Jaarverslag 1997

Het verenigingsjaar 1997 is voorbij!!!

Terugkijkend op het afgelopen jaar moeten we constateren dat het jaar 1997 een jaar was met veel hoogte- en dieptepunten. Voor velen een jaar met veel prettige ervaringen en herinneringen, voor anderen een jaar vol moeilijkheden en verdriet. Ook in onze buurvereniging is gebleken, dat vreugde en verdriet vaak heel dicht bij elkaar liggen.

In 1997 werden er 5 nieuwe leden geboren, twee kinderen deden de eerste H. Communie, een 6-tal nieuwe gezinnen vestigden zich in onze buurt en aan 4 personen boven de 80 jaar werd een kers-attentie bezorgd. Tevens mochten we het genoegen beleven een 100-jarige in ons

midden te hebben, tw.  mevr. Lemmens, Gr. Haasdal 33.

Daartegenover stond dat we in 1997 van 5 leden en 3 oud-leden en in 1998 tot heden van 2 leden voorgoed afscheid moesten nemen. Allemaal mensen die vanaf de oprichting van de vereniging lid zijn geweest en ieder op zijn eigen manier een steentje bijdroeg aan het wel en wee van onze buurtvereniging.

Op bestuurlijk gebied had het jaar 1997 eveneens zijn ups en downs.

Dhr. L. Speetjens en mevr. C. Okkersen bedankten zich als bestuurslid om persoonlijke redenen. Dhr. L. Feuler en dhr. J. Niessen waren in de vorige jaarvergadering tot nieuwe bestuursleden gekozen. N.a.v. een gedane oproep om nieuwe bestuursleden meldden zich dhr. F. Pijls en mevr. M. Speetjens-Frusch. Hiermee werd afgesproken dat ze de eerstvolgende maanden als “hulp-bestuurders” zouden fungeren, en bij de eerstvolgende ledenvergadering ter benoeming zouden worden voorgedragen.

Als kascontrole-commissie fungeerden mevr. A. Ummels-Bisschops en mevr. P.  Lacroix.

Ook het karnavalsgebeuren ging niet onopgemerkt aan onze buurt voorbij. Nadat tijdens de optocht 1997 de buurtvereniging lovenswaardig werd vertegenwoordig, werd café St.Hubertus voor het komend jaar aangewezen als narrentempel van de carnavalsvereniging, en werd, naast buurtprins Huub, ook Schimmertse prins Karnaval 1998 gekozen uit ons ledenbestand, prins Ronald I (Ronald Kuijpers, Gr. Haasdal 12).

Tijdens het afgelopen jaar werden door het bestuur, n.a.v. uitnodigingen, 6 recepties bezocht.

Bij het secretariaat kwamen 42 stukken binnen, terwijl er 16 brieven werden verzonden.

Aktiviteiten 1997.

Het verenigingsjaar 1997 stond bol van aktiviteiten. Zoveel zelfs dat er enkelen niet konden worden georganiseerd vanwege te geringe deelname.

Op 8 febr. werd in zaal St. Hubertus het jaarlijkse Auwd Wieverbal gehouden. Het was een gezellige en drukbezochte avond. Op het einde van de avond, na 12 uur, werd door prins Etienne en  onze prins Hub de prijzen uitgereikt aan het best verklede auwd wief en aan de mooist verklede persoon.

Op 8 maart werd de gebruikelijke jaarvergadering gehouden. Deze vergadering werd geleid door de voorzitter L. Speetjens. Aanwezig waren 37 leden en 6 bestuursleden. Mevr. Okkersen en mevr. Visschers waren reglementair aftredend. Mevr. Okkerse stelde zich weer herkiesbaar, mevr. Visschers nam afscheid als bestuurslid. Zij ontving van de voorzitter een bloemetje voor

de vele werkzaamheden gedurende de jaren waarin zij als secretaresse fungeerde. Twee nieuwe leden werden in het bestuur gekozen, L. Feuler en J. Niessen. Het bestuur telde weer 7 leden.

Op Tweede Paasdag, 31 maart, werd met de kinderen weer paas-eieren geraapt, waarna door veel leden in zaal St. Hubertus, aan een door Dorien goed verzorgd ontbijt-buffet, enkele gezellige uurtjes werden doorgebracht. Dit is een evenement dat zeker jaarlijks in ere dient te worden gehouden.

