Jaarverslag 2009

Het verenigingsjaar 2009 is voorbij. Terugkijkend op afgelopen jaar is iedereen er wel van overtuigd dat dit een turbulent jaar is geweest  waarbij naast de reguliere aktiviteiten ook nog enkele toevoegingen plaatsvonden: de processie en de rommelmarkt, die toch ook van bestuur en leden veel inspanningen vergen. Daarbij zijn momenteel veel leden  thans reeds bezig met de  voorbereidingen voor het komende jubileumjaar.

In 2009 werden 3 kinderen geboren en deden 9 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we negen  80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 2 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

De kascontrole werd uitgevoerd door Roger Peters(die momenteel aftredend is) en door Nico Hautvast.

In de Parochieraad is momenteel een afvaardiging van 2 personen van onze vereniging aanwezig. (Flor Dreessen en Margriet Timmers).

Op het secretariaat kwamen  27 brieven binnen en werden  4  brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen met betrekking tot het te organiseren Hazeler Paorte Fieëst en werd hieromtrent correspondentie gevoerd.

Alle aktiviteiten welke inde vorige alg. ledenvergadering werden gepland, werden ook uitgevoerd.

Aktiviteiten in 2009.

Karnaval

Op uitnodiging van de karnavalsvereniging werd door een afvaardiging van ons bestuur op 1 februari de prinsenreceptie bezocht.

Om de karnavalsssfeer enigszins op te luisteren werden op zaterdag voor karnaval de vlaggetjes weer aan  de lantaarnpalen langs de optochtroute in de buurt opgehangen .

Jaarvergadering 24 maart

In vergelijking met voorgaande jaren was er een behoorlijke opkomst van leden. Het experiment met de presentatie mag redelijk geslaagd genoemd worden. Tijdens deze vergadering wordt ook onder de aandacht gebracht dat onze buurtvereniging in 2010 veertig jaar bestaat. Enkele suggesties omtrent de wijze waarop dit heugelijk feit herdacht dient te worden, worden geopperd. Een doorslaggevend idee is: het openstellen van poorten van Groot Haasdal, en hieronder  evenementen organiseren.Een drietal personen, Hans Lacroix, Ronals Kuipers en Ludi Hambeukers gaan een comite vormen en zullen proberen hieraan gestalte te geven.

Paasontbijt 13 april

Veel positieve reacties en complimenten zijn  er ontvangen omtrent de goede verzorging, de goede kwaliteit en de gezelligheid. Iedereen was zeer tevreden over de uitvoerige en uitgebreide catering. Ten aanzien van het te houden begin-tijdstip wordt besloten dit te handhaven. Een aktiviteit om weer op de komende jaarkalender te plaatsen.

Het aantal deelnemers: 53 personen boven 12 jaar en 11 kinderen.

Processie 7 juni

T.b.v. de op zondag 7 juni te houden processie die eens per 4 jaren door onze buurt trekt, dienden veel werkzaamheden te worden verricht: vlaggetjes strijken, vlaggenpaaltjes schoonmaken, bloemversiering maken voor op en rond de kapel, kamers vullen en afschieten, ruimte rond de kapel schoonmaken en inrichten, etc. Na afloop van de processie diende dan alles weer te worden opgeruimd. Vele handen maken licht werk, en op het moment dat het nodig was waren veel buurtleden spontaan aanwezig om de handjes uit de mouwen te steken. Het resultaat mocht gezien worden: een trotse pastoor die het tweede gedeelte van de H. Mis op het altaar voor de kapel opdroeg, was zeer tevreden en stak dit dan ook niet onder stoelen of banken.

Ook als buurtvereniging mogen we er trots op zijn dat we deze klus op een spontane en ongedwongen manier hebben geklaard, waardoor een eeuwenoude traditie gerespecteerd wordt en hopelijk steeds zal blijven bestaan.

Kermis-donderdag 11 juni

De viering van het jaarlijkse festijn Kermis-donderdag was weer als vanouds. De tuin van W. Leunissen was weer het decor van de festiviteiten. Nadat de fanfare haar traditionele concertje voor de kapel had afgewerkt werd deze tuin opgezocht, en hierin vooral de plaats waar een pilsje klaar stond: het buffet. Aan een natje en een droogje ontbrak het ook dit jaar weer niet. Veel mensen waren al huiswaarts toen de weergoden het lieten regenen: dit was de aanleiding om de tent op te zoeken en daarin ontstonden voor de nog aanwezigen nog enkele gezellige uurtjes.

Ook dit evenement wordt jaarlijks door velen bezocht en ook hier wordt nog steeds lang over gesproken als bewijs dat het goed in de smaak valt. Handhaven dus!!!!!!!!!!!!!

Rommelmarkt 9 augustus

Over het algemeen mogen we zeggen dat de rommelmarkt qua organisatie en uitvoering geslaagd genoemd mag worden. Het is een gebeurtenis die om de twee jaar terug komt en voor de vereniging op financieel gebied toch wel lucratief genoemd mag worden. Veel leden zien hier al maanden naar uit en iedereen weet zijn plekje te vinden achter een van de vele marktkramen. Er was ook dit jaar weer een goede ondersteuning aan het bestuur door de leden. En onder de perfecte weersomstandigheden  moest het evenement wel slagen.

