Jaarverslag 2003

Een jaarverslag dient een weergave te zijn van het jaarlijks gebeuren van een vereniging, en waarin het wel en wee van de vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt vermeld.

Ten aanzien van onze buurtvereniging kunnen we vermelden dat er  in 2003 gelukkig geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarnaar we met weemoed moeten  terugzien.

Uit ons ledenbestand hebben we van 2 persoon afscheid moeten nemen, aan 8 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 4 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 4 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 7 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 5 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een der plaatselijke verenigingen.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 132 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan  zodat dit  in zijn oorspronkelijk aantal  (5 leden) is blijven bestaan.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Petra Lacroix en Roger Peeters.

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 29 brieven ontvangen en werden 4 brieven verzonden.

Tevens werden enkele gesprekken gevoerd met de gemeente Nuth n.a.v. de in voorbereiding zijnde plannen met betrekking tot de reconstructie van de omgeving van de kapel.  Met deze reconstructie zal thans op korte termijn worden begonnen.

AKTIVITEITEN 2003.

Om het jaar 2003 goed te beginnen werd op 1 januari door enkele bestuursleden de nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis bezocht.

Op 20 februari vond de jaarlijkse alg. ledenvergadering plaats. De opkomst voor deze vergadering mag wel zeer slecht genoemd worden: door slechts 18 leden werd ze bezocht.

Vanwege de slechte opkomst werd dan ook o.a. overwogen en gediskussieerd of de indeling van de vergadering niet in ander jasje gestoken moet worden om de interesse van de leden op te wekken.

De eerste grote aktiviteit in het nieuwe jaar is steeds het karnavalsfeest, waarbij vooral de optocht de aandacht en de creativiteit van diverse buurtleden trekt.

Op zaterdagavond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve het inmiddels tratitionele Auwd Wieverbal mede-georganiseerd. Een  zeer geslaagd feest !! Inclusief de leden van de Karnavalsvereniging met hun aanhang, die deze avond bezochten, werd het aantal aanwezigen op meer dan 275 personen geschat.

Op 9 februari werd bij L. Feuler een vergadering belegd waarin gebrainstormd en gefantaseerd werd over hetgeen er dit jaar weer voor de optocht gemaakt zou worden. Uiteindelijk werd besloten dat de werkzaamheden bij P. Soons aan de Bockhofweg zouden worden uitgevoerd . Het resultaat mocht er zijn: een prachtige groep die een grote maquette van de rotonde en het daarop staande kunstwerk (de Dröpel) nabij het Oranjeplein en de daarop toepasselijke leuzen met zich meevoerden. Het onderwerp alsmede de kleding en de afwerking van het geheel gaven aan dat er veel werk werd verricht. Een pluimpje voor de organisatoren!!!  Dit betekende enerzijds dat de financiele tegemoetkoming uit de verenigingskas goed besteed was, en anderzijds voor ons bestuur de hint om ook volgend jaar hierin weer voldoende te motiveren.

Op maandag 21 april werd het gezamenlijke paas-ontbijt gehouden in de Remigiushoeve. Tijdens een ochtendwandeling, waaraan een grote groep ouders met kinderen deelnamen,  werd aan de jeugd op een bepaalde plaats weer de gelegenheid geboden om paas-eieren te rapen, die later tijdens het ontbijt werden verorberd. Het paas-ontbijt zelf als ook de deelname hieraan, vielen dit jaar enigszins tegen.  Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en de vooraf duidelijk gemaakte afspraken was van het aangeboden  ontbijt-buffet de prijs/kwaliteitsverhouding behoorlijk zoek.

Diverse negatieve reacties hieromtrent bereikten het bestuur!!!

Hieraan houdt deze aktiviteit een  slechte reputatie over!!!!!!!!!

Kermisdonderdag 19 juni.

