Jaarverslag 2007

Terugkijkend naar het jaar 2007 krijg ik het gevoel dat dit jaar bijzonder snel aan ons is voorbij gegaan. Evenals alle jaren zijn er natuurlijk ook dit jaar weer prettige en minder prettige gebeurtenissen de revue gepasseerd.

Uit ons ledenbestand hebben we van 5 persoon afscheid moeten nemen, aan 6 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 3 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 6 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 3 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 3 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een plaatselijke vereniging, alsmede 2 vijftigjarige bruiloften.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 120 leden/lidgezinnen.

In het bestuur heeft zich een wijziging voorgedaan waarvan we tijdens de vorige jaarvergadering nauwelijks durfden te dromen: 5 leden hebben zich aangemeld als nieuw bestuurslid zodat per 31-12-07 ons bestuur bestond uit 9 leden.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Jo Schneiders en Judy Kuipers. Deze laatste is in de plaats gekomen van Saskia Provaas die zich heeft aangemeld als nieuw bestuurslid en  reeds als zodanig funktioneert..

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 36 brieven ontvangen en werden diverse brieven verzonden.

Ten slotte kunnen we vermelden dat we in 2007 officieel eigenaar zijn geworden van de kapel.  De notariële akte hiervoor werd onlangs gepasseerd.

Aktiviteiten 2007.

Jaarvergadering 16 maart

Gebruikmakend van de gastvrijheid van de fam. Kallen werd ook dit jaar weer de jaarvergadering in hun lokatie “Bie den Theun” gehouden. Deze vergadering werd bezocht door de 5 bestuursleden en door 24 leden. De notulen van deze vergadering werden reeds tijdens een eerder agendapunt voorgelezen.

Een kleine attentie en een groot woord van dank aan de fam. Kallen voor het beschikbaar stellen van deze lokatie was zeker op zijn plaats.

Paasontbijt 9 april

De deelname aan het paaseieren rapen was dit jaar zeer gering: slechts 4 kinderen namen hieraan deel. Ook de deelname aan het paasontbijt was dit jaar minder: 45 deelnemers genoten van een kwalitatief goed verzorgd ontbijt en beleefden gezamenlijk enkele gezellinge uurtjes rond het  middaguur op 2e Paasdag.

Hopelijk kunnen we volgend jaar op meer deelnemers rekenen.

Kermisdonderdag 7 juni

Het is traditioneel dat de fanfare op kermisdonderdag een rondgang maakt door onze buurt en een klein concert ten gehore brengt voor de kapel. Tevens is het inmiddels ook traditioneel dat na afloop van dit concert de fanfareleden en de buurtleden enkele gezellige uurtjes vertoeven bij een natje en een droogje in de prachtige tuin van Wiel Leunissen, die deze ieder jaar weer belangeloos hiervoor beschikbaar stelt.

Een eervolle vermelding voor deze jaarlijks terugkerende geste mag zeker niet vergeten worden.

Veel buurt- en fanfareleden maken gretig gebruik van dit mid-week-festijn, waarvan de kosten gedekt worden uit de “vrije giften” die in de daarvoor bestemde bus gedeponeerd worden.

Uitgaande van de gezelligheid, waaraan overigens ook de weergoden hun steentje moeten bijdragen, dienen we dit evenement te koesteren en jaarlijks opnieuw te organiseren en zodoende oude gebruiken te handhaven.

Pinksterzondag 22 mei

Op deze dag doen de kinderen hun Eerste H. Communie. De communicantjes werden bezocht en gefeliciteerd door een afvaardiging van het bestuur.

Rommelmarkt 22 juli

De rommelmarkt die we om de 2 jaar organiseren, vond dit jaar plaats op 22 juli. De oorspronkelijk geplande datum werd enkel weken verschoven vanwege aktiviteiten die tbv de kerk werden georganiseerd.

De zaterdag voor de marktdag hadden we in de hele buurt de aangeboden spullen opgehaald en deze toegevoegd aan de voorraad die reeds een jaar eerder was opgehaald en opgeslagen lag in de loods van de fam. Lucassen-Lemmens. Ook dit is een vorm van medewerking waar we zeer blij mee zijn en we hopen nog jaren van deze opslagruimte gebruik te mogen maken. Een woord van dank hiervoor aan Nico en echtgenote is zeker op zijn plaats.

In alle vroegte werden op de marktdag de  kramen en de dranghekken geplaatst en de verzamelde spullen aangevoerd,  uitgezocht, gesorteerd en uitgestald. Bij de opening om 08.30 uur was alles en iedereen startklaar en kon de verkoop beginnen.

Dankzij het prachtige weer en de veelvuldige reclame via de media was er dit jaar een ongekend aantal bezoekers aanwezig. De hoeveelheid te verkopen goederen was nog nooit zo groot en ook  werd er gretig gebruik gemaakt van het buffet met koffie/thee/frisdrank en vla. Dit alles leidde uiteindelijk tot het volgende resultaat: een breed lachende en zeer tevreden penningmeester die een winstbedrag kon innen dat in het verleden nog nooit was gehaald!!!

Iedereen had er voor gewerkt, zijn best gedaan en we konden terugblikken op een gezellige en financieel geslaagde dag. Deze werd gezamenlijk door de medewerkers afgesloten met een hapje en een drankje waarbij de belevenissen van die dag nog eens in geuren en kleuren de revue passeerden. Zo kunnen we ons weer voorbereiden op de komende rommelmarkt in 2009.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Zaterdag 19 augustus.

Om 13.00 uur werd met de kinderen van de basisschoolleeftijd een bezoek gebracht aan de Valkenier te Valkenburg, waaraan 20 kinderen deelnamen, begeleid door 11 ouders die zich hiervoor belangeloos beschikbaar stelden. In de Valkenier werden de kinderen getrakteerd op frites, snacks en een drankje. Deze attractie bezoeken  we inmiddels al jaren tot volle tevredenheid van de deelnemende jeugd.

Zondag 20 augustus.

Tussen 13.30 en 14.00 uur vertrokken  39 volwassenen en  15  kinderen aan een wandeltocht van ca.  10 km.

Onderweg op de pauzeplaats werd de wandelaars koffie/thee/fris en cake aangeboden en was er even gelegenheid de benen te laten rusten. Ook de alom bekende prijsvraag was weer van de partij en velen worstelden met de opgaven.

Op de Bockhof  volgde om 17.00 uur de barbecue voor groot en klein. Hieraan namen 88 volwassen personen en 17 kinderen deelnamen. Terwijl de jeugd zich amuseerden op het springkussen  werd er van het buffet (en de daarop aangeboden dranken) gretig gebruik gemaakt.

Jammer genoeg waren de weergoden ons deze namiddag niet zo gunstig gestemd en moesten we enkele keren een droog onderkomen zoeken. Dit was er vermoedelijk ook de oorzaak van dat veel deelnemers vrij vroeg naar huis gingen.

Er bereikten ons veel goede reacties over de kwaliteit van de etenswaren en over de algehele organisatie. Dit laatste is mede te danken een de fam. Stassen die ieder jaar weer hun accommodatie gratis en voor niets aan ons beschikbaar stelt. Met een woord van dank van de voorzitter alsmede een kleine doch goedbedoelde attentie probeerden we ons dankgevoel hiervoor duidelijk te maken.

Ingelaste ledenvergadering 11 september

Een noodkreet van het bestuur zorgde ervoor dat op 11 september in de lokatie van de fam. Kallen  een extra ledenvergadering werd gehouden. De reden hiervoor was de bezorgdheid van het bestuur, dat met uitsterven wordt bedreigd. Één bestuurslid had zich onlangs bedankt voor zijn functie, terwijl twee andere bestuursleden hadden aangegeven dat zij tijdens de alg. ledenvergadering in 2009 zich niet meer herkiesbaar zouden stellen. Er resten dus nog 2 bestuursleden doch hiermee is een vereniging als de onze niet te besturen op een wijze zoals we momenteel gewend zijn en ook is het onmogelijk aktiviteiten te organiseren. Tevens is conform onze statuten een aantal van 5 bestuursleden vereist.

Het resultaat van deze bijeenkomst: aanmelding van 5 personen die de functie van bestuurslid mede willen gaan vervullen. Hierdoor bestaat momenteel het bestuur uit 9 leden, en is de vrees van bestuursonderbezetting voorlopig van de baan.

Bustocht 20 oktober

Op 29 oktober werd er, zoals jaarlijks gebruikelijk, een bustocht ondernomen in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal. . Veel positieve reacties zijn er ontvangen over het door de buurtvereniging Klein Haasdal georganiseerde reisje.  Uit onze vereniging waren 22 deelnemers van de partij, die met de buurtgenoten van Klein Haasdal naar Cochem aan de Moesel trokken. Een aangename reis door een prachtig eifellandschap, waarbij ook een boottocht over de Moesel niet mocht uitblijven. Een goed verzorgd diner te Vijlen was de perfecte afsluiting van een gezellige dag. Het is alleen jammer dat er slechts zo weinig buurtleden hieraan deelnemen. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat dit evenement een volgend jaar niet meer te organiseren is vanwege te weinig deelname.

St. Hubertusviering 3 november

Op 3 november werd er in de kapel ter ere van de H. Hubertus de gebruikelijke H. Mis opgedragen die dit jaar werd opgeluisterd door “de Hubertus Hoorns”, een hoornblazersensemble bestaande uit leden van de fanfare olv. R. Kickken. Een  jaarlijks terugkerende gebeurtenis waarvoor veel gelovigen uit zowel onze buurt als ook van ver daarbuiten naar de kapel trekken om deze H. Mis bij te wonen.

Ook dit is een eeuwenoude traditie waarvoor we moeten zorgen dat deze zeker ook in de toekomst in stand gehouden blijft.

Brunch 9 december

In het gemeenschapshuis organiseerden we op 9 december een brunch die, zoals in voorgaande jaren, ook nu weer veel deelnemers trok: 82 personen boven de 13 jaar en 10 jeugdige personen. Voor deze laatste groep organiseert Nico Hautvast altijd een filmvoorstelling, waarvoor ook een pluimpje mag worden toegekend.

Tijdens de brunch werden er lichtbeelden vertoond over  evenementen in vroegere jaren. Ook dit jaar werd, op verzoek van enkele leden,  het aloude kienspel niet vergeten. De goklust zat er goed in en iedereen probeerde een van de beschikbare prijzen in de wacht te slepen.

Ook de traiteur had zijn werk goed gedaan. De kwaliteit van de opgediende etenswaren was uitstekend, met als gevolg dat het lange eetbuffet door iedereen meerdere malen werd opgezocht. En zo hoort het ook!!!! Hieruit kunnen we de conclusie trekken dat we onze leden met deze organisatie een gezellige middag hadden bezorgd. Weer iets om met plezier op terug te zien en voor herhaling vastbaar.

Kerstfeest

Op 15 december werd bij de kapel de kerstboom gepland een opgetuigd, aan de kapel een feestelijke sfeerverlichting aangebracht en in de kapel een kerststal geplaatst. Het is inmiddels een gebruik geworden dat door de medewerkers tijdens deze werkzaamheden een warme kop soep wordt genuttigd en dat daarbij ook een borreltje niet wordt vergeten!!!!

De 80+ers uit onze buurt werden weer bezocht door een afvaardiging van het bestuur met een kleine kerst-attentie. Op deze wijze proberen we enige invulling te geven aan het kerstgevoel en de kerstsfeer.

Dat was weer een uitvoerig verhaal over de bezigheden van onze buurtvereniging in 2007. Het jaar werd weer uitbundig afgesloten met veel vuurwerk en met de meest goede voornemens voor het volgend jaar. Met een uitgebreid bestuur, zoals het er nu bijzit, moet dit zeker geen probleem hoeven te zijn. We hopen er echter op dat vooral de gezondheid en de saamhorigheid ons hierbij niet in de steek zal laten.

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2006

Het jaar 2006 is voorbij en conform onze statuten dient aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te worden gemaakt  waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd..

Het jaar 2006 was een jaar dat zonder veel ophef  aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2006 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 1 persoon op zijn ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Petra Lacroix(die momenteel aftredend is) en door Saskia Lahaije.

In de Parochieraad is momenteel een afvaardiging van 2 personen van onze vereniging aanwezig. (Flor Dreessen en Margriet Timmers). Deze personen zijn soms verhinderd om de vergaderingen bij te wonen, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 21 brieven binnen en werden 4 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen, mn. Omtrent de eigendomsovername en onderhoud van de kapel.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2006 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

Aktiviteiten 2006.

Karnavalsviering

Om ook dit jaar weer de deelname door de buurtleden aan de karnavalsoptocht te stimuleren werd er op 23 januari een bijeenkomst gepland bij de fa. Phoenix en werden alle leden opgeroepen, voor zover hierin geïnteresseerd, om tijdens deze bijeenkomst hun deelname aan de optocht gestalte te geven.  Echter: niemand aanwezig!!!

Mogelijk dat dit volgend jaar meer respons oplevert.

Met de “Oud-prinsen” werd de afspraak gemaakt dat zij dit jaar, wegens gebrek aan een lokatie onzerzijds,  eventueel het oud-wieverbal  op de zaterdagavond voor karnaval konden organiseren en dat wij dit het volgende jaar weer terug overnemen indien we hiervoor weer een lokatie zouden hebben. Deze afspraak werd schriftelijk bevestigd.

Jaarvergadering 17 maart

In de lokatie waar 35 jaar geleden de buurtvereniging werd opgericht hebben we dit jaar weer onze jaarvergadering gehouden. De fam. Kallen bood ons deze gelegenheid en we hebben er dan ook dankbaar gebruik van gemaakt. De vergadering werd bezocht door 27 leden en er heerste dezelfde gezellige sfeer als vele jaren geleden. Mogelijk dat we bij een volgende gelegenheid weer gebruik kunnen/mogen maken van de voormalige café-acommodatie “bie d’n Theun”.

Een bloemetje en een woord van dank aan de fam. Kallen was  zeker op zijn plaats.

Paasontbijt op Paasmaandag

Ongeveer 70 personen namen weer deel aan het ontbijt, dat zeer goed verzorgd was.

Voor het eerst vond dit plaats in het gemeenschapshuis, hetgeen hiervoor goed in de smaak viel en daarvoor gezellig was ingericht.

