Jaarverslag 1999

Het jaar 1999 is definitief voorbij, en daarmee zijn we gekomen in een nieuwe eeuw en in een nieuw millennium. Terugkijkend op het jaar 1999 leert ons dat ook dit jaar, evenals andere voorbije jaren, zijn ups en downs gekend heeft.

In 1999 werden er 5 kinderen geboren,  4 kinderen deden hun Eerste H. Communnie, aan nog slechts 1 persoon boven de 80 jaar werd een kersattentie bezorgd, terwijl 2 zieken bezocht werden.

Van 2 buurtbewoonsters moesten we voorgoed afscheid nemen. Twee personen die hun hele leven hier in onze buurt hebben gewoond. Blijvend zullen we in onze herinnering aan hen denken.

Het totale ledenbestand bedroeg op 31 dec. j.l.  137 gezinnen/leden.

Op bestuurlijk gebied vonden er afgelopen jaar nogal wat wijzigingen plaats.

Op de alg. ledenvergadering van 1999 werd mevr. N. Janssen benoemd tot nieuw lid. Om persoonlijke redenen heeft ze zich echter m.i.v. 1.1.2000  als zodanig bedankt. Ook onze voorzitter, dhr. P. Wolters heeft zich miv. deze datum bedankt als voorzitter/bestuurslid. Hij had  reeds in de vorige alg. ledenvergadering kenbaar gemaakt dat zijn intentie was om tegen het einde van het jaar te stoppen.

We willen van hieruit beide personen bedanken voor hun bewezen inzet en gedane werkzaamheden, en hopen dat zij op eenzelfde wijze zullen worden opgevolgd. Teven hopen we, indien dit nodig is, dat we op de hulpvaardigheid en behulpzaamheid van beide personen een beroep kunnen blijven doen.

Door deze mutaties bestaat het bestuur van onze vereniging thans nog slechts uit 4 personen.

Het bestuur vergaderde dit jaar 4 keer, terwijl er  naar aanleiding van binnengekomen uitnodigingen  4 recepties werden bezocht.

Bij het secretariaat kwamen 32 brieven binnen en er werden 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werd benoemd dhr. W. v.d. Cruijsen,  terwijl dhr. J. Schneiders dit jaar nog deze functie blijft vervullen.

In de Parochieraad werd onze buurt dit jaar vertegenwoordigd door twee nieuwe leden, mevr. Lemmens en mevr. Hambeukers

AKTIVITEITEN 1999.

Als eerste aktiviteit stond de jaarlijkse karnavalsviering op de agenda.

Op de gehouden voorbereidings-bijeenkomst meldden zich 37 personen aan om mee deel te nemen aan de optocht. Besloten werd om een groep te formeren waarbij het onderwerp “EURO”aan de orde werd gesteld.

Omdat de optocht dit jaar door onze buurt zou trekken werd tevens besloten dat de vlaggetjes weer uit de kast gehaald zouden worden en als versiering  aan de lantaarnpalen langs de optochtroute zouden worden aangebracht.

Het Auwd Wieverbal op 13 feb. werd als vanouds weer druk bezocht. Prins Hub en prins Mark deelden aan de daarvoor door de juryuitgekozenen de prijzen uit.

Tijdens de optochten op 14 en 15 feb. te resp. Nuth en Schimmert oogstte te EURO-groep veel succes: er werden enkele mooie prijzen behaald. Het voornaamste was echter dat de totale groep zich voor, tijdens en na de optocht goed ammuseerde en dat ook dit jaar  de karnavalsviering door onze buurtleden weer als geslaagd beschouwd mag worden.

Op 26 februari werd de alg. ledenvergadering gehouden.

Omtrent deze jaarvergadering valt weinig spectaculairs te vermelden. Alle voorstellen werden door de 24 aanwezige leden aangenomen. Tevens meldden zich enkele personen aan als “vrijwilligers” bij het organiseren van evenementen in de toekomst.

Op Paasmaandag 5 april werd het inmiddels traditionele paaseieren-rapen georganiseerd, gevolgd door een goed verzorgd paas-ontbijt, waaraan door ca. 100 leden werd deelgenomen. Hiervoor een woord van dank en waardering aan het adres van Jos en Dorien voor de perfecte verzorging.

Op 9 april werd er een kienavond gehouden. De kienavonden doen het steeds beter, gelet op het grote aantal deelnemers, ook niet buurtleden. Mogelijk komt dit door de””spectaculaire prijzen”welke er te winnen zijn.!!!!!

Op 3 juni vierden we Kermisdonderdag. De fanfare trok zoals gebruikelijk door onze buurt en verspeelde haar laatste noten bij de kapel en daarna bij “de Teun”. Een jarenoude traditie die zeker in stand gehouden dient te worden.

Rommelmarkt.

Op zaterdag 17 juli werd een ophaalronde voor oude spullen georganiseerd. Een viertal karren/wagens werden propvol geladen, en de dag daarop, op 18 juli, uitgestald op de marktkraampjes rondom de kapel. Rommel te over, zeker toen ook nog de opgeslagen voorraad van vorig jaar eraan toegevoegd werd.

In alle vroegte verzamelden zich de kopers reeds voor de dranghekken, en toen dan ook om 10.00 uur met de verkoop werd begonnen, was het een drukte van jawelste; een hectisch moment.

De hele dag heerste er een gezellige drukte onder een zomerse temperatuur van ca. 30 C.  Van de koffie met vla werd gretig gebruik gemaakt, terwijl ook de frisdrank de weg naar de dorstige kelen vond.

Toen het dan ook om 16.00 uur afgelopen was, slaakte iedereen een zucht van verlichting. Nadat alles was opgeruimd, werd bij Paul Lemmens in de garage en op de binnenplaats door de medewerkers genoten van een verfrissing en een patatje, en werden de belevenissen van die dag onder de nodige hilariteit nog eens naar voren gehaald.

De rommelmarkt, die om de twee jaar gehouden wordt, onderstreept nogmaals duidelijk de homogeniteit en de behulpzaamheid van onze buurtleden. Zonder hun medewerking zou een dergelijk evenement ook niet gehouden kunnen worden..

Gelet op de financiele opbrengst, maar ook op de gezelligheid van deze dag moeten we ervoor zorgen dat de rommelmarkt in de toekomst in stand gehouden wordt.

Een der grootste organisaties van het hele jaar is de jaarlijkse barbecue, voorafgegaan door een jeugdaktiviteit. Op 28 aug. j.l. was de datum waarop dit alles plaats vond.

Vanaf 14.00 tot 17.00 uur werd met 31 kinderen, onder begeleiding van een aantal ouders die tevens voor het vervoer zorgden, een bezoek gebracht aan Pretpark de Valkenier te Valkenburg. De jeugd heeft er zich uitstekend vermaakt en uiteindelijk bleek  dat de beschikbare tijd eerder om dan men in de gaten had. Deze kan voor een volgende gelegenheid dan ook wat ruimer ingepland worden. Een bezoek aan dit amussementspark is, gelet op de reacties van de jeugd, best voor herhaling vatbaar gebleken.

Vanaf 18.00 uur werd er op de Bockhof voor alle leden, jong en oud, de inmiddels tratitionele barbecue gehouden. Het blijkt dat dit eet- en drinkfestijn bij velen in  de smaak valt, gezien het jaarlijks groeiend aantal deelnemers.  Dit bedroeg dit jaar 132 personen.

De kwaliteit van de etenswaren alsook van de aangeboden dranken was weer bijzonder goed en de deelnemers waren hierover dan ook vol lof. Ook de entourage eromheen en de gastvrijheid van de fam. Stassen vormen een niet te verwaarlozen onderdeel voor het slagen van dit evenement. Een woord van dank en waardering aan het adres van deze gastvrije en meewerkende familie is zeker op zijn plaats.

Op 18 september was het weer feest!! De jaarlijkse feestavond!!!!

Deze avond viel dit jaar jammer genoeg vrij kort op de barbecue, waardoor mogelijk het aantal deelnemers minder was dan voorgaande jaren. Aanwezig waren slechts 78 leden. Toch werd door de aanwezigen de avond gezellig bevonden, en daar gaat het uiteindelijk toch om.

De tweede kienavond van dit jaar, op 29 oktober, was een topper. Een grotere opkomst hebben we jarenlang niet gekend: 65 dames en heren speelden vol spanning mee voor de toch wel attractief te noemen prijzen. Het was tot het einde toe spannend en gezellig, waarvan ook de kas van de penningmeester mee profiteerde.

3 November is de dag van St. Hubertus.

Om 9.00 uur werd de tratitionele St. Hubertusmis opgedragen in de kapel, welke evenals overige jaren, zowel door buurtleden alsook door inwoners van elders, druk bezocht werd.  Na afloop werden in café St. Hubertus, onder het genot van een kop koffie en een stuk vla, nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

St. Niocolaas bezocht onze buurtvereniging op zijn jaarlijkse rondreis op 3 december. Ondanks zijn drukke bezigheden in deze tijd van het jaar maakte de Sint toch tijd voor onze 42 kinderen die aanwezig waren om hem  luidkeels te begroeten.

De laatste doch niet de minste aktiviteit van het jaar is het kerstgebeuren.

Een mooie grote den werd ons dit jaar ter beschikking gesteld, en de kapel werd weer als vanouds passend aangekleed en versierd door mevr. Heijnen en mevr. Bruls. Hartelijk dank hiervoor!!!!!

Aan een 80 jarige en aan enkele zieken werd t.g.v. het kertsfeest een attentie bezorgd.

Dit waren de in 1999 gehouden aktiviteiten, festiviteiten, evenementen of hoe men ze noemen wil, die in vogelvlucht de revue passeerden.

Mede dank zij de geleverde inspanningen van velen van U mogen ze allen als geslaagd beschouwd worden. Het is dan ook de wens van ons bestuur dat de deelname van de leden in het nieuwe millennium weer hetzelfde en mogelijk nog uitgebreider mag zijn.

  

Toch is er nog een onderwerp wat in dit verhaal niet onvermeld gelaten mag worden.

Medio september ontving het bestuur de mededeling van de fam. Theunissen  dat zij per 1 jan. 2000 hun horeca-aktiviteiten in café St. Hubertus zouden beëindigen, en wij naar een nieuwe verenigings-accommodatie zouden moeten uitzien. Dit was een mededeling die bij iedereen insloeg als een donderslag bij heldere hemel. Toch moeten wij, hoe moeilijk het ook is, de beslissing van Jos en Dorien waarderen en accepteren.

Het zal niemand vreemd vinden indien we via dit jaarverslag enkele dankwoorden uitbrengen aan het adres van dit sympathieke echtpaar dat onze verenging vele jaren op gastvrije wijze het gebruik van hun lokatie ter gebruik heeft gesteld en daarbij alle mogelijke moeite heeft gedaan om de te houden aktiviteiten te doen slagen.    Jos en Dorien bedankt!!!!!!!!!!

Dit was het verenigingsjaar 1999, het laatste jaar van de 20e eeuw.

Als bestuur spreken we de hoop uit dat we ook in de nabije  toekomst onze vereniging, samen met alle leden, in stand  kunnen houden, waarbij we als vanzelfsprekend, weer mogen en kunnen rekenen op de steun en de hulp van U allen.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 1999.

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 32

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden/gezinnen per 31/12/1999: 137.

Bestuur per 31/12/1999:

P. Wolters :voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

J. Niessen :lid

F. Pijls :lid

N.. Jansen :lid

Per 1/1/2000 zullen dhr. P. Wolters en mevr. N. Janssen hun taak neerleggen, en zal J. Niessen als vice-voorzitter (tijdelijk) het voorzitterschap overnemen. Het bestuur bestaat vanaf deze datum dan nog slechts uit 4 leden.

Kascontrole-commissie: Dhr. W. v.d. Cruijsen en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 5 kinderen.

Fam. Collins, Bockhofweg 13

Fam.Lemmens, Groot Haasdal 7

Fam. Beusen, Klevertstraat 15

Fam. Limpens, Hagensweg 5

Fam. Lucassen, Trichterstraat 8

Overleden: 2 personen.

Mevr. Lemmens-Kuypers, Groot Haasdal 33

Mevr. Ramakers-Vankan, Klevertstraat 4

Nieuwe leden: 6 gezinnen.

Fam.  Okkersen-Bemelmans, Groot Haasdal 25

Fam. Speetjens, Trichtwerstraat 25

Fam. Timmers-Habets, Klevertstraat 10b

Fam. Chorus, Groot Haasdal 18

Fam. Dreessen, Nieuwstraat 49

Fam. Habets, Trichterstraat 3

Communicantjes: 4 kinderen van de fam. Herberigs, Wieken, Pruppers en Speetjens.

Kerstaktie (80+ers): mevr. Pruppers, Trichterstraat 33.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.