Dit jaar vonden er 2 kienavonden plaats, op 4 april en op 17 oktober. Op 4 april waren 51 deelnemers en op 17 oktober 57 deelnemers aanwezig. De kienavonden waren voor iedereen toegankelijk, ook voor niet-leden.

Op 25 mei was het kermis en trok de processie door onze buurt. Veel werk en moeite werd er gedaan om de versieringen langs de processie-route zo mooi mogelijk aan te brengen.

Vooraf werd er een extra ledenbijeenkomst gehouden om voorbereidingen en suggesties te bespreken en om alle uit te voeren werkzaamheden in te plannen. O.a. ten behoeve van de processie werden een drietal vlaggemasten gemaakt, welke her en der langs de route werden opgesteld. Nabij de Bokhof werd door aldaar wonende bewoners enkele nieuwe versieringen aangebracht, terwijl een kruisbeeld werd opgehangen tegen de voorgevel van de schuur van de Bockhof. Na afloop van de processie werden de versieringen met vereende krachten weer opgeruimd en opgeborgen, waarna de medewerkers en medewerksters onder het genot van een drankje in café St. Hubertus het geheel nog eens de revue lieten passeren.

De processie geeft een apart cachet aan de kermis. We hopen dat we deze traditie nog vele malen om de 4 jaar kunnen voortzetten.

Op 14 juni was er een uitstapje gepland voor de 50+ers. Gelet echter op het geringe aantal deelnmers (27 leden en enkele bestuursleden) werd besloten deze tocht niet te laten doorgaan. Jammer voor de gedane moeite mbt. de voorbereidingen en ook jammer voor de personen die wel wilden meegaan, maar de kosten van deze reis waren te hoog voor zo weinig deelnemers.

Een volgend groot evenement was de rommelmarkt.

Op 12 juli werden de oude spullen opgehaald. De hoeveelheid was zo groot dat men eerst niet wist waar deze te laten, temeer daar er op twee lokaties ook al spullen waren opgeslagen welke vorig jaar werden opgehaald. Met behulp van enkele karren en wagens werd alles opgeladen, en ondergebracht o.a. op de schuur van de fam. Herberghs, gereed om op zondagmorgen in alle vroegte te worden uitgestald op de rommelmarkt.

Op zondag 13 juli zorgde stralend weer ervoor dat reeds vroeg begonnen kon worden met het opbouwen en inrichten van de marktkramen. De eerste kopers verdrongen zich reeds tijdens het inrichten van de markt voor de dranghekken.

De verkoop gebeurde door veel van onze buurtbewoners. Iedereen had er zin in: de een stond aan een verkoopkraam, de ander bij de verkoop van koffie, vla of frisdrank. Op het einde van de dag waren de meeste attributen van eigenaar verwisseld, zodat er nog slechts een karrevracht over bleef voor het stort.

Nadat alles opgeruimd was werd in friture het Haasje onder het genot van een natje en een droogje de markt nog eens geëvalueerd.

Op 1, 2 en 3 augustus werd het jaarlijkse buurtfeest gehouden op de Bockhof. Diverse aktiviteiten waren gepland voor dat week-end, zowel voor de jeugd als voor alle overige buurtleden.

Op vrijdag 1 augustus werden alle kinderen van 2 t/m 16 jaar verwacht voor het opzetten van de tenten en het inrichten van het kamp. Tevens werd het kamplied, gecomponeerd door L.

Heuts, ingestudeerd. ’s Avonds om 22.00 uur werd voor alle buurtleden een kampvuur georganiseerd. Door de aanhoudende regen viel dit gebeuren echter enigszins in het water. Desalnietemin amuseerden de aanwezigen zich onder een geimproviseerde tent onder het genot van een goed glas bier.

Op 2 augustus werd hoofdzakelijk de aandacht besteed aan de jeugdigen d.m.v. het doen van diverse spelen, etc.

Ondanks de minder goede weersomstandigheden is dit evenement voor herhaling vatbaar, gelet op het enthousiasme van de kinderen en hun begeleiders.

