Jaarverslag 2002

Het jaar 2002 kenmerkte zich voor onze vereniging als een jaar waarin er geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarin we bespaart bleven van verdriet omtrent het overlijden van een der leden, en waaraan we enkele blijde herinneringen overhouden aan gevierde jubilea.

In 2002 bestond onze vereniging uit 126 leden/lidgezinnen, er werden 2 kindertjes geboren, 5 kinderen deden hun Eerste H. Communie, een 2-tal gezinnen melden zich aan als nieuwe leden terwijl een 5-tal lid-gezinnen uit onze buurt verhuisden, en een 2-tal lid-gezinnen hun lidmaadschap afmelden.. Door het bereiken van de 80 jarige leeftijd door Hub. Driessen werden dit jaar aan drie 80+ers  een kerst-attentie bezorgd, terwijl 4  zieke leden werden opgezocht.

Bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum van de fam. Vankan-Hausoul op de Hagensweg en het 40 jarig huwelijk van de fam. Lahaije-Huntjens te Groot Haasdal werden, op uitnodiging, de recepties bezocht en werden er versieringen aan de woningen van de jubilarissen aangebracht.

Op bestuurlijk gebied was er dit jaar weinig bedrijvigheid. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd bij 5 bestuurleden, ondanks het herhaald verzoek om versterking.

Bij het secretariaat kwamen 23 brieven binnen en werden er 2 verzonden.

Met de gemeente Nuth werden enkele malen besprekingen gevoerd hetgeen resulteerde in een budget ten behoeve van de renovatie rondom de kapel voor een bedrag van € 25.000,–. Deze werkzaamheden worden, volgens toezegging, medio 2003 uitgevoerd.

Als kascontrole-commissie fungeerden dhr. Nico Hautvast en mevr. Petra Lacroix.

De vertegenwoordiging uit onze buurt bij de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

Aktiviteiten 2002.

Het jaar 2002 begon met een receptie in het gemeenschapshuis, welke door enkele bestuursleden werd bezocht.

Het eerste spektakelstuk in het nieuwe jaar was Karnaval.

Naar aanleiding van een uitnodiging aan alle buurtleden om iets te organiseren in het kader van het karnavalsfeest bezochten een aantal leden de hiervoor geplande vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse ideëen geopperd waarvan er één verder door de betreffende deelnemers werd uitgewerkt. De werkzaamheden vonden plaats bij Peter Soons op de Bockhofweg. De uiteindelijke deelnemersgroep bestond uit 12 volwassenen en 9 kinderen. Deze groep vertegenwoordigde onze buurt in de optocht. Het resultaat van hun werkzaamheden mocht gezien worden. Een prachtige groep sprookjesfiguren trok mee in de optocht en oogstte veel bijval van de toeschouwers.

Het is inmiddels een gebruik geworden dat er op Tweede Paasdag een ochtendwandeling wordt gemaakt, waarbij er onderweg de gelegenheid wordt geboden aan de kinderen om paas-eieren te zoeken. Deze worden dan gezamenlijk in het paas-ontbijt in de Remigiushoeve verorberd. Hieraan namen dit jaar weer 54 volwassen en 25 kinderen deel.

Een traditie waaraan we nog veel jaren moeten vasthouden!!!!!!!!!!

Op 27 april haalden we rommel op voor de rommelmarkt van 2003. Er werden 2 flinke vrachten spullen opgehaald en opgeborgen in de schuur van N. Hautvast.

Traditioneel maakt de fanfare op Kermisdonderdag een rondgang door onze buurt, waarna er bij de kapel  nog enkele muziekstukjes ten gehore worden gebracht. Dit gebeurde afgelopen jaar ook weer op 30 mei. Na afloop van het muzikale gebeuren trokken de fanfareleden en een grote groep buurtleden naar de tuin van de familie Leunissen, waar een echt tuinfeest werd gehouden. Tot in de late uurtjes werd er genoten van een hapje en een drankje en vooral van veel gezelligheid. Een evenement dat jaarlijks, bij goed weer, voor herhaling vatbaar is. Een speciaal woord van dank aan de fam. Leunissen voor het gebruik van huis en tuin is hierbij zeker op zijn plaats.

In navolging van het uitstapje van vorig jaar, waar veel lof over werd ontvangen, organiseerden we ook dit jaar weer in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een reisje voor volwassenen en wel op 22 juni. Het reisdoel was de Floriade. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar ergens in Nederland wordt georganiseerd. Een tweetal bussen vol deelnemers van beide buurtverenigingen bezochten het bloemen- en plantenfestijn in de Haarlemmermeerpolder. Van onze buurtvereniging waren er 49 deelnemers van de partij. Het was een prachtige dag waarbij iedereen zijn hart kon ophalen aan de vele soorten bloemen en planten. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Het zomer-buurtfeeest heeft in de loop der jaren een behoorlijke reputatie verworven. De vakantie-periode werd dit jaar hiermee afgesloten.

Op zaterdag 24 aug. werden er twee aktiviteiten voor de jeugd ingepland, t.w. een bezoek aan de Valkenier voor de jeugd t/m de laatste klas van de basisschool en een middagvullend programma voor de jeugd die de basisschool heeft verlaten.

