Jaarverslag 2004

Het jaar 2004 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2004 was een jaar dat zonder veel ophef aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2004 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 9 personen op hun ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Roger Peeters (die momenteel aftredend is) en door Frank Strijbosch.

In de Parochieraad is momenteel geen afvaardiging van onze vereniging aanwezig, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 17 brieven binnen en werden 2 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2004 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

AKTIVITEITEN 2004.

1. Karnaval.

De eerste aktiviteit in het nieuwe jaar is altijd het karnavalsgebeuren. Ter voorbereiding hiervan kwamen op 16 januari een aantal leden en het bestuur bijeen om de deelname aan de optocht te bespreken. Het resultaat van alle inspanningen was een mooie groep “eksters” die op een kar een aardbol voorttrokken waarop de Eksterhof werd aangeduid. Deze groep (19 personen) werd in de optocht beloond met een eerste prijs. Proficiat deelnemers!!.

De avond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve weer een Auwd Wieverbal mee-georganiseerd, dat door 212 deelnemers werd bezocht. Het mooie financiele resultaat was de beloning van deze inspanning.

De karnavalskleding van voorgaande jaren werd op de karnavalskleding-markt te Beek totaal verkocht.

2. Het Paasontbijt.

Op paasmaandag 12 april werd er traditioneel weer een paas-ontbijt georganiseerd in de Remigiushoeve. Voorafgaande hieraan werd er, om de eetlust op te wekken, een wandeltochtje gehouden. Het  vertrekpunt was, zoals steeds, bij de kapel. Onderweg konden de kleintjes zich weer uitleven bij het zoeken en rapen van de uitgelegde paaseieren. Bij de Remigiushoeve aangekomen stond een smakelijk en goed verzorgd ontbijt gereed. Hieraan namen 69 volwassen en 22 kinderen deel. Na afloop was er voor de jeugd nog een paas-verassing aanwezig.

Zoals gezegd: het ontbijt was deze keer perfect verzorgd en er was hierover dan ook veel lof van de deelnemers.

3. Kermisdonderdag.

Voor de viering van kermisdonderdag zochten we ook dit jaar weer de prachtige tuin van de fam. W. Leunissen op. Ondanks het slechte weer was er toch een gezellige en goede sfeer, doch er waren jammer genoeg slechts weinig bezoekers/deelnemers. Dit resulteerde o.a. ook in een nadelig saldo voor wat betreft de inkomsten in de “vrije-gift-pot” die bestemd is voor de dekking der kosten van deze organisatie.

4. Bustocht naar Duitsland.

Op 26 juni werd, in samenwerking met de  Buurtvereniging Klein Haasdal  en onder algemene leiding van dhr Knoors uit Grevenbicht, een bustocht ondernomen naar Duitsland. Hier bezochten we het openluchtmuseum te Kommern waar we geconfronteerd werden met de  leefmethoden uit vroegere tijden in de Eifel-streek. Velen van ons konden zich het gebruik van de oude werktuigen die te bezichtigen waren, nog goed herinneren. Daarna werd het prachtige oude Eifelstadje Bad Munstereifel bezocht. Een rondwandeling met een deskundige uitleg door de heer Knoors gaf een duidelijk beeld omtrent de vele bezienswaardigheden van deze plaats.

De tocht werd afgesloten met een diner in  restaurant “Du Chateau” te Wittem.

Alle deelnemers waren na afloop zeer enthousiast over de tocht het het afsluitend diner. Het was een prachtige tocht en de hele dag mag zeker zeer geslaagd genoemd worden. Aan deze tocht namen 25 leden van onze vereniging deel.

5. Buurtfeest/barbecue.

Op 27 en 28 augustus werd het jaarlijks terugkerend en zeer geliefd evenement voor onze vereniging gehouden: het buurtfeest/barbecue. Ondanks de vele voorbereidingen die hieraan vooraf gaan is het voor ons bestuur weer een dankbaar en voldaan gevoel bij het zien van zoveel vermaak onder onze buurtleden. De ware gemeenschapsgezindheid komt hierdoor steeds weer tot uiting.

Op zaterdag 27 augustus trokken 22 kinderen naar de Valkenier te Valkenburg, terwijl een groepje  van 9 brugpiepers in Valkenburgse grotten gingen  “grot-biken” om daarna te griezelen tijdens een spooktocht in  het grotje van Tante Emmelie .

Bij terugkomst te Haasdal werden alle deelnemers in de friture getrakteerd op frites, snacks en een drankje.

Onze jeugd was reuze in hun sas en we hopen  dat er volgend jaar weer voldoende deelname te verwachten is.

Zoals gebruikelijk is de zondag de dag van de wandelaars en de welbekende barbecue. Door het Ravensbos was een wandeling uitgezet van ca. 6 km. Voor de getrainde wandelaars eigenlijk iets te kort!!. Tijdens deze wandeling kon op een rustplaats genoten worden van een hapje en een drankje. Aan deze wandeling deden dit jaar 55 volwassenen en 19 kinderen mee.

