Jaarverslag 2007

Terugkijkend naar het jaar 2007 krijg ik het gevoel dat dit jaar bijzonder snel aan ons is voorbij gegaan. Evenals alle jaren zijn er natuurlijk ook dit jaar weer prettige en minder prettige gebeurtenissen de revue gepasseerd.

Uit ons ledenbestand hebben we van 5 persoon afscheid moeten nemen, aan 6 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 3 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 6 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 3 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 3 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een plaatselijke vereniging, alsmede 2 vijftigjarige bruiloften.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 120 leden/lidgezinnen.

In het bestuur heeft zich een wijziging voorgedaan waarvan we tijdens de vorige jaarvergadering nauwelijks durfden te dromen: 5 leden hebben zich aangemeld als nieuw bestuurslid zodat per 31-12-07 ons bestuur bestond uit 9 leden.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Jo Schneiders en Judy Kuipers. Deze laatste is in de plaats gekomen van Saskia Provaas die zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid en  reeds als zodanig funktioneert..

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 36 brieven ontvangen en werden diverse brieven verzonden.

Ten slotte kunnen we vermelden dat we in 2007 officieel eigenaar zijn geworden van de kapel.  De notariële akte hiervoor werd onlangs gepasseerd.

Aktiviteiten 2007.

Jaarvergadering 16 maart

Gebruikmakend van de gastvrijheid van de fam. Kallen werd ook dit jaar weer de jaarvergadering in hun lokatie “Bie den Theun” gehouden. Deze vergadering werd bezocht door de 5 bestuursleden en door 24 leden. De notulen van deze vergadering werden reeds tijdens een eerder agendapunt voorgelezen.

Een kleine attentie en een groot woord van dank aan de fam. Kallen voor het beschikbaar stellen van deze lokatie was zeker op zijn plaats.

Paasontbijt 9 april

De deelname aan het paaseieren rapen was dit jaar zeer gering: slechts 4 kinderen namen hieraan deel. Ook de deelname aan het paasontbijt was dit jaar minder: 45 deelnemers genoten van een kwalitatief goed verzorgd ontbijt en beleefden gezamenlijk enkele gezellinge uurtjes rond het  middaguur op 2e Paasdag.

Hopelijk kunnen we volgend jaar op meer deelnemers rekenen.

Kermisdonderdag 7 juni

Het is traditioneel dat de fanfare op kermisdonderdag een rondgang maakt door onze buurt en een klein concert ten gehore brengt voor de kapel. Tevens is het inmiddels ook traditioneel dat na afloop van dit concert de fanfareleden en de buurtleden enkele gezellige uurtjes vertoeven bij een natje en een droogje in de prachtige tuin van Wiel Leunissen, die deze ieder jaar weer belangeloos hiervoor beschikbaar stelt.

Een eervolle vermelding voor deze jaarlijks terugkerende geste mag zeker niet vergeten worden.

Veel buurt- en fanfareleden maken gretig gebruik van dit mid-week-festijn, waarvan de kosten gedekt worden uit de “vrije giften” die in de daarvoor bestemde bus gedeponeerd worden.

Uitgaande van de gezelligheid, waaraan overigens ook de weergoden hun steentje moeten bijdragen, dienen we dit evenement te koesteren en jaarlijks opnieuw te organiseren en zodoende oude gebruiken te handhaven.

Pinksterzondag 22 mei

Op deze dag doen de kinderen hun Eerste H. Communie. De communicantjes werden bezocht en gefeliciteerd door een afvaardiging van het bestuur.

Rommelmarkt 22 juli

De rommelmarkt die we om de 2 jaar organiseren, vond dit jaar plaats op 22 juli. De oorspronkelijk geplande datum werd enkel weken verschoven vanwege aktiviteiten die tbv de kerk werden georganiseerd.