Daar de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren werd het bezoek aan de Valkenier afgelast en uitgesteld naar 1 sept., doch ook op deze dag kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer en de daardoor te geringe deelname. Besloten werd de hiervoor geraamde kosten ten behoeve van bedoelde jeugdgroep te compenseren bij het St. Nicolaasfeest.

Het middagvullend programma voor de grotere jeugd werd gestart met een fietstocht naar Valkenburg. Daar aangekomen werd de Geulhal opgezocht om deel te nemen aan het laser-game-spel. Per kabelbaan werd de Wilhelminatoren bezocht, waarna men afdaalde per rodelbaan.

Uit het enthousiame van de deelnemende jeugd kunnen we afleiden dat we hiervoor in de toekomst weer iets kunnen organiseren.

Zoals er reeds werd vermeld behoeft er voor de deelname aan de jaarlijkse barbecue geen speciale reclame te worden gemaakt.

Na een wandeltocht van ca. 8 km, waaraan 76 personen deelnamen, met een rustpunt waar kon worden bijgetankt, met een begin- en eindpunt op de Bockhof, werd vanaf 17.00 uur de barbecue georganiseerd op de binnenplaats van de Bockhof. Het aantal deelnemers hieraan bedroeg dit jaar 124 volwassenen en 36 kinderen.

De algemene indruk was “gezellig en goed verzorgd” en tevens bleek de binnenplaats beter geschikt en gezelliger te zijn dan de tuin, zeker gelet op mogelijke slechte weersomstandigheden.

Ook dit feest blijft voorlopig nog mogelijk jarenlang op onze aktiviteiten-kalender prijken.

Op zondag 1 september namen een aantal teams van sterke mannen en vrouwen  deel aan het touw-trekken tijdens de Watertaore-fièste van de fanfare, en niet  zonder succes. Een tweetal prijzen kwamen er naar Groot Haasdal, terwijl het damesteam van onze buurtvereniging het eerste en enigste damesteam was dat deelnam aan deze ludieke wedstrijd.

Op 19 oktober werd de jaarlijkse feestavond gehouden in de Remigiushoeve.

Bij een hapje, zijnde een uitstekend verzorgd buffet, een drankje en een danje op muziek van het orkest “Geef Gaas” van  Rinus Hermsen en Diana, werd het een gezellige boel. Ook aan de traditionele tombola werd massaal deelgenomen.

Aan de feestavond namen 85 personen deel. In afwijking tot voorgaande jaren werden er bij binnenkomst aan de leden geen consumptiebonnen verstrekt doch werden deze gebruikt voor koffie/thee bij het eten.

De totale feest-avond mag, zoals vanouds, ook dit jaar weer geslaagd genoemd worden en blijft daardoor dan ook voor herhaling vatbaar.

Een woord van lof aan de directie en de medewerkers van de Remigiushoeve mogen we hierbij wel uitspreken.

3 November is de dag waarop de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, gevierd wordt. Daar dit jaar deze dag op een zondag viel, werd er in de kapel gewoontegetrouw de Hoogmis opgedragen. Deze werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en een hoornblazersgroep uit de fanfare. Niet alleen vele buurtbewoners doch ook kerkgangers van heinde en ver woonden deze H. Mis bij.

Na afloop werden in de accommodatie van de fam. Kuijpers de koorleden, de hoornblazers, de geestelijkheid en de koorjongens door de buurtvereniging uitgenodigd voor koffie met vla. Hiervan werd door de genodigden gretig gebruik gemaakt. Wij willen dan ook hierbij de fam. Kuijpers bedanken voor het  mogen gebruiken van hun lokatie.

Ondanks zijn seizoensdrukte maakte St. Nicolaas ook dit jaar weer een uurtje vrij voor de jeugd uit Groot Haasdal. Op 2 december werd de goedheiligman in de Remigiushoeve welkom geheten door 27 goedgelovige/ongelovige kinderen. Het is steeds weer en echt familie-gebeuren zoals de kinderen rond

om de Sint geschaard zitten, en de ouders op de achtergrond. Het totaal bewaakt door 2 Zwarte Pieten.

Uit een oogpunt van traditie enerzijds en van volksgebeuren anderzijds moeten we er voor zorgen dat dit gebeuren jaarlijks voor onze peuters in stand gehouden wordt.

Als voorbereiding op het Kerstfeest werd op 14 december bij de kapel de kerstboom opgezet en de verlichting aangebracht. Ook de kerststal vond weer zijn traditione plaats,  zodat  onze buurt kon genieten van een passende kerstsfeer.

De drie 80+ers uit onze vereniging werden bezocht en de fruitschaal die hen werd aangeboden, werd met veel enthousiasme ontvangen.

Alle voorgenomen en als zodanig op de kalender geplaatste aktiviteiten hebben we dit jaar weer gezamenlijk, het een iets beter dan het ander, kunnen uitvoeren, en het jaar 2002 is ten einde.

Nadat we het afgelopen jaar nogmaals in vogelvlucht de revue hebben laten passeren mogen we ons rijk prijzen dat we het voorrecht bezitten te leven in een gemeenschap die samenleeft in vreugde en verdriet.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat deze gemeenschapszin en de algemene saamhorigheid in deze buurt niet verloren gaat.

De secretaris,

L. Hambeukers.