Alleen de grote hoeveelheid “oude spullen” moeten we in de toekomst proberen te verminderen. Daarom werd door het bestuur hieromtrent besloten:

a..  in de toekomst nog slechts 1 ophaalronde ( de dag  voor de marktdag);

b.  spullen enigszins specificeren;

c.  prijzen aanpassen/verhogen;

d.  alleen vla’s inleveren en geen cake’s.

e.  tijdens komende algemene ledenvergadering (= deze vergadering) ter prake brengen dat de rommelmarkt van de buurtvereniging niet te vergelijken is met ophaalronde van RD4.

Buurtfeest barbeque/wandeltocht 23 augustus

Aan de wandeltocht werd dit jaar deelgenomen door 45 deelnemers. De tocht voerde rondom Schimmert en de deelnemers waren enthousiast omdat ze nu op plekken kwamen die – ondanks gelegen op korte afstand van hun woning – nooit werden bezocht. Ook aan de opdrachten cq. uitwerking van de vragenlijsten werd volop aandacht besteed. In tegenstelling tot voorgaande jaren was de BBQ minder druk bezocht: 75 personen waren aanwezig op deze gezellige bijeenkomst.

De verdeling van de werkzaamheden was dit jaar anders geregeld. In tegenstelling tot voorgaande jaren hoefden de bestuursleden niet de hele tijd de werkzaamheden

(barbecue, tappen, bedienen, glazen spoelen en eet-buffet bediening) te verzorgen doch werden ze afgelost door enkele leden, die dit vrijwilligerswerk gaarne ter hand namen. Hierdoor konden ook de bestuursleden zich eens wat meer onder het publiek mengen. Prettige oplossing!!!!

Over het algemeen waren de indrukken omtrent het feest weer goed en waren de reacties van de deelnemers weer positief. Dus: volgend jaar weer!!!!!!!

Een woord van dank aan de fam. Stassen voor het geheel belangenloos beschikbaar stellen van hun accommodatie mag zeker vermeld worden.

Jeugdaktiviteit 19 september

De jeugdaktiviteit, georganiseerd bij de fam. Provaas, was weer toppie. Iedereen was vol lof omtrent de organisatie, waar ook verschillende ouders van kinderen aan deelnamen. Het aantal deelnemende tieners bedroeg 23 en jeugdigen (van 0 tot 12 jr) 13. Zeer enthousiast, en na afloop zeer vermoeid, deden allen mee aan de spelen en opdrachten.

Bij terugkomst op boerderij Provaas was er nog een hapje en een drankje voor deelnemers en ouders.
Omdat deze aktiviteit gehouden werd op de Landelijke Burendag werd een gedeelte van de gemaakte kosten door de overheid gesubsidieerd.

Busreisje 19 september

Op dezelfde dag dat de jeugd zich vermaakte op met de gehouden jeugdaktiviteiten namen de 55+ers deel aan een jaarlijkse bustocht. Deze werd dit jaar georganiseerd door de buurtvereniging Klein Haasdal. Een prachtige tocht naar de Acht Zaligheden te Eersel, met een lunch aldaar. Daarna  een tocht door de Brabantse Kempen en een afsluit-diner te Grathem. Alles perfect verzorgd door de Fa. Jacobs. Van onze vereniging waren 20 deelnemers terwijl van de buurtvereniging Klein Haasdal 17 personen deelnamen.

St. Hubertus 3 november

De jaarlijkse St. Hubertusmis in de kapel was ook dit jaar weer de trekpleister van  veel personen die hiermee de verering van deze heilige in stand willen houden. De H. Mis werd opgeluisterd door een ensemble van  schutterij St. Sebastianus, terwijl de jagersvereniging weer zorgde voor de Hubertusbroodjes, die na de mis aan alle aanwezigen werden uitgedeeld.

Deze viering is een eeuwenoude traditie die in lengte der jaren gehandhaafd dient te blijven.

Kerstfeest

Ten behoeve van de sfeer van kerstmis wordt bij de kapel ieder jaar een kerstboom geplaatst en in de kapel een kerstal ingericht. Bij Nico Hautvast werd een 12 meter  hoge dennenboom omgezaagd en de kruin hiervan, ca. 5m., werd als kerstboom gebruikt. Binnen in de kapel werd door enkele bestuursleden de kerstal opgezet en het interieur van de kapel in kerstsfeer versierd.

Ter gelegenheid van kerstmis worden de 80+ers bezocht met een kleine attentie. Zo ook dit jaar. Negen 80+leden ontvingen bezoek van enkele bestuursleden om de kerstwensen in ontvangst te nemen.

Kerstbrunch 13 december .

De kerstbrunch werd dit jaar door meer deelnemers bezocht dan ooit: 73 personen boven 16 jaar en 27 jeugdigen melden zich aan als deelnemer.

Een pluimpje voor de traiteur is zeker op zijn plaats. Iedereen sprak vol lof over het aangeboden buffet. Na afloop van het eten was het tijd voor het kienspel en konden de goklustigen  hun hart weer ophalen.

Verder bleek iedereen volledig tevreden te zijn over de inhoud van de middag, dus voor een volgend jaar is succes weer verzekerd.

Dat was het verenigingsjaar 2009 in een notendop. Hopelijk kunnen we voor 2010 vooruitzien op een jubileumjaar, waar we met zij allen de schouders onder zullen zetten om dit te laten slagen. Veel gezamenlijke inspanningen zijn er al verricht om het Hazeler Paorte Fieëst tot in de verre omgeving bekendheid te geven.  Met de huidige samenwerking en een beetje mooi weer zal dit wel lukken en kunnen we allen trots zijn op onze buurtvereniging.

De secretaris,

L. Hambeukers