Zoals gebruikelijk trekt op kermisdonderdag de fanfare door onze buurt en deze tocht eindigt bij de kapel, waar nog enkele muziekstukken worden uitgevoerd. Het is inmiddels ook een gebruik geworden dat, bij goed weer,  de fanfare door de tuin van de fam. Leunissen trekt, er nog enkele muziekstukjes ten gehore brengt en dat daarna de leden nog enkele uurtjes gezellig, samen met onze buurtleden, vertoeven. Dit was ook dit jaar weer het geval, en hopelijk blijft dit ook zo in de toekomst. Een woord van dank en waardering aan de fam. Leunissen voor het gebruik van hun huis en tuin, een prachtige ambience voor een dergelijk gezellig samenzijn, alsmede ook een woord van dank aan N. Hautvast voor de perfecte verzorging van de muziek.

Het week-end van 12 en 13 juli stond in het teken van de rommelmarkt. Aan de hand van een draaiboek werden tijdens een speciaal gehouden bijeenkomst de werkzaamheden benoemd waaraan ieder daartoe geïnteresseerd verenigingslid een steentje kon  bijdragen.

Op 12 juli s’middags werden er in de buurt alle oude spullen opgehaald die de dag daarna op de markt rondom de kapel te koop aangeboden werden. De weergoden waren ons dit week-end zeer goed gezind en op zondag 13 juli in alle vroegte werden de kramen opgezet en de spullen uitgestald. Een drukte van belang. Om 9.30 uur werd  met de verkoop begonnen. Op een gezellig ingericht terrasje werden frisdranken, koffie/thee met vla geserveerd. Vanaf het moment van de opening tot laat in de middag was er volop publiek aanwezig en iedereen genoot  met volle teugen. Ook over de resultaten van de verkoop en daarmee verband houdende inkomsten mochten we niet klagen.

Terugblikkend op de rommelmarkt 2003 mogen we stellen dat alles perfect is verlopen, en dat we er als vereniging ook nog een leuke Euro aan hebben overgehouden. Zoals altijd bij dit soort organisaties blijken er bij evaluatie altijd weer aandachtspunten voor te  komen waarmee de volgende keer rekening kan worden gehouden.

Op 23 en 24 augustus was de jaarlijkse topper van onze vereniging ingepland: het buurtfeest.

Een reeds jaren terugkerend evenement op de Bockhof waaraan tal van leden deelnemen, en waarover steeds nog lang wordt nagepraat. Ook het jaarlijks stijgend aantal deelnemers  is voor ons (bestuur) een teken dat iedereen achter dit gebeuren staat en tevreden is met de wijze waarop het wordt georganiseerd.

Op zaterdag 23 aug. vonden er twee jeugd-aktiviteiten plaats:

– onder bestuurlijke en ouderlijke leiding bracht de jeugd t/m einde van de basisschool een bezoek aan de Valkenier;

– voor de middelbare jeugd vanaf einde  basisschool t/m 17 jaar werd er een aangepast programma samengesteld.

Deze middag was weer zeer geslaagd. De deelnemende jeugd vermaakte zich naar hartelust en dat was ook de bedoeling van de hele organisatie.

Onder de bestuurlijke leiding van F. Dreessen trokken 22 kinderen naar de Valkenier, terwijl F. Pijls met een groepje  van 8 “brugpiepers” in diverse Valkenburgse attracties de middag doorbracht.

Na afloop was er voor beide groepen bij Linda een frietje met snack.

Op zondag 24 aug. werd er weer een wandeltocht uitgezet, waaraan  65 volwassenen en  22 kinderen deelnamen en waarvan de start om ca. 14.00 uur bij de kapel plaats vond. Het einddoel van de wandeling was de Bockhof waar om 17.00 uur gestart werd met de barbecue. Hierbij schaarden zich 137 volwassenen en 35 kinderen rondom de tafel om honger en dorst te stillen en zich gezamenlijk te vermaken. Wederom een zeer geslaagd feest met veel lof van de deelnemers. Ook dit jaar besloot het bestuur om de voorbereidingen en de totale verzorging in eigen hand te houden.

We mogen echter niet vergeten dat ook dit feest weer kon slagen omdat we steeds konden beschikken over een geweldige entourage in de vorm van de Bockhof. Hiervoor willen we dan ook onze hartelijke dank uitbrengen aan de fam. Stassen, die dat  alles steeds voor ons mogelijk maakten.