Om 17.00 uur begon de barbecue. Veel deelname deze keer: 135 volwassenen en 34 kinderen schaarden zich rond de tafels. En toen de eerste worstjes gaar waren was er een ware run op de barbecue: iedereen leek er bang voor te zijn om te laat te komen!! Om de kinderen speelgelegenheid te bezorgen was er een springkussen geplaatst waar natuurlijk dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Het barbecue-gebeuren is ieder jaar weer een van de hoogtepunten van onze vereniging. Dit blijkt o.a. uit de geweldige deelname. Een dankwoord aan de fam. Stassen voor het jaarlijks ter beschikking stellen van hun accommodatie is in deze zeer zeker weer op zijn plaats.

6. Open monumentendag 2004.

Op zondag 12 september was het Open Monumentendag. Ook de Bockhof  kon dit jaar weer bezocht en bewonderd worden. Een afvaardiging van het bestuur hielp de fam. Stassen bij de organisatie  van dit festijn. Dit o.a. als tegenprestatie voor het mogen gebruiken van de prachtige entourage waar we elk jaar weer ons buurtfeest kunnen organiseren.

7. Ophalen t.b.v. de rommelmarkt 2005.

Op 2 oktober hebben we een ophaalronde gemaakt voor oude spullen voor de komende rommelmarkt. De opgehaalde spullen waren van goede kwaliteit en mogelijk goed verkoopbaar. Een mooie voorraad kon ’s middags opgeborgen worden in de schuur van Nico Lucassen, in afwachting op de rommelmarkt 2005.

8. St. Hubertusviering.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel.

Een H. Mis in de kapel is gebruikelijk op deze dag. Ondanks dat de viering dit jaar op een doordeweekse dag plaats vond waren er veel kerkbezoekers aanwezig om St. Hubertus op een waardige wijze te vereren.

9. De jaarlijkse feestavond.

Op 6 november vierden we de gebuikelijke jaarlijkse feestavond. Het aantal deelnemers was aan de lage kant: slechts 63 personen melden zich aan. Desondanks was er een gezellige en prettige sfeer. Ludiek te vermelden dat St. Nicolaas zich in zijn haast in de datum het vergist en een spoed-bezoek bracht aan de feestvierders.

Omtrent het diner mag vermeld worden dat de kok van de Remigiushoeve hiervoor een Michelin-ster verdiende: zeer goed verzorgd en zeer smakelijk.

De muziek die ten gehore werd gebracht was echter meer dan ver onder de maat. De keuze van de DJ. danwel. de muzikant  dienen we volgende keer zelf weer in de hand te houden!!!

10. St. Nicolaas-viering.

Op 4 december bezocht St. Nicolaas de Remigiushoeve waar onze kinderen hem traditiegetrouw al ongeduldig stonden op te wachten. De Sint had zijn huiswerk gedurende het afgelopen jaar goed gedaan. Over  bijna alle kinderen wist hij iets te vertellen. Na afloop konden deze dan ook allemaal een cadootje afhalen. Daar de Sint  dit jaar door zijn voorraadje Zwarte Pieten heen was zag hij zich genoodzaakt om een tweetal Pieten uit het Zwarte Pietenbejaardentehuis uit te nodigen om hem in deze klus bij te staan!! Deze middag is voor alle kinderen en hun ouders steeds een gezellig samenzijn.

11. Voorbereiding voor Karnaval 2005.

Daar Karnaval 2005 reeds vrij vroeg in februari gevierd wordt moesten we dit jaar tijdig voor de feestdagen een vergadering oproepen in verband met de voorbereidingen  van de deelname aan de optocht. Op 14 december om 20.00 uur werd deze bijeenkomst gehouden in het kantoor van de Fa. Phoenix. Nadat diverse suggesties ten aanzien van het te maken onderwerp besproken waren werd er besloten dat een aantal leden het voortouw zouden opnemen en een groep optocht-deelnemers zouden formeren. Deze zouden dan de keuze van het te maken onderwerp nader bepalen.

Als verenigingsbestuur  hebben we door het oproepen van deze bijeenkomst de eerste aanzet tot de viering van Karnaval 2005 gegeven.

12. Kerstfeest 2004.

Op 11 december om 10.00 uur werd de kerstboom bij de kapel geplaatst en versierd, waarbij ook de kapel haar deel kreeg. De kerststal en de versiering van het interieur van de kapel werd verzorgd door de familie Heijnen. Hierdoor kwam er weer de jaarlijkse kerstsfeer in de buurt.

In het kader van het Kerstfeest bezochten we onze senioren. Aan de inmiddels vijf  80+ers alsmede aan enkele zieken werd een kerstattentie bezorgd.

Dit was het jaar 2004 in vogelvlucht. Als bestuur van deze buurtvereniging kunnen we ons niet meer wensen dan dat we nog tal van jaren op deze wijze een vervlogen verenigingsjaar kunnen afsluiten en wij hopen dan ook in het komend jaar weer te kunnen rekenen op de steun en medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers