Jaarverslag 2001

Met betrekking tot het jaar 2001 kunnen we achteraf constateren dat dit een zeer druk jaar is geweest. De jaarlijks terugkerende evenementenkalender werd aangevuld met periodiek aktiviteiten zoals rommelmarkt en processie.

Voor velen een jaar met prettige ervaringen en herinneringen, doch voor anderen ook afgewisseld met moeilijkheden en verdriet. Er valt echter niet aan te ontkomen: vreugde en verdriet gaan soms hand in hand.

In 2001 werden 6 nieuwe leden geboren, deden 6 kinderen hun Eerste H. Communie, een 5 tal gezinnen vestigden zich in onze buurt, deze werden dor ons bezocht en een drietal ervan meldden zich aan als nieuw lid, aan 2 personen boven de 80 jaar werd een kerst-attentie bezorgd, terwijl we van 1 persoon voorgoed afscheid moesten nemen. Aan 4 zieke leden werd een ziekenbezoek gebracht.

Op bestuurlijk gebied was het een jaar zonder veel ups en downs, doch met veel bedrijvigheid.

De bestuurssamenstelling bleef dit jaar ongewijzigd.

Bij het secretariaat kwamen 19 brieven binnen en werden er 2 verzonden. Tevens werd met gemeente correspondentie gevoerd inzake verkeersproblematiek,  onderhoud kapel en diverse vergunningaanvragen.         

Als kascontrole-commissie fungeerden A. Ummerls en N. Hautvast.

De vertegenwoordiging uit onze buurt in de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

aktiviteiten

De eerste aktiviteit in het jaar 2001 was de karnavalsviering. Deze begon voor onze buurtvereniging met het Auwd Wieverbal. Voor het eerst werd dit dit jaar georganiseerd in de Remigiushoeve. Een zeer geslaagde en vooral zeer gezellige avond, die werd bezocht door vele verkleede en onverkleede feestvierders. Een evenement dat zeker jaarlijks voor herhaling vatbaar is. Door onze vereniging werden een drietal prijzen van f. 65,– per stuk beschikbaar gesteld, die door een deskundige jury aan de best verkleede karnavalsten werden toebedeeld. De entreegelden van deze avond waren ten gunste van onze verenigingskas.

Op 16 januari kwamen een aantal leden en bestuursleden bijeen bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werden ideëen uitgewisseld omtrent de karnavalsoptocht, onder het jaarlijks terugkerend motto:

wie doet er mee?

wat maken we?

waar werken we?

wie neemt er de leiding?

Ook het kosten-aspekt en het te besteden budget werden besproken.

Het eindresultaat was  een prachtige groep, die de nieuwe wijze van ophalen van huisvuil in het daglicht stelde. Er werd deelgenomen aan de optocht te Nuth en te Schimmert, alwaar een 1e prijs werd behaald.

Op 22 maart werd in de Remigiushoeve de algemene ledenvergadering gehouden. Het verslag hierover werd reeds aan U voorgelezen.

Maandag 16 april was het weer tijd voor een heerlijk paas-ontbijt in de Remigiushoeve. Vooraf werd aan de kinderen (26 stuks) op een beapaalde plek de gelegenheid geboden om paaseieren te rapen.  De opkomst voor het ontbijt was ook dit jaar weer geweldig: 26 kinderen en 73 volwassenen namer eraan deel.  Hieruit blijkt ook dit jaar weer dat de organisatie van een dergelijk evenement lonend is en niet meer uit onze jaarkalender is weg te denken.

Het heeft lang geduurd maar toch is het er eindelijk van gekomen: het uitstapje!!

Op zaterdag 26 mei werd, in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een uitstapje georganiseerd voor volwassenen. Een bezoek aan een paardenmelkerij en een rondrit door de Ooijpolder  stonden op het programma.

Bij thuiskomst wisten de meeste deelnemers hoe paardemelk smaakt en op welke wijze deze verkrijgbaar is.

De afsluiting van deze gezellige en interessante dag was een uitstekend verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Op 10 juni vierden we de jaarlijkse zomerkermis. Ter gelegenheid hiervan trekt jaarlijks de processie door de parochie en dit jaar voerde deze naar o.a. Groot Haasdal. Hiervoor waren uiteraard de nodige voorbereidingen te treffen, o.a. het gereedmaken en opzetten, en nadien weer afbreken van de straatversieringen en het inrichten van de kapel als rust-altaar. Hierbij is de hulp van elke vrijwilliger welkom.

En het mag gezegd worden dat omtrent de behulpzaamheid van de buurtleden niet geklaagd mag worden. “sZaterdags om 14.00 uur werd begonnen met de versiering, terwijl ’s zondagsmorgens vanaf 05.30 uur iedereen op de been was om de paaltjes te plaatsen en de vlaggetjes op te hangen. Ook de zandloper voor alsmede de versiering van de kapel werd door diverse leden met veel zorg ter hand genomen, en het uiteindelijk resultaat van de vele uren werk in een gezellige en vriendschappelijke sfeer, mocht gezien worden.

De processie geeft altijd weer een apart cachet aan de kermis. Laten we ervoor blijven zorgen dat we deze traditie nog vele malen om de 4 jaar mogen beleven.

Op donderdag 14 juni trok de fanfare zoals gebruikelijk door de buurt, en bracht bij de kapel enkele muziekstukken ten gehore. De weersomstandigheden  waren voortreffelijk en in de prachtige tuin van de familie Leunissen werd door de buurt- en fanfareleden nog menig gezellig uurtje doorgebracht onder het genot van een drankje en een hapje. Een woord van dank aan de familie Leunissen voor de gastvrijheid die ze hiervoor al enkele jaren bieden,  is zeker op zijn plaats.

Een volgend evenement was de rommelmarkt. Op 8 juli was het hiervoor de grote dag.  ’s Zaterdags, 7 juli, werden de oude, te verkopen, spullen voor de rommelmarkt opgehaald. De hoeveelheid rommel was zo groot dat we nog niet goed wisten waar we deze moesten laten, temeer daar er ook reeds een grote partij van vorig jaar opgeslagen was op de schuur van de familie Hautvast.

Op zondagmorgen, 8 juli werd in alle vroegte begonnen met het opbouwen en inrichten van de marktkramen. De eerste kopers verdrongen zich reeds tijdens het inrichten van de marktplaats. De verkoop gebeurde, zoals gewoonlijk, door veel van onze buurtleden, terwijl een aantal leden zorgden voor de inwendige mens van de verkopers en de opvang van bezoekers met koffie en vla.

Jammer dat het de hele dag niet ophield met regenen. Dit heeft een ongunstige invloed gehad op de bezoekersdrukte en daardoor vanzelfsprekend ook op de verkoop en de opbrengst. Toch mochten we als vereniging niet ontevreden zijn over het uiteindelijk eindresultaat, gelet op de slechte weersomstandigheden.

Het voornaamste was echter dat we er  gezamenlijk een gezellige en nuttige dag van maakten, hetgeen tevens resulteerde in een versteviging van onze verenigingskas. Nadat ’s avonds alles was opgeruimd werd de garage van Paul Lemmens uitgebreid met enkele tentjes en werden onder het genot van frites, snacks en een glaasje bier of fris de markt-ervaringen van dit jaar nog eens geèvalueerd.

Het buurtfeest, reeds diverse jaren georganiseerd op de Bockhof, begint uit te groeien tot een ware happening. Gezelligheid te over!!!

De festiviteiten werden dit jaar gehouden op 18 en 19 augustus.

Op zaterdag 18 augustus werd de jeugd getrakteerd op een middagje Valkenier. Hieraan namen 42 kinderen en 25 volwassenen deel. Uit deze aantallen kunnen we afleiden dat dit gebeuren nog steeds in de smaak valt. Bij terugkomst volgde een gezellig samenzijn op de Bockhof waar door enkele leden gezorgd was voor een voortreffelijke indoor-pick-nick.

Op zondag 19 augustus startte tussen 13.00 en 14.00 uur 79 volwassenen en 40 kinderen aan een wandeltocht over ca. 8 –10 km. Op een rustplaats kon de inwendige mens versterkt worden. Het eindpunt van de tocht was de Bockhof, waar voor alle leden, groot en klein, vanaf 17.00 uur de alom bekende barbecue plaats vond.  Zoals reeds vermeld: dit gebeuren heeft een goede reputatie, gelet op de jaarlijkse verhoging van het aantal deelnemers.Dit jaar genoten 158 volwassenen en 42 kinderen van een heerlijks verzorgd hapje en een drankje.

Het feest duurde tot in de late uurtjes en niemand hoefde met honger of dorst naar huis terug te keren.

De vele positieve reacties die later bij ons bestuur binnen kwamen getuigen ervan dat ook dit jaarlijks voor herhaling vatbaar is.

Het mag echter niet onvermeld blijven dat de goede zorgen en de gastvrijheid van de familie Stassen hier mede debet aan zijn. Zij hadden zorgen noch moeite gespaard om het geheel, zoals steeds, in de puntjes te laten verlopen. Een woord van waardering en dank hiervoor mag hier zeker niet ontbreken.

De jaarlijkse feestavond werd dit jaar gehouden op 13 oktober in de Remigiushoeve. Bij een zeer goed verzorgd hapje en een drankje werd er gezamenlijk door 98  leden een gezellige boel van gemaakt. De DJ. zorgde ervoor dat de beentjes van veel leden van de vloer gingen. De spanning van de avond werd opgevoerd door de tombola.

Mevrouw M. Heijnen werd in de bloemetjes gezet omdat ze gedurende 20 jaar de zorg voor het onderhoud en het beheer van de kapel op zich had genomen. Hopelijk blijft ze nog vele jaren dit prachtige werk voortzetten.

De feestavond 2001 kan weer als geslaagd beschouwd worden. De catering van de Remigiushoeve verdient in deze zeker een pluimpje, gelet ook op de vele positieve reacties hieromtrent.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd. Dit gebeurde weer als vanouds met een H. Mis. Deze werd dit jaar opgeluisterd door een hoornblazers-groep van de Schimmertse fanfare. Veel buurtleden alsook veel inwoners van elders maakten ook dit jaar weer een uurtje vrij om deze plechtigheid bij te wonen.

Op zijn jaarlijkse rondreis was ook St. Nicolaas dit jaar de jeugd van Groot Haasdal niet vergeten. Ondanks de drukte had de goedheiligman op 3 december toch nog even tijd voor onze jeugd, die bijeen was gekomen in de Remigiushoeve: 38 kinderen en zeker evenveel (nog gelovige) ouders brachten er in het bijzijn van de Sint en zijn Pietermannen enkele gezellige uurtjes door.

Nadat in de kapel de gebruikelijke kerstversieringen waren aangebracht en de verlichting in de kerstboom weer was ontstoken, was het voor onze buurtvereniging tijd om het jaar 2001 af te sluiten. Er reste alleen nog een bezoekje met een kerst-attentie aan de twee 80+er binnen onze buurtgemeenschap.

Zoals gezegd; het jaar 2001 is weer voorbij. Een druk jaar voor onze buurtvereniging, met veel aktiviteiten, festiviteiten, gebeurtenissen, evenementen of hoe alles dan ook genoemd mag worden..

Met de medewerking, de inspanningen en de deelname van Uw leden kunnen we met een voldaan gevoel terug kijken op alles wat er dit jaar georganiseerd werd. Nogmaals een woord van dank aan allen die zich gedurende het afgelopen jaar op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt t.a.v. de vereniging, de gehouden aktiviteiten en gebeurtenissen alsmede het beheer, het onderhoud en de versieringen van de kapel.

Wij hopen, als bestuur, dat wij in de toekomst weer kunnen rekenen en kunnen terugvallen op de medewerking van U allen, zodat we met gezamenlijke krachten deze vereniging op dezelfde voortvarende wijze in stand kunnen houden.

Namens het Bestuur,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 2001

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 19

Aantal verzonden stukken: 2

Aantal leden/gezinnen per 31/12/2001: 130

Bestuur per 31/12/2001:

J. Niessen :v.voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

F. Pijls :lid

C. Okkersen :lid

Kascontrole-commissie: A. Ummels en N. Hautvast.

Geboren:  6  kinderen: bij fam. Hautvast, Lemmens, Limpens, Janmaat, V.d. Beek en Ploumen

Overleden: 1 persoon: Olga Lucassen-Driessen

Nieuwe leden: 3 gezinnen.

Communicantjes: 6  kinderen (2xCortenraad, Chorus, Soons, Lucassenen (Femke) en Lucassen (Lotte))

Kerstaktie (80+ers:  dhr. P. Lucassen en mevr. T. Herberighs)

Ziekenbezoek: 4 personen.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.

Deelname aan:

Paaseieren rapen: 26 kinderen

Paasontbijt: 26 kinderen en 73 volwassenen

Jeugdaktiviteit (bezoek Valkenier): 42 kinderen en 25 volwassenen

Wandeltocht: 79 volwassenen en 40 kinderen

Barbecue: 158 volwassenen en 42 kinderen

Feestavond: 98 personen

St. Nicolaasfeest: 38 kinderen