Vooraf vond er een ochtenwandeling plaats. De start was bij de kapel. Tijdens deze wandeling konden de kinderen hun hart ophalen aan het paas-eieren-rapen. Van de 120 eieren die waren uitgelegd werden er 116 gevonden. Deze werden tijdens het ontbijt met veel smaak verorberd.

Ophalen rommel voor rommelmarkt 2007

Op 13 mei jl. werd de eerste rommel opgehaald voor de rommelmarkt 2007. Bij Nico Lucassen is een plekje gereserveerd waar alles kan  worden opgeslagen. Met de hoeveelheid die werd opgehaald is de opbergplaats al bijna gevuld. Op de kwaliteit van de opgehaalde spullen werd gelet zodat we niet alles al meteen naar het stort hoeven te brengen

Kermisdonderdag

Evenals voorgaande jaren was ook dit jaar Kermisdonderdag weer een geslaagd evenement. Zoals gebruikelijk trok de fanfare door onze buurt en werden er aan de kapel nog enkele  muziekstukken te gehore gebracht. Dit brengt sfeer!!!

In verband met te verwachten regenval hadden we dit jaar een tent geplaatst, geleend van de fanfare. Dit werd mn. door de oudere leden zeer op prijs gesteld. Hierdoor koelde het niet zo snel af en konden ze een uurtje langer blijven. Het aantal deelnemers was dit jaar echter beduidend minder dan voorheen, hetgeen ook merkbaar was aan de “inkomsten”. Deze werden overigens weer aangevuld door een tweetal sponsoren, hetgeen telkens weer welkome inkomsten zijn. Dank hiervoor aan de milde gevers.

Aan W. Leunissen werd als vergoeding voor het gebruik van woning/tuin een kleine geste aangeboden.

De viering van Kermisdonderdag is inmiddels een eeuwenoud gebruik en dient ook in de toekomst in ere gehouden en gevierd te worden.

Buurtfeest 19 en 20 augustus

Op 19 augustus was de eerste dag van het buurtfeest. Op deze dag vertrok om 12.30 uur de jeugd t/m de basissschoolleeftijd naar de Valkenier te Valkenburg. Diverse ouders zorgden zoals gebruikelijk voor het noodzakelijke vervoer. Op het einde van de middag werden de honger/dorst van de  kinderen gestild dmv. een traktatie op frites met snacks en een drankje. Zoals elk jaar weer is een bezoek aan de Valkenier een gelegenheid waar ze zich naar hartelust kunnen uitleven..

Ook 8 brugpiepers bezochte diverse Valkenburgse attracties. Ook zij vertrokken om 12.30 uur vanaf de kapel richting Valkenburg. Zij gingen echter  dan per fiets. Ook zij werden gedurende de middag getrakteerd op een natje en een droogje om de benodigde energie op pijl te houden.

Gelet op de grote deelname (21 kinderen en 8 brugpiepers)) en het amusement dat hen de hele middag bezig houdt is dit voor ons een bewijs dat we dit concept volgend jaar weer kunnen herhalen.

Op zondag  20 augustus was het de grote dag voor alle leden, groot en klein: de barbecue op de Bockenhof, voorafgegaan door de wandeltocht. Nog nooit deden er zoveel personen mee aan dit evenement. Al wandelend trokken 16 kinderen en 51 personen boven de 13 jaar door de velden vanaf de kapel richting Tervoors, gen Helle en Aalbeek richting de Bockhof. Onderweg op de pauzeplaats werd de gezelligheid verhoogd bij een kop koffie en een stuk cake.

Op de Bockhof aangekomen werd om 17.00 uur begonnen met de barbecue waaraan dit jaar 25 kinderen en 103 personen boven de 13 jaar deelnamen. De oudere leden amuseerden zich rondom de barbecue en de tap terwijl de jeugd hun energie kwijt kon op het sringkussen.

Toen laat op de avond iedereen huiswaarts trok kregen we van velen uitingen van tevredenheid te horen dat alles naar wens was verlopen.

Zoals vanouds was ook dit jaar weer het buurtfeest weer eens geslaagd en meer konden we ons als organisatoren niet wensen.

Dit alles zou echter niet realiseerbaar zijn zonder de hulp en de genegenheid van de fam. Stassen die belangeloos hun accommodatie aan ons beschikbaar stelde. Een woord van dank hiervoor mag in dit verhaal zeker niet ontbreken.

Busreis 28 oktober

In samenwerking met buurtver. Klein Haasdal werd ook dit jaar een busreisje georganiseerd. De organisatie viel deze keer te beurt aan onze vereniging. Om een geschikt reisdoel te vinden namen we contact op met de heer Knoors uit Grevenbicht. Deze adviseerde een reisje naar Diest, Zichem, Scherpenheuvel en Averbode.

Het aantal deelnemers van onze vereniging was 17 (incl. 3 bestuursleden).

Na koffie met vla te Diest bezochten we aldaar het eeuwenoude begijnenhof en maakten we een wandeling door het oude centrum van het stadje. Heel interessant  onder de deskundige leiding en uitleg van dhr. Knoors.

Daarna ging de tocht naar Scherpenheuvel. Een bedevaartsplaats die jaarlijks door duizenden pelgrims wordt bezocht. Via Zichem, voorbij het geboortehuisje van de bekende schrijver Ernst Claes ging de tocht naar Averbode. Hier bezochten we de Norbertijner-abdij, die veel indruk maakte op ons reisgezelschap.

Via een omweg, via Wittem alwaar we bij Du Chateau van  een heerlijk diner genoten, keerden we huiswaarts. Voor alle deelnemers toch wel een zeer enerverende en indrukwekkende  dag.

Jammer echter dat er relatief zo weinig leden aan deze dagtochten deelnemen!

St. Hubertusfeest 3 november

De gebruikelijke St. Hubertusmis in de kapel werd ook dit jaar weer door velen, zowel buurtleden alsook mensen van elders, bezocht.

Vergadering over eigendomovername/beheer van de kapel

Op 3 november ’s avonds werd in de lokaliteit van de fam. Kallen een ledenvergadering gehouden naar aanleiding van een brief van de gemeente Nuth omtrent de eventuele eigendomsovername van de kapel. Na enige discussie was toch de algemene opinie van de aanwezige leden dat de vereniging de kapel in eigendom moest overnemen ter voorkoming van verval.

Kerstbrunch op 17 december

De brunch, ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en op herhaald verzoek van vele deelnemers, werd ook dit jaar weer in het gemeenschapshuis gehouden. Dat dit evenement de laatste jaren bij de deelnemers in de smaak valt is wel af te leiden van het grote aantal deelnemers: 85 personen boven de 13 jaar en 15 kinderen.

Om 12.00 uur werd het hele gezelschap door de voorzitter welkom geheten  bij een kop koffie met kerstbrood.

Tijdens de brunch, die overigens voortreffelijk was verzorgd door een traitteur, traden er enkele bekende artisten op:

Gilbert Petit uit Ulestraten bracht zijn nieuwste karnavalsbuut ten gehore, ter voorbereiding aan zijn deelname aan het buute-kampioenschap.

Ook voor de 2e artiest, Jef Verheijden uit Maastricht, was het optreden een welkome repetitie voor diens optreden op het LVK leedjeskonkoers.

De verdere muzikale invulling werd verzorgd door DJ Thomans (Thomas Feuler).

Tijdens de brunch werden ook voor de jeugdige leden enkele films vertoond door Nico Hautvast die daarmee het jeugdige publiek behoorlijk wist te boeien.

Toen alle deelnemers verzadigd waren en de gespreksstof begon op te raken werden de kienkaarten tevoorschijn gehaald en enkele kienronden gehouden, waaraan jong en oud enthousiast deelnamen.

Voor we het wisten was het 18.00 uur en besloot iedereen naar huis te gaan. We konden weer terugblikken op een gezellig middag en daar gaat het uiteindelijk om.

Kerstfeest

Op 9 december werd de kerstboom bij de kapel opgezet en, evenals de kapel,  versierd dmv. kerstverlichting. In de kapel werd de kerstgroep geplaatst en versiering aangebracht. Ook een muziekje was gedurende de openstelling van de kapel steeds hoorbaar. Tevens werd deelgenomen aan de aktie : Schimmert kerststallendorp.

Bezoek 80+ers.

Jaarlijks wordt in het kader van de kerstviering een bezoekje en een attentie gebracht aan onze  80+ers. Tevens ontvingen Nico Hautvast, wegens verrichtte werkzaamheden en  Piet Crutz, thans woonachtig in Valkenheem te Valkenburg, een attentie.

Hiermee besloten we het jaar 2006.

Een woord van dank aan alle leden die op enigerlei wijze meewerkten om de gehouden aktiviteiten te doen slagen. Een speciaal woord van dank mag zeker eens worden uitgesproken aan de partners van de bestuursleden die ons met raad en daad steeds bijstaan en behulpzaam zijn. Zonder hun hulp zou het realiseren van de vele werkzaamheden op dit niveau niet mogelijk zijn.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog jaren lang elk jaar kunnen afsluiten met een dergelijke positieve terugblik op het afgelopen verenigingsjaar en op de gehouden aktiviteiten  waarvan gezegd kan worden :” het was weer gezellig”.

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2005

Een jaarverslag is een zo nauwkeurig mogelijke weergave waarin het jaarlijkse gebeuren, het wel en wee van een vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt beschreven.

2005 was voor onze vereniging een spectaculair en turbulent jaar te noemen: de reguliere aktiviteiten, de processie die om de 4 jaren door onze buurt trekt en de rommelmarkt die we om de 2 jaar plegen te houden.

De vereniging  bestond dit jaar 35 jaar, en hoewel dit geen officieel jubileum is hebben we toch getracht op enigerlei wijze hier aandacht aan te besteden. Voor de jeugd een iets uitgebreider uitstapje dan gewend, naar Toverland te Sevenum, en voor de leden in plaats van de gebruikelijke feestavond een brunch in kerstsfeer.

Dit jaar werd een  3   tal gezinnen verblijd met geboorte van een zoon/dochter, 7 kinderen deden hun Eerste H. Communie en met Kerstmis hebben we 5 senioren, 80+ers,  een attentie bezorgd.

Bedroevend was het dat we dit jaar van  5   leden afscheid moesten nemen; personen die we allen goed gekend hebben en ons dierbaar waren.

Na berekening, op verzoek van een der leden op de vorige alg. ledenvergadering, bestond ons ledenbestand per 31-12-2005  uit  320  leden, verdeeld over 126 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan en is het aantal leden op 6 gebleven.

Als kascontrolecommissie fungeerden Frank Strijbosch en Petra Lacroix

In de parochieraad werden we vertegenwoordigd door de bestuursleden Flor. Dreessen en Margriet Timmers.

Met uitzondering van de vergunnings-aanvragen voor de diverse gehouden aktiviteiten werden dit jaar op het secretariaat dit jaar 28 brieven ontvangen en werden er 2 verzonden. Tevens werd nog enige correspondentie gevoerd met de gemeente. Er werd n.l. een brief aan het gemeentebestuur verzonden waarin wij als Buurtvereniging een woord van dank overbrachten voor de correcte wijze waarop bij de reconstructiewerkzaamheden aan de riolering aan onze ingediende wensen met betrekking tot de reconstructie rondom de kapel werd tegemoetgekomen. Ook werd onzerzijds hieromtrent een artikel geplaatst in “Nuth en Omgeving”.

Aktiviteiten 2005.

Als eerste aktiviteit is het ieder jaar weer de karnavalsviering die onze aandacht heeft.

Op 5 februari werden traditiegetrouw aan de straatlantaarns  de vlaggetjes bevestigd om hiermee de karnavalssfeer in de buurt enigszins aan te wakkeren

Ook werd op 5 februari weer deelgenomen aan de organisatie van het Auwd Wieverbal in samenwerking met de directie van de Remigiushoeve. Dit is een jaarlijks gebeuren waaraan de penningmeester na afloop nog een leuke duit in het zakje overhoudt.

Op16 dec. 2004 werd een bijeenkomst georganiseerd bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werd er een groep gevormd die, zoals voorgaande jaren, ook dit jaar weer in de optocht zou meetrekken. De groep leverde dit jaar echter niet het resultaat dat ervan werd verwacht. Ca. 20 personen stonden aan de kapel en toonden aan de voorbijgaande optocht-deelnemers enkele attributen van voorgaande jaren. Tevens trakteerden zij de deelnemers die aan de optocht meetrokken met verfrissingen, in plaats van zelf zich te presenteren en aan de optocht deel te nemen.

Het echtpaar Lucassen-Bouwens vierde op 17 feb. hun 50 jarig huwelijksfeest en ter gelegenheid hiervan hebben we, in overleg met het jubilerende paar, versieringen aan hun woning aangebracht. Tevens werd door een afvaardiging van het bestuur de receptie bezocht.

Paasmaandag is regulier de dag van het paas-ontbijt.

28 maart werd begonnen met een vroege ochtendwandeling. Dit jaar was het aantal deelnemers minder dan gebruikelijk bij voorgaande jaren. Een mogelijke oorzaak hiervan is de presentatie van de communicantjes in de kerk.

De vele lovende opmerkingen van de deelnemers betekende voor ons, bestuur, dat onzerzijds alles goed was georganiseerd en verlopen. Ook het paas-ontbijt was kwalitatief en kwantitatief zeer goed verzorgd. Een pluimpje hiervoor aan de directie van de Remigiushoeve.

In week 14 werd de jaarlijkse contributie-ophaal-ronde gehouden om de financiele inhoud van de verenigingskas op pijl te houden.

Pinksteren is de dag van de communicantjes. Uit onze buurt telden we er dit jaar 7. Deze werden allemaal door een afvaardiging van het bestuur met een bezoekje en een presentje vereerd.

Op 22 mei vond de processie plaats. Een eeuwenoud gebruik dat zich periodiek herhaald en waarvan zeker niet afgeweken mag worden. Het geeft iedere keer weer een bepaald cachet aan de kermis. De processieroute werd versierd met vlaggetjes en de kapel werd ingericht als rustaltaar en onder de consecratie werden een aantal kamersschoten afgevuurd. Ook dit is een oud gebruik dat geheel past in de sfeer van de processie.

De behulpzaamheid van de verenigingsleden was weer optimaal, zowel in de vroege ochtenduren bij het plaatsen van de paaltjes, het ophangen van de vlaggetjes, het maken van de overige versieringen in , aan  en nabij de kapel en langs de processieroute, alsook ’s namiddags bij het opruimen van het geheel.

In overleg met W.Leunissen werd besloten dat de  kermisdonderdag–viering weer in diens tuin kon plaats vinden. Om 19.30 vertrok de fanfare van uit het gemeenschapshuis voor de gebruikelijke rondgang door onze buurt en een serenade aan de kapel. De rondgang eindigde in de tuin van W. Leunissen. De weersomstandigheden waren er mede debet aan dat het een werkelijk feest werd waarbij een gezellige sfeer heerste.

Het is gebruikelijk dat we om de 2 jaar een rommelmarkt organiseren waarbij het enerzijds gaat om de gezellige sfeer en de samenwerking van de buurtleden, en, zeer belangrijk en daar doen we hert uiteindelijk voor, om  financieel gewin te behalen.

Op 7 juni werd een bijeenkomst gehouden waarin aan de hand van een draaiboek alle uit te voeren werkzaamheden werden besproken.

De weersomstandigheden op zondag 26 juni waren geweldig. Om 05.00 uur werd met de opbouw van de kramen begonnen, om 07.00 uur konden de eerste spulletjes worden uitgestald en om 08.00 ur waren de eerste kooplustigen reeds aanwezig. De wachttijd van de vroege bezoekers werd veraangenaamd met een kop koffie en een stuk vla. Toen dan ook om 09.00 uur de markt voor de verkoop open ging was deze spoedig gevuld met bezoekers. Dit duurde de hele dag zo en tegen 17.00 uur werd gesloten en opgeruimd, waarna een zakje frite  een zeer prettige versnapering was.

De restafval werd in de loop van de volgende week met eigen middelen afgevoerd naar het milieupark te Heerlen, zodat we ook hier voor geen extra kosten hoefden te maken.

Het financieel resultaat bleek weer mee te vallen, hetgeen de penningmeester een goede bui opleverde.

Mede door de geweldige betrokkenheid van de leden kon de rommelmarkt worden aangemerkt als een zeer geslaagd evenement. Ook de vele aanwezigen die een bezoekje brachten verhoogden de sfeer.

Het jaarlijkse buurtfeest-week-end mag in dit verhaal zeker niet ontbreken!!!!

Op zaterdag 20 aug. werd dit jaar, in het kader van het 35 jarig bestaan van de vereniging, met de jeugd een tocht ondernomen naar het attractiepark Toverland te Sevenum. Aan het uitstapje, dat eigenlijk bedoeld was voor onze jeugd, werd meer dan ooit deelgenomen door volwassenen.  Daardoor konden niet alle opgegeven deelnemers met de bus mee en  zorgden enkele ouders zelf voor vervoer.

Bij terugkomst in de friture van Linda kwamen de stemmen los en al weldra bleek dat m.n. de jeugd zich geweldig vermaakt had, hetgeen eventueel een perspectief cq. alternatief biedt voor een volgend jaar.

De aktiviteiten op zondag 21 aug. begonnen zoals gebruikelijk met een wandeltochtje, waarbij op een rustplaats de inwendige mens versterkt kon worden met koffie, thee, frisdrank en cake.

Bij terugkomst, om 17.00 uur werd met de barbecue begonnen. Dat iedereen inmiddels dit eet-/drinkgebeuren weet te waarderen blijkt uit het jaarlijks stijgende aantal deelnemers.

Dit is natuurlijk ook een pluim op de hoed van de organisatie alsmede van de fam. Stassen die jaarlijks belangeloos hun accommodatie beschikbaar stelt en waarvoor een woord van dank hierbij zeker op zijn plaats is.

Het hele zomerseizoen waren de weergoden ons gunstig gestemd, dus ook tijdens de barbeque. Dit zorgde ervoor dat, samen met de geweldige entourage, de organisatie en het enthousiasme van de deelnemers, we ook dit jaar weer konden terugzien op een zeer geslaagd buurtfeest.

Vanwege de geringde opgave van deelnemers kon de bustocht, die georganiseerd zou worden door buurtvereniging Klein Haasdal, niet doorgaan. Mogelijk volgend jaar beter!!!!!!!!!!!!!

In het kader van het 35 jarig bestaan en ter vervanging van de jaarlijkse feestavond en het St. Nicolaasbezoek besloot het bestuur dit jaar eens iets anders te organiseren. Na veel heen en weer gedub werd besloten in het gemeenschapshuis een brunch te organiseren in  kerstsfeer, en wel op 18 dec.

Deze dag werd begonnen met een H. Mis waarna iedereen naar het gemeenschapshuis trok, dat omgetoverd was in een gezellige eetzaal met weelderige kerstversiering. Met medewerking van een traiteur werd er een brunch georganiseerd waarbij iedereen welkom was, groot en klein.

Tijdens de brunch werd er ook voor enige tijdsinvulling gezorgd:

– N. Hautvast draaide film voor de jeugd;

– Voor de jeugd was een sjoelbak en een tafelvoetbalspel aanwezig;

– Een chineese kok deed zijn intrede en zorgde voor de nodige hilariteit;

– Er was een optreden van onze Limburgse troubadour Jef Diederen;

– Een kerstman zorgde ervoor dat iedereen kon meedoen aan  ouderwets kienen, hetgeen vooral bij de ouderen zeer in de smaak viel .

Uitgaande van de vele positieve reacties van de deelnemers mogen we  concluderen dat we met dit experiment ook de spijker op de kop hadden geslagen en onze leden een zeer aangename, prettige en gezellige middag hadden bezorgd.

Mogelijk ook een alternatief voor de toekomst!!!!!!!

Ook Kerstmis lieten we niet vanzelf aan ons voorbij gaan, De jaarlijkse kerstversiering aan de kapel werd weer aangebracht en onze 80+ers werden met een bezoekje en een kleine attentie vereerd.

Dit was weer in vogelvlucht een overzicht van de festiviteiten en aktiviteiten welke dit jaar werden georganiseerd.

Laten we op deze wijze verder gaan zodat we nog vele jaren kunnen genieten, met een lach en een traan, van een buurtschap die onderling weet met elkaar om te gaan..

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2004

Het jaar 2004 is voorbij en conform onze statuten dient de secretaris aan het einde van een verenigingsjaar een verslag te maken waarin het wel en wee van het afgelopen jaar is vastgelegd.

Het jaar 2004 was een jaar dat zonder veel ophef aan onze vereniging voorbij is gegaan, hetgeen ook door onderstaande cijfers wordt weergegeven:

In 2004 werden 2 kinderen geboren en deden 4 kinderen hun Eerste H. Communie.

Vóór de Kerstdagen bezochten we vijf 80+ers en boden hen een kleine attentie aan.

Doch niet alle leden bleven van verdriet gespaard: 1 overleden persoon viel er dit jaar te betreuren.

Ook onze zieken werden niet vergeten. Afgelopen jaar bezochten we 9 personen op hun ziekbed.

De kascontrole werd uitgevoerd door Roger Peeters (die momenteel aftredend is) en door Frank Strijbosch.

In de Parochieraad is momenteel geen afvaardiging van onze vereniging aanwezig, vandaar de sollicitatie-oproep in de uitnodigingsbrief voor deze vergadering.

Op het secretariaat kwamen 17 brieven binnen en werden 2 brieven verzonden. Tevens vonden er nog enkele gesprekken plaats met gemeentelijke functionarissen.