Op de dag waarop wij onze barbecue organiseerden vond er te Nederweert de verkiezing van de Limburgse boerderij van het jaar 2003 plaats. De Bockhof stond geregistreerd als deelnemend object en  kwam uiteindelijk met een 2e plaats uit de strijd.

Mede in het kader hiervan werd de hoeve op 7 september tijdens de Open Monumentendag voor het publiek opengesteld.  Door enkele van onze bestuursleden met hun partners werd er een handje meegeholpen om deze dag op de Bockhof te doen slagen.

Inmiddels was er in samenwerking met de buurtverenigng Klein Haasdal een datum vastgesteld waarop een busreisje naar de Ardennen zou plaats vinden onder leiding van dhr. Jean Knoors uit Grevenbicht.  Het aantal deelnemers uit onze vereniging bedroeg 24, terwijl de overige plaatsen in de bus gevuld werden door de leden van Buurtvereniging Klein Haasdal.

De tocht voerde door een schitterend landschap met fraaie uitzichtspunten en prachtige  dorpjes door de Ardennen naar Malmedy, terwijl de terugreis ging door het kronkelende dal van de Ourthe, via Luik en Maastricht  eindigde in de Remigiushoeve, alwaar deze gezellige en enerverende dag werd afgesloten met een etentje.

Ook een jaarlijks terugkerend feest is de buurt-avond, die dit jaar op 4 oktober werd gehouden.  Bij een hapje, een drankje en een dansje werd er gefeest onder de muzikale omlijsting van het orkest van Rinus Hermsen (Geef Gaas). Mogelijk dat we voortaan deze feestavond later in het jaar moeten houden, waardoor de aktiviteiten op iets langere termijn uit elkaar komen te liggen en waardoor de deelname-interesse van de leden verhoogd wordt.  Dit jaar was deze in ieder geval minder dan datgene wat we al jaren gewend waren. Wel mag vermeld worden dat er veel lof was omtrent het buffet, dat geheel was samengesteld uit “buitenlandse gerechten”.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel. Zoals gebruikelijk werd er een sfeervolle H. Mis opgedragen in de kapel, die volop bezocht werd door o.a. tal van buurt- bewoners. Vanwege het feit dat deze dag op een maandag, een werkdag, viel, was er dit jaar geen muzikale opluistering.

Ook St. Nicolaas was dit jaar weer traditiegetrouw in het land en bezocht op 2 december de Remigiushoeve waar hij werd opgewacht door 30 kinderen. Een gezellige boel: kinderen en ouders die rondom de Sint een liedje zingen. De kadootjes die de Sint dit jaar, ondanks zijn drukke werkzaamheden, meebracht vielen bij iedereen goed in de smaak. Met de Sint is voor 2004 weer een nieuwe afspraak gemaakt!!

Kerstfeest 2003.

Kerstfeest is een feest dat ook aan onze buurtvereniging niet onopgemerkt voorbij gaat. Op 13 december werd de kerstboom geplaatst en versierd , en werd er ook de versiering in en rondom de kapel aangebracht, terwijl mevr. M. Heijnen er weer voor zorgde dat  de kerststal op zijn gebruikelijke plaats werd opgesteld.

In het kader van het Kerstfeest werden ook de 80+ers uit onze vereniging bezocht en een attentie aangeboden. Dit jaar waren er 4 personen die hiervoor in aanmerking kwamen. Hopelijk kunnen we deze mensen nog jaren bezoeken

En dan is 2003 ten einde. Weer een verenigingsjaar dat in vogelvlucht doorlopen werd en waarvan de belangrijkste momenten en aktiviteiten werden  gememoreerd. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog vele jaren in deze vereniging een algemene ledenvergadering kunnen houden waarin verslag kan worden gedaan omtrent de gehouden aktiviteiten, evenementen en feesten, die getuigen van gemeenschapszin en saamhorigheid.

De secretaris,

L. Hambeukers.