoek aan een zieke, terwijl 2 recepties werden bezocht.

Het secretariaat ontving 26 ingekomen stukken, terwijl er een vrij drukke correspondentie werd gevoerd, met name ten behoeven van de organisatie van het Hazeler Paorte Fieës.

De kascontrole commissie bestond uit Judy Kuipers-Janssen en Nico Hautvast, terwijl onze vereniging in de Parochieraad werd vertegenwoordigd door F. Dreesen-Kuijpers en M.Timmers.

Aktiviteiten 2010

Karnaval

De eerste aktiviteit in het nieuwe jaar is karnaval.

Op uitnodiging werd de prinsenreceptie door twee bestuursleden bezocht.

Voor het eerst sinds jaren manifesteerde onze buurtvereniging zich weer eens in de karnavalsoptocht. Vooruitlopend op het naderend “Poortenfeest”  trokken een aantal leden een nagemaakte boerderijpoort met zich mee waarbij ze –op ludieke wijze verkleed– iedereen uitnodigden om op 16 mei. a.s. het Hazeler Paorte Fieës te komen bezoeken.

Mogelijk is dit ook weer een aanzet voor deelname in de toekomst.

Besloten wordt om dit het  volgend jaar opnieuw tijdig te promoten zodat er mogelijk in de toekomst weer door de buurtvereniging aan de karnavalsoptocht wordt deelgenomen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering werd dit jaar door uitzonderlijk veel leden bezocht: 47 leden en 7 bestuursleden. De reden hiervan was vermoedelijk gelegen in het feit dat na deze vergadering een presentatie omtrent het komende Hazeler Paorte Fieës zou plaats vinden.  Nadat de secretaris zijn notulen van de vorige vergadering en het  jaarverslag had voorgelezen volgde een zeer duidelijke presentatie van de penningmeester waarin deze de financiële positie van de vereniging gedurende het afgelopen jaar duidelijk maakte. Tijdens de rondvraag werden nog enkele (bruikbare) suggesties door de leden gedaan.

Na afloop werd er een duidelijke uitleg gegeven omtrent het komende Hazeler Paorte Fieës.

Dit is een van de festiviteiten die gehouden wordt in het kader van het 40 jarig bestaansfeest.

Paasontbijt

Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar  90. De aanvangstijd was op verzoek van mevr. M. Stassen vervroegd naar 09.00 uur, hetgeen achteraf perfect bleek, m.n. voor de mensen die alsnog naar de kerk wilden. Volgend jaar moeten we weer eens aandacht besteden aan het paas-eieren-rapen voor de jeugd. Het aantal kleine kinderen stijgt weer zodat het weer leuk is het eieren-rapen weer in te voeren.

Het is steeds weer een gezellige belevenis die we zeker moeten koesteren, gelet op de vele positieve reacties van de leden. Ook omtrent het aangeboden buffet, door eigen bestuursleden verzorgd,  waren slechts positieve geluiden te horen.

Hazeler Paorte Fieës

In het kader van ons 40 jarig bestaansfeest werd twee jaar geleden besloten om een aktiviteit te organiseren waar Groot Haasdal mee bekend diende te worden. Dit feest werd op 16 mei. jl gehouden.

Een evenement dat door heel Zuid Limburg werd bekend gemaakt.Vele bezoekers van heinde en verre waren dan ook aanwezig. Dit alles werd gearrangeerd door de leden van onze buurtvereniging. Uit bijna elk gezin waren er wel enkele personen die zich met de organisatie en de uitvoering bezig hielden. Hieruit bleek dat de saamhorigheid van onze buurt bij het organiseren van evenementen ongekend hoog is.

Onder alle 19 poorten in Groot Haasdal en op diverse andere plaatsen vonden er bezienswaardige aktiviteiten plaats.

Ook werd er volop voor de gebruikelijke catering gezorgd, waar dan ook gretig gebruik van werd gemaakt.

Over het Hazeler Paorte Fieës zal nog jaren  worden gesproken en is zeker voor periodieke herhaling vatbaar.

De penningmeester zal omtrent de financiële afloop nog nader en verder uitweiden.

Kermisdonderdag

Nadat de fanfare haar jaarlijkse rondgang door de buurt met aansluitend een optreden voor de kapel had afgerond, trok iedereen naar de tuin van W. Leunissen, alwaar de fanfare nog eens optrad. Toen de voorzittter zijn welkomswoord had uitgesproken en een woord van dank aan de sponsoren, die 3 fusten bier beschikbaar stelden,  was het tijd voor een natje en een droogje.  Deze behoefte duurde in een gezellige sfeer voort tot in de kleine uurtjes. Het geheel was weer goed verzorgd, hetgeen mede bleek uit de opmerkingen van aanwezigen.

Toen we echter omstreeks 01.00 uur de vlaggen gingen strijken waren er 3 vlagen verdwenen waarvan er later 1 verbrand werd teruggevonden.. Ook de versierde laurierstruiken langs de ingang van de oprit lagen ondersteboven. De dag daarna bleek ook de kastanjeboom op het gazon achter de kapel te zijn vernield, en ook de  brievenbus van W. Leunissen was boven de grond afgebroken.

Besloten werd dat de leden van deze baldadigheid in kennis dienden te worden gesteld. Er werd een brief  opgesteld die  huis-aan-huis verspreid werd.