De aktiviteiten die in het jaarprogramma 2004 in de vorige algemene ledenvergadering werden benoemd, werden allemaal uitgevoerd.

AKTIVITEITEN 2004.

1. Karnaval.

De eerste aktiviteit in het nieuwe jaar is altijd het karnavalsgebeuren. Ter voorbereiding hiervan kwamen op 16 januari een aantal leden en het bestuur bijeen om de deelname aan de optocht te bespreken. Het resultaat van alle inspanningen was een mooie groep “eksters” die op een kar een aardbol voorttrokken waarop de Eksterhof werd aangeduid. Deze groep (19 personen) werd in de optocht beloond met een eerste prijs. Proficiat deelnemers!!.

De avond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve weer een Auwd Wieverbal mee-georganiseerd, dat door 212 deelnemers werd bezocht. Het mooie financiele resultaat was de beloning van deze inspanning.

De karnavalskleding van voorgaande jaren werd op de karnavalskleding-markt te Beek totaal verkocht.

2. Het Paasontbijt.

Op paasmaandag 12 april werd er traditioneel weer een paas-ontbijt georganiseerd in de Remigiushoeve. Voorafgaande hieraan werd er, om de eetlust op te wekken, een wandeltochtje gehouden. Het  vertrekpunt was, zoals steeds, bij de kapel. Onderweg konden de kleintjes zich weer uitleven bij het zoeken en rapen van de uitgelegde paaseieren. Bij de Remigiushoeve aangekomen stond een smakelijk en goed verzorgd ontbijt gereed. Hieraan namen 69 volwassen en 22 kinderen deel. Na afloop was er voor de jeugd nog een paas-verassing aanwezig.

Zoals gezegd: het ontbijt was deze keer perfect verzorgd en er was hierover dan ook veel lof van de deelnemers.

3. Kermisdonderdag.

Voor de viering van kermisdonderdag zochten we ook dit jaar weer de prachtige tuin van de fam. W. Leunissen op. Ondanks het slechte weer was er toch een gezellige en goede sfeer, doch er waren jammer genoeg slechts weinig bezoekers/deelnemers. Dit resulteerde o.a. ook in een nadelig saldo voor wat betreft de inkomsten in de “vrije-gift-pot” die bestemd is voor de dekking der kosten van deze organisatie.

4. Bustocht naar Duitsland.

Op 26 juni werd, in samenwerking met de  Buurtvereniging Klein Haasdal  en onder algemene leiding van dhr Knoors uit Grevenbicht, een bustocht ondernomen naar Duitsland. Hier bezochten we het openluchtmuseum te Kommern waar we geconfronteerd werden met de  leefmethoden uit vroegere tijden in de Eifel-streek. Velen van ons konden zich het gebruik van de oude werktuigen die te bezichtigen waren, nog goed herinneren. Daarna werd het prachtige oude Eifelstadje Bad Munstereifel bezocht. Een rondwandeling met een deskundige uitleg door de heer Knoors gaf een duidelijk beeld omtrent de vele bezienswaardigheden van deze plaats.

De tocht werd afgesloten met een diner in  restaurant “Du Chateau” te Wittem.

Alle deelnemers waren na afloop zeer enthousiast over de tocht het het afsluitend diner. Het was een prachtige tocht en de hele dag mag zeker zeer geslaagd genoemd worden. Aan deze tocht namen 25 leden van onze vereniging deel.

5. Buurtfeest/barbecue.

Op 27 en 28 augustus werd het jaarlijks terugkerend en zeer geliefd evenement voor onze vereniging gehouden: het buurtfeest/barbecue. Ondanks de vele voorbereidingen die hieraan vooraf gaan is het voor ons bestuur weer een dankbaar en voldaan gevoel bij het zien van zoveel vermaak onder onze buurtleden. De ware gemeenschapsgezindheid komt hierdoor steeds weer tot uiting.

Op zaterdag 27 augustus trokken 22 kinderen naar de Valkenier te Valkenburg, terwijl een groepje  van 9 brugpiepers in Valkenburgse grotten gingen  “grot-biken” om daarna te griezelen tijdens een spooktocht in  het grotje van Tante Emmelie .

Bij terugkomst te Haasdal werden alle deelnemers in de friture getrakteerd op frites, snacks en een drankje.

Onze jeugd was reuze in hun sas en we hopen  dat er volgend jaar weer voldoende deelname te verwachten is.

Zoals gebruikelijk is de zondag de dag van de wandelaars en de welbekende barbecue. Door het Ravensbos was een wandeling uitgezet van ca. 6 km. Voor de getrainde wandelaars eigenlijk iets te kort!!. Tijdens deze wandeling kon op een rustplaats genoten worden van een hapje en een drankje. Aan deze wandeling deden dit jaar 55 volwassenen en 19 kinderen mee.

Om 17.00 uur begon de barbecue. Veel deelname deze keer: 135 volwassenen en 34 kinderen schaarden zich rond de tafels. En toen de eerste worstjes gaar waren was er een ware run op de barbecue: iedereen leek er bang voor te zijn om te laat te komen!! Om de kinderen speelgelegenheid te bezorgen was er een springkussen geplaatst waar natuurlijk dankbaar gebruik van werd gemaakt.

Het barbecue-gebeuren is ieder jaar weer een van de hoogtepunten van onze vereniging. Dit blijkt o.a. uit de geweldige deelname. Een dankwoord aan de fam. Stassen voor het jaarlijks ter beschikking stellen van hun accommodatie is in deze zeer zeker weer op zijn plaats.

6. Open monumentendag 2004.

Op zondag 12 september was het Open Monumentendag. Ook de Bockhof  kon dit jaar weer bezocht en bewonderd worden. Een afvaardiging van het bestuur hielp de fam. Stassen bij de organisatie  van dit festijn. Dit o.a. als tegenprestatie voor het mogen gebruiken van de prachtige entourage waar we elk jaar weer ons buurtfeest kunnen organiseren.

7. Ophalen t.b.v. de rommelmarkt 2005.

Op 2 oktober hebben we een ophaalronde gemaakt voor oude spullen voor de komende rommelmarkt. De opgehaalde spullen waren van goede kwaliteit en mogelijk goed verkoopbaar. Een mooie voorraad kon ’s middags opgeborgen worden in de schuur van Nico Lucassen, in afwachting op de rommelmarkt 2005.

8. St. Hubertusviering.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel.

Een H. Mis in de kapel is gebruikelijk op deze dag. Ondanks dat de viering dit jaar op een doordeweekse dag plaats vond waren er veel kerkbezoekers aanwezig om St. Hubertus op een waardige wijze te vereren.

9. De jaarlijkse feestavond.

Op 6 november vierden we de gebuikelijke jaarlijkse feestavond. Het aantal deelnemers was aan de lage kant: slechts 63 personen melden zich aan. Desondanks was er een gezellige en prettige sfeer. Ludiek te vermelden dat St. Nicolaas zich in zijn haast in de datum het vergist en een spoed-bezoek bracht aan de feestvierders.

Omtrent het diner mag vermeld worden dat de kok van de Remigiushoeve hiervoor een Michelin-ster verdiende: zeer goed verzorgd en zeer smakelijk.