Op zondag 3 augustus startte om 11.00 uur voor alle leden die wilden deelnemen een wandeltocht vanaf de kapel. Tijdens deze tocht bestond de mogelijkheid om de watertoren te beklimmen en te genieten van het prachtig uitzicht. Vanaf 14.00 uur werd er op de binnenplaats van de Bockhof een gezellige barbeque gehouden, welke onder meer werd opgeluisterd door de voordrachten die door de kinderen tijdens hun kampdagen waren ingestudeerd, en door het zingen van hun kamplied. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Ralf Wouters.

Aan het kamp namen 24 kinderen deel, terwijl we op de barbeque 95 personen mochten begroeten.

Een woord van waardering en dank aan de fam. Stassen voor het gebruik van hun accomodatie, aan de fam. Thomas voor de geweldige wijze van leiderschap bij de jeugdaktiviteiten, en aan alle kamp-organisatoren en -begeleiders is wel op zijn plaats. 

Op 14 september vond er nabij de Bockhof een gebeurtenis plaats, die, ondank dat ze niet ingepland was op onze jaarplanning, er toch wel mocht zijn.

Dhr. Stassen had ter gelegenheid van de processie een kruisbeeld aan de voorgevel van zijn schuur gehangen, hetgeen hij met een feestelijk tintje wilde laten inzegenen als wegkruis. Deze inzegening werd gedaan door de eerw.heer pastoor van Oss. Een blazers-ensemble van de fanfare zorgde voor de muzikale opluistering. Veel omwonenden en genodigden woonden deze plechtigheid bij. Na afloop vond er in de tuin van de Bockhof nog een gezellig samenzijn plaats, waarbij door de fam. Stassen ervoor gezorgd werd dat het nergens aan ontbrak.

Het mag wel vermeld worden dat genoemde familie hiermee een behoorlijke bijdrage heeft geleverd aan de culturele en godsdienstige gebruiken van deze streek, met name het oprichten, inzegenen en in stand houden van een wegkruis op deze markante lokatie.

Op 10 oktober werd een handboog-schietwedstrijd gepland voor de leden van 15 jaar en ouder. De minimale deelname bedroef 25 personen. Gezien echter dat dit aantal niet werd gehaald, (slechts 21 deelnemers melden zich aan) is ook deze aktivieteit jammer genoeg niet kunnen doorgaan.

Op 17 oktober werd de tweede kienavond gehouden. Deze werd reeds in dit verslag aangehaald bij de kienavond van 4 april.

Op 3 November was de gebruikelijke verering van St. Hubertus. Na de H. Mis aan de kapel bestond er voor iedereen de mogelijkheid om in café St. Hubertus een stuk vla te eten. Ook van deze gelegenheid, welke op voortreffelijke en gepaste wijze door Dorien werd verzorgd, werd door velen gebruik gemaakt.

Op 4 en 5 december bezocht St. Nicolaas met zijn knechten op 2 avonden 6 gezinnen, in totaal 16 kinderen.

Zoals elk jaar ook nu weer een geslaagd evenement, waaraan de kleinsten onder ons hun pret en spanning konden beleven.

De jaarlijkse feestavond vond plaats op 13 december. Op deze avond waren 67 leden aanwezig. Er werden foto-reportages getoond en er werd een video-film gedraaid over de gebeurtenissen van 1997.

T.b.v. de tombola werden enkele prijzen beschikbaar gesteld door de zaalhouder en door de schutterij. Ook de 100-jarige leeftijd van een der leden vormde het onderwerp van een kwis.

De muziek was goed, het eten voortreffelijk en er hing een gezellige sfeer.

Hopelijk voor velen een aanleiding om volgende keer ook deze avond te bezoeken.

Het kersfeest had dit jaar een bijzonder tintje. Zoals reeds vermeld werden vier 80+ers bezocht met een kerst-attentie. Tevens vierde een der leden haar 100-ste verjaardag. Een niet alledaagse gebeurtenis, waarbij onze vereniging zorgde voor de gebruikelijke versiering.

Jammer genoeg echter werd in de nacht van 13 op 14 december de pas geplaatste kerstboom aan de kapel vernield en werden er 8 lampjes verduisterd.

Nadat het verenigingsjaar 1997 de revue is gepasseerd, en dit naar behoren is afgesloten, spreken wij de hoop uit dat we onze buurtvereniging ook in de toekomst gezamenlijk op dezelfde wijze in stand kunnen blijven houden.

Namens het Bestuur,

De secretaris,

L. Hambeukers.