Ter voorkoming van dit soort baldadigheid zullen we in de toekomst de vlaggen vroegtijdig binnenhalen, en ook op de sluitingstijd gaan letten: na 24.00 uur geen fusten of flessen drank meer open maken en slechts verstrekken tot datgene wat nog in gebruik is, op is.

Buurtfeest 22 augustus

-Wandeltocht.

Vanaf de kapel vertrokken tientallen grote en kleine wandelaars voor de gebruikelijke zomerwandeling.

Omtrent de organisatie van de wandeltocht waren alleen maar positieve aanmerkingen. De gekozen wandelpaden waren voor iedereen goed begaanbaar. Het wandelen bevorderd de eetlust. Dit bleek na afloop: velen zochten reeds een plaats op voor de BBQ.

-De BBQ.

Een inmiddels traditie geworden evenement is de jaarlijkse buurt-barbeque op de Bokkenhof. Hier treffen zich veel buurtbewoners (buren) om op een Bourgondische wijze enkele uurtjes gezellig samen door te brengen.

De belangstelling tot medewerking door de leden is groeiende, waardoor voor de bestuursleden meer ruimte komt om zelf ook actief deel te nemen. Dit is een positieve vooruitgang!!!

Veel lof van de deelnemers omtrent de producten van de traiteur!!

Ondanks de slechte weersomstandigheden toch een gezellige avond waarover iedereen tevreden was. Dit concept  volgend jaar weer handhaven.

Een woord van dank aan de familie Stassen voor het jaarlijkse gebruik van hun accommodatie is zeker terecht.

Burendag op 25 september

’s Middags vond er een kinderactiviteit plaats op de boerderij van de fam. Provaas. Deelname: 29 kinderen en 9 ouders.

Een geweldig leuke middag. Alle kinderen waren in hun element. De grootste deelnemers werden tot “leiders” benoemd over de kleintjes. Dit was natuurlijk wat men wilde!! Verder verleenden diverse ouders hun medewerking. Na afloop: frites etc. van bij Linda.

‘s Avonds werd er een kampvuur ontstoken in het weiland.

Iedereen was welkom. Voor een hapje en drankje werd gezorgd. Alleen de koude temperatuur hadden we niet in de hand. Ondanks het slechte weer heerste er toch een gezellige sfeer rondom het vuur, die voor enkele deelnemers tot diep in de kleine uurtjes voortduurde.

Voor herhaling vatbaar alleen moeten we in de toekomst zorgen voor betere verlichting, en mogelijk op een beter tijdstip.

Ook de fam. Provaas willen we hierbij bedanken voor het mogen gebruik maken van hun weiland, hout en apparatuur.

Busreisje op 16 oktober

Gezamenlijk met buurtver. Klein Haasdal werd weer het jaarlijkse busreisje ondernomen. Dit jaar was de organisatie in onze handen. De reis voerde naar Millingen aan de Rijn, alwaar koffie met gebak werd genuttigd. Daarna een ritje met de “Zonnetrein” door de polder. De reis werd vervolgd door het Duitse Reichswald richting Kleve. Hier werd gedurende enkele uurtjes de tijd geboden om de stad te verkennen (te winkelen!!). Een mooie duitse stad met een historisch centrum.

Daarna werd de tocht voortgezet naar Montfort alwaar de inwendige mens werd versterkt. Een goed verzorgd diner was de afsluiting van de tocht waarvan alle deelnemers met volle teugen hebben genoten. Ook dit is weer voor herhaling vatbaar.

Het aantal deelnemers bedroeg: van Klein  Haasdal 19 en van Groot Haasdal 25 personen.

St. Hubertusviering

Op 3 november wordt aan de kapel de St. Hubertusmis opgedragen. Hier komen mensen van heinde en verre deelnemen aan de verering van de H. Hubertus. Dit jaar was het aantal deelnemers groter dan voorgaande jaren waaruit kan worden geconcludeerd dat dit gebeuren toch telkens weer bij velen aanspreekt.

Kerstbrunch op 12 december

De jaarlijkse kerstbrunch voldeed weer volledig aan alle verwachtingen. Daar het de afsluiting was van ons jubileumjaar was er gezorgd voor een verassing: een aantal artiesten zorgden voor persoonlijk vermaak voor de aanwezigen. Deze werden dan ook met veel bijval ontvangen. Ook het kienen sloeg zoals verwacht weer in: goede prijzen en een leuke bezigheid voor iedereen. Het aantal deelnemers bedroeg dit jaar 87 personen boven 12 jaar en 33 personen onder 12 jaar.

Er was vooral veel lof en enthousiasme van alle deelnemers over de goede kwaliteit van het buffet.

Kortom: de organisatie van de brunch is weer lonend gebleken en voor het volgend jaar voor herhaling vastbaar.

Zoals elk jaar werd ook dit jaar weer aandacht besteed aan de versiering van de kapel. Gezamenlijk, onder het genot van een heerlijke kop soep werd de kerstboom opgetuigd (afkomstig van R. Kuipers) en de kerststal in de kapel opgezet. Voor dit doel werden dit jaar  nieuwe lampjes aangeschaft (let-verlichting) waarmee we de kosten van elektriciteit aanzienlijk proberen te verminderen.

Ook de 80+ers werden dit jaar niet vergeten. Zij ontvingen allen een attentie.

Hiermee is het jaar 2010, ons gouden jubileumjaar, alweer ten einde. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we ons volgende jubileum ook weer mogen vieren in dezelfde saamhorigheid en op dezelfde gezellige wijze!!!

De secretaris,

L. Hambeukers.