De muziek die ten gehore werd gebracht was echter meer dan ver onder de maat. De keuze van de DJ. danwel. de muzikant  dienen we volgende keer zelf weer in de hand te houden!!!

10. St. Nicolaas-viering.

Op 4 december bezocht St. Nicolaas de Remigiushoeve waar onze kinderen hem traditiegetrouw al ongeduldig stonden op te wachten. De Sint had zijn huiswerk gedurende het afgelopen jaar goed gedaan. Over  bijna alle kinderen wist hij iets te vertellen. Na afloop konden deze dan ook allemaal een cadootje afhalen. Daar de Sint  dit jaar door zijn voorraadje Zwarte Pieten heen was zag hij zich genoodzaakt om een tweetal Pieten uit het Zwarte Pietenbejaardentehuis uit te nodigen om hem in deze klus bij te staan!! Deze middag is voor alle kinderen en hun ouders steeds een gezellig samenzijn.

11. Voorbereiding voor Karnaval 2005.

Daar Karnaval 2005 reeds vrij vroeg in februari gevierd wordt moesten we dit jaar tijdig voor de feestdagen een vergadering oproepen in verband met de voorbereidingen  van de deelname aan de optocht. Op 14 december om 20.00 uur werd deze bijeenkomst gehouden in het kantoor van de Fa. Phoenix. Nadat diverse suggesties ten aanzien van het te maken onderwerp besproken waren werd er besloten dat een aantal leden het voortouw zouden opnemen en een groep optocht-deelnemers zouden formeren. Deze zouden dan de keuze van het te maken onderwerp nader bepalen.

Als verenigingsbestuur  hebben we door het oproepen van deze bijeenkomst de eerste aanzet tot de viering van Karnaval 2005 gegeven.

12. Kerstfeest 2004.

Op 11 december om 10.00 uur werd de kerstboom bij de kapel geplaatst en versierd, waarbij ook de kapel haar deel kreeg. De kerststal en de versiering van het interieur van de kapel werd verzorgd door de familie Heijnen. Hierdoor kwam er weer de jaarlijkse kerstsfeer in de buurt.

In het kader van het Kerstfeest bezochten we onze senioren. Aan de inmiddels vijf  80+ers alsmede aan enkele zieken werd een kerstattentie bezorgd.

Dit was het jaar 2004 in vogelvlucht. Als bestuur van deze buurtvereniging kunnen we ons niet meer wensen dan dat we nog tal van jaren op deze wijze een vervlogen verenigingsjaar kunnen afsluiten en wij hopen dan ook in het komend jaar weer te kunnen rekenen op de steun en medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers

Jaarverslag 2003

Een jaarverslag dient een weergave te zijn van het jaarlijks gebeuren van een vereniging, en waarin het wel en wee van de vereniging en haar leden over een bepaald jaar wordt vermeld.

Ten aanzien van onze buurtvereniging kunnen we vermelden dat er  in 2003 gelukkig geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarnaar we met weemoed moeten  terugzien.

Uit ons ledenbestand hebben we van 2 persoon afscheid moeten nemen, aan 8 personen werd een ziekenbezoek gebracht, terwijl 4 gezinnen werden bezocht ter gelegenheid van de geboorte van hun zoon/dochter.

Met Kerstmis werd aan 4 personen van boven de 80 jaar een attentie aangeboden, en 7 kinderen deden dit jaar hun Eerste H. Communie.

Tevens werd door het bestuur 5 keer een receptie bezocht op uitnodiging  van een der plaatselijke verenigingen.

Door het vertrek van enkele leden/lidgezinnen en de aanmelding van nieuwe leden/lidgezinnen bestaat ons ledenbestand thans uit 132 leden/lidgezinnen.

In het bestuur hebben zich geen wijzigingen voorgedaan  zodat dit  in zijn oorspronkelijk aantal  (5 leden) is blijven bestaan.

Als kascontrole-commissie fungeerden dit jaar Petra Lacroix en Roger Peeters.

In het secretariaat zijn in het afgelopen jaar 29 brieven ontvangen en werden 4 brieven verzonden.

Tevens werden enkele gesprekken gevoerd met de gemeente Nuth n.a.v. de in voorbereiding zijnde plannen met betrekking tot de reconstructie van de omgeving van de kapel.  Met deze reconstructie zal thans op korte termijn worden begonnen.

AKTIVITEITEN 2003.

Om het jaar 2003 goed te beginnen werd op 1 januari door enkele bestuursleden de nieuwjaarsreceptie in het gemeenschapshuis bezocht.

Op 20 februari vond de jaarlijkse alg. ledenvergadering plaats. De opkomst voor deze vergadering mag wel zeer slecht genoemd worden: door slechts 18 leden werd ze bezocht.

Vanwege de slechte opkomst werd dan ook o.a. overwogen en gediskussieerd of de indeling van de vergadering niet in ander jasje gestoken moet worden om de interesse van de leden op te wekken.

De eerste grote aktiviteit in het nieuwe jaar is steeds het karnavalsfeest, waarbij vooral de optocht de aandacht en de creativiteit van diverse buurtleden trekt.

Op zaterdagavond voor karnavalszondag werd in de Remigiushoeve het inmiddels tratitionele Auwd Wieverbal mede-georganiseerd. Een  zeer geslaagd feest !! Inclusief de leden van de Karnavalsvereniging met hun aanhang, die deze avond bezochten, werd het aantal aanwezigen op meer dan 275 personen geschat.

Op 9 februari werd bij L. Feuler een vergadering belegd waarin gebrainstormd en gefantaseerd werd over hetgeen er dit jaar weer voor de optocht gemaakt zou worden. Uiteindelijk werd besloten dat de werkzaamheden bij P. Soons aan de Bockhofweg zouden worden uitgevoerd . Het resultaat mocht er zijn: een prachtige groep die een grote maquette van de rotonde en het daarop staande kunstwerk (de Dröpel) nabij het Oranjeplein en de daarop toepasselijke leuzen met zich meevoerden. Het onderwerp alsmede de kleding en de afwerking van het geheel gaven aan dat er veel werk werd verricht. Een pluimpje voor de organisatoren!!!  Dit betekende enerzijds dat de financiele tegemoetkoming uit de verenigingskas goed besteed was, en anderzijds voor ons bestuur de hint om ook volgend jaar hierin weer voldoende te motiveren.

Op maandag 21 april werd het gezamenlijke paas-ontbijt gehouden in de Remigiushoeve. Tijdens een ochtendwandeling, waaraan een grote groep ouders met kinderen deelnamen,  werd aan de jeugd op een bepaalde plaats weer de gelegenheid geboden om paas-eieren te rapen, die later tijdens het ontbijt werden verorberd. Het paas-ontbijt zelf als ook de deelname hieraan, vielen dit jaar enigszins tegen.  Ondanks de zorgvuldige voorbereiding en de vooraf duidelijk gemaakte afspraken was van het aangeboden  ontbijt-buffet de prijs/kwaliteitsverhouding behoorlijk zoek.

Diverse negatieve reacties hieromtrent bereikten het bestuur!!!

Hieraan houdt deze aktiviteit een  slechte reputatie over!!!!!!!!!

Kermisdonderdag 19 juni.

Zoals gebruikelijk trekt op kermisdonderdag de fanfare door onze buurt en deze tocht eindigt bij de kapel, waar nog enkele muziekstukken worden uitgevoerd. Het is inmiddels ook een gebruik geworden dat, bij goed weer,  de fanfare door de tuin van de fam. Leunissen trekt, er nog enkele muziekstukjes ten gehore brengt en dat daarna de leden nog enkele uurtjes gezellig, samen met onze buurtleden, vertoeven. Dit was ook dit jaar weer het geval, en hopelijk blijft dit ook zo in de toekomst. Een woord van dank en waardering aan de fam. Leunissen voor het gebruik van hun huis en tuin, een prachtige ambience voor een dergelijk gezellig samenzijn, alsmede ook een woord van dank aan N. Hautvast voor de perfecte verzorging van de muziek.

Het week-end van 12 en 13 juli stond in het teken van de rommelmarkt. Aan de hand van een draaiboek werden tijdens een speciaal gehouden bijeenkomst de werkzaamheden benoemd waaraan ieder daartoe geïnteresseerd verenigingslid een steentje kon  bijdragen.

Op 12 juli s’middags werden er in de buurt alle oude spullen opgehaald die de dag daarna op de markt rondom de kapel te koop aangeboden werden. De weergoden waren ons dit week-end zeer goed gezind en op zondag 13 juli in alle vroegte werden de kramen opgezet en de spullen uitgestald. Een drukte van belang. Om 9.30 uur werd  met de verkoop begonnen. Op een gezellig ingericht terrasje werden frisdranken, koffie/thee met vla geserveerd. Vanaf het moment van de opening tot laat in de middag was er volop publiek aanwezig en iedereen genoot  met volle teugen. Ook over de resultaten van de verkoop en daarmee verband houdende inkomsten mochten we niet klagen.

Terugblikkend op de rommelmarkt 2003 mogen we stellen dat alles perfect is verlopen, en dat we er als vereniging ook nog een leuke Euro aan hebben overgehouden. Zoals altijd bij dit soort organisaties blijken er bij evaluatie altijd weer aandachtspunten voor te  komen waarmee de volgende keer rekening kan worden gehouden.

Op 23 en 24 augustus was de jaarlijkse topper van onze vereniging ingepland: het buurtfeest.

Een reeds jaren terugkerend evenement op de Bockhof waaraan tal van leden deelnemen, en waarover steeds nog lang wordt nagepraat. Ook het jaarlijks stijgend aantal deelnemers  is voor ons (bestuur) een teken dat iedereen achter dit gebeuren staat en tevreden is met de wijze waarop het wordt georganiseerd.

Op zaterdag 23 aug. vonden er twee jeugd-aktiviteiten plaats:

– onder bestuurlijke en ouderlijke leiding bracht de jeugd t/m einde van de basisschool een bezoek aan de Valkenier;

– voor de middelbare jeugd vanaf einde  basisschool t/m 17 jaar werd er een aangepast programma samengesteld.

Deze middag was weer zeer geslaagd. De deelnemende jeugd vermaakte zich naar hartelust en dat was ook de bedoeling van de hele organisatie.

Onder de bestuurlijke leiding van F. Dreessen trokken 22 kinderen naar de Valkenier, terwijl F. Pijls met een groepje  van 8 “brugpiepers” in diverse Valkenburgse attracties de middag doorbracht.

Na afloop was er voor beide groepen bij Linda een frietje met snack.

Op zondag 24 aug. werd er weer een wandeltocht uitgezet, waaraan  65 volwassenen en  22 kinderen deelnamen en waarvan de start om ca. 14.00 uur bij de kapel plaats vond. Het einddoel van de wandeling was de Bockhof waar om 17.00 uur gestart werd met de barbecue. Hierbij schaarden zich 137 volwassenen en 35 kinderen rondom de tafel om honger en dorst te stillen en zich gezamenlijk te vermaken. Wederom een zeer geslaagd feest met veel lof van de deelnemers. Ook dit jaar besloot het bestuur om de voorbereidingen en de totale verzorging in eigen hand te houden.

We mogen echter niet vergeten dat ook dit feest weer kon slagen omdat we steeds konden beschikken over een geweldige entourage in de vorm van de Bockhof. Hiervoor willen we dan ook onze hartelijke dank uitbrengen aan de fam. Stassen, die dat  alles steeds voor ons mogelijk maakten.

Op de dag waarop wij onze barbecue organiseerden vond er te Nederweert de verkiezing van de Limburgse boerderij van het jaar 2003 plaats. De Bockhof stond geregistreerd als deelnemend object en  kwam uiteindelijk met een 2e plaats uit de strijd.

Mede in het kader hiervan werd de hoeve op 7 september tijdens de Open Monumentendag voor het publiek opengesteld.  Door enkele van onze bestuursleden met hun partners werd er een handje meegeholpen om deze dag op de Bockhof te doen slagen.

Inmiddels was er in samenwerking met de buurtverenigng Klein Haasdal een datum vastgesteld waarop een busreisje naar de Ardennen zou plaats vinden onder leiding van dhr. Jean Knoors uit Grevenbicht.  Het aantal deelnemers uit onze vereniging bedroeg 24, terwijl de overige plaatsen in de bus gevuld werden door de leden van Buurtvereniging Klein Haasdal.

De tocht voerde door een schitterend landschap met fraaie uitzichtspunten en prachtige  dorpjes door de Ardennen naar Malmedy, terwijl de terugreis ging door het kronkelende dal van de Ourthe, via Luik en Maastricht  eindigde in de Remigiushoeve, alwaar deze gezellige en enerverende dag werd afgesloten met een etentje.

Ook een jaarlijks terugkerend feest is de buurt-avond, die dit jaar op 4 oktober werd gehouden.  Bij een hapje, een drankje en een dansje werd er gefeest onder de muzikale omlijsting van het orkest van Rinus Hermsen (Geef Gaas). Mogelijk dat we voortaan deze feestavond later in het jaar moeten houden, waardoor de aktiviteiten op iets langere termijn uit elkaar komen te liggen en waardoor de deelname-interesse van de leden verhoogd wordt.  Dit jaar was deze in ieder geval minder dan datgene wat we al jaren gewend waren. Wel mag vermeld worden dat er veel lof was omtrent het buffet, dat geheel was samengesteld uit “buitenlandse gerechten”.

3 November is de dag van St. Hubertus, de patroonheilige van onze kapel. Zoals gebruikelijk werd er een sfeervolle H. Mis opgedragen in de kapel, die volop bezocht werd door o.a. tal van buurt- bewoners. Vanwege het feit dat deze dag op een maandag, een werkdag, viel, was er dit jaar geen muzikale opluistering.

Ook St. Nicolaas was dit jaar weer traditiegetrouw in het land en bezocht op 2 december de Remigiushoeve waar hij werd opgewacht door 30 kinderen. Een gezellige boel: kinderen en ouders die rondom de Sint een liedje zingen. De kadootjes die de Sint dit jaar, ondanks zijn drukke werkzaamheden, meebracht vielen bij iedereen goed in de smaak. Met de Sint is voor 2004 weer een nieuwe afspraak gemaakt!!

Kerstfeest 2003.

Kerstfeest is een feest dat ook aan onze buurtvereniging niet onopgemerkt voorbij gaat. Op 13 december werd de kerstboom geplaatst en versierd , en werd er ook de versiering in en