De zaterdag voor de marktdag hadden we in de hele buurt de aangeboden spullen opgehaald en deze toegevoegd aan de voorraad die reeds een jaar eerder was opgehaald en opgeslagen lag in de loods van de fam. Lucassen-Lemmens. Ook dit is een vorm van medewerking waar we zeer blij mee zijn en we hopen nog jaren van deze opslagruimte gebruik te mogen maken. Een woord van dank hiervoor aan Nico en echtgenote is zeker op zijn plaats.

In alle vroegte werden op de marktdag de  kramen en de dranghekken geplaatst en de verzamelde spullen aangevoerd,  uitgezocht, gesorteerd en uitgestald. Bij de opening om 08.30 uur was alles en iedereen startklaar en kon de verkoop beginnen.

Dankzij het prachtige weer en de veelvuldige reclame via de media was er dit jaar een ongekend aantal bezoekers aanwezig. De hoeveelheid te verkopen goederen was nog nooit zo groot en ook  werd er gretig gebruik gemaakt van het buffet met koffie/thee/frisdrank en vla. Dit alles leidde uiteindelijk tot het volgende resultaat: een breed lachende en zeer tevreden penningmeester die een winstbedrag kon innen dat in het verleden nog nooit was gehaald!!!

Iedereen had er voor gewerkt, zijn best gedaan en we konden terugblikken op een gezellige en financieel geslaagde dag. Deze werd gezamenlijk door de medewerkers afgesloten met een hapje en een drankje waarbij de belevenissen van die dag nog eens in geuren en kleuren de revue passeerden. Zo kunnen we ons weer voorbereiden op de komende rommelmarkt in 2009.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Zaterdag 19 augustus.

Om 13.00 uur werd met de kinderen van de basisschoolleeftijd een bezoek gebracht aan de Valkenier te Valkenburg, waaraan 20 kinderen deelnamen, begeleid door 11 ouders die zich hiervoor belangeloos beschikbaar stelden. In de Valkenier werden de kinderen getrakteerd op frites, snacks en een drankje. Deze attractie bezoeken  we inmiddels al jaren tot volle tevredenheid van de deelnemende jeugd.

Zondag 20 augustus.

Tussen 13.30 en 14.00 uur vertrokken  39 volwassenen en  15  kinderen aan een wandeltocht van ca.  10 km.

Onderweg op de pauzeplaats werd de wandelaars koffie/thee/fris en cake aangeboden en was er even gelegenheid de benen te laten rusten. Ook de alom bekende prijsvraag was weer van de partij en velen worstelden met de opgaven.

Op de Bockhof  volgde om 17.00 uur de barbecue voor groot en klein. Hieraan namen 88 volwassen personen en 17 kinderen deelnamen. Terwijl de jeugd zich amuseerden op het springkussen  werd er van het buffet (en de daarop aangeboden dranken) gretig gebruik gemaakt.

Jammer genoeg waren de weergoden ons deze namiddag niet zo gunstig gestemd en moesten we enkele keren een droog onderkomen zoeken. Dit was er vermoedelijk ook de oorzaak van dat veel deelnemers vrij vroeg naar huis gingen.

Er bereikten ons veel goede reacties over de kwaliteit van de etenswaren en over de algehele organisatie. Dit laatste is mede te danken een de fam. Stassen die ieder jaar weer hun accommodatie gratis en voor niets aan ons beschikbaar stelt. Met een woord van dank van de voorzitter alsmede een kleine doch goedbedoelde attentie probeerden we ons dankgevoel hiervoor duidelijk te maken.

Ingelaste ledenvergadering 11 september

Een noodkreet van het bestuur zorgde ervoor dat op 11 september in de lokatie van de fam. Kallen  een extra ledenvergadering werd gehouden. De reden hiervoor was de bezorgdheid van het bestuur, dat met uitsterven wordt bedreigd. Één bestuurslid had zich onlangs bedankt voor zijn functie, terwijl twee andere bestuursleden hadden aangegeven dat zij tijdens de alg. ledenvergadering in 2009 zich niet meer herkiesbaar zouden stellen. Er resten dus nog 2 bestuursleden doch hiermee is een vereniging als de onze niet te besturen op een wijze zoals we momenteel gewend zijn en ook is het onmogelijk aktiviteiten te organiseren. Tevens is conform onze statuten een aantal van 5 bestuursleden vereist.

Het resultaat van deze bijeenkomst: aanmelding van 5 personen die de functie van bestuurslid mede willen gaan vervullen. Hierdoor bestaat momenteel het bestuur uit 9 leden, en is de vrees van bestuursonderbezetting voorlopig van de baan.

Bustocht 20 oktober

Op 29 oktober werd er, zoals jaarlijks gebruikelijk, een bustocht ondernomen in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal. . Veel positieve reacties zijn er ontvangen over het door de buurtvereniging Klein Haasdal georganiseerde reisje.  Uit onze vereniging waren 22 deelnemers van de partij, die met de buurtgenoten van Klein Haasdal naar Cochem aan de Moesel trokken. Een aangename reis door een prachtig eifellandschap, waarbij ook een boottocht over de Moesel niet mocht uitblijven. Een goed verzorgd diner te Vijlen was de perfecte afsluiting van een gezellige dag. Het is alleen jammer dat er slechts zo weinig buurtleden hieraan deelnemen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat dit evenement een volgend jaar niet meer te organiseren is vanwege te weinig deelname.

St. Hubertusviering 3 november

Op 3 november werd er in de kapel ter ere van de H. Hubertus de gebruikelijke H. Mis opgedragen die dit jaar werd opgeluisterd door “de Hubertus Hoorns”, een hoornblazersensemble bestaande uit leden van de fanfare olv. R. Kickken. Een  jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarvoor veel gelovigen uit zowel onze buurt als ook van ver daarbuiten naar de kapel trekken om deze H. Mis bij te wonen.

Ook dit is een eeuwenoude traditie waarvoor we moeten zorgen dat deze zeker ook in de toekomst in stand gehouden blijft.

Brunch 9 december

In het gemeenschapshuis organiseerden we op 9 december een brunch die, zoals in voorgaande jaren, ook nu weer veel deelnemers trok: 82 personen boven de 13 jaar en 10 jeugdige personen. Voor deze laatste groep organiseert Nico Hautvast altijd een filmvoorstelling, waarvoor ook een pluimpje mag worden toegekend.

Tijdens de brunch werden er lichtbeelden vertoond over  evenementen in vroegere jaren. Ook dit jaar werd, op verzoek van enkele leden,  het aloude kienspel niet vergeten. De goklust zat er goed in en iedereen probeerde een van de beschikbare prijzen in de wacht te slepen.

Ook de traiteur had zijn werk goed gedaan. De kwaliteit van de opgediende etenswaren was uitstekend, met als gevolg dat het lange eetbuffet door iedereen meerdere malen werd opgezocht. En zo hoort het ook!!!! Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat we onze leden met deze organisatie een gezellige middag hadden bezorgd. Weer iets om met plezier op terug te zien en voor herhaling vastbaar.

Kerstfeest

Op 15 december werd bij de kapel de kerstboom gepland een opgetuigd, aan de kapel een feestelijke sfeerverlichting aangebracht en in de kapel een kerststal geplaatst. Het is inmiddels een gebruik geworden dat door de medewerkers tijdens deze werkzaamheden een warme kop soep wordt genuttigd en dat daarbij ook een borreltje niet wordt vergeten!!!!

De 80+ers uit onze buurt werden weer bezocht door een afvaardiging van het bestuur met een kleine kerst-attentie. Op deze wijze proberen we enige invulling te geven aan het kerstgevoel en de kerstsfeer.

Dat was weer een uitvoerig verhaal over de bezigheden van onze buurtvereniging in 2007. Het jaar werd weer uitbundig afgesloten met veel vuurwerk en met de meest goede voornemens voor het volgend jaar. Met een uitgebreid bestuur, zoals het er nu bijzit, moet dit zeker geen probleem hoeven te zijn. We hopen er echter op dat vooral de gezondheid en de saamhorigheid ons hierbij niet in de steek zal laten.

De secretaris,

L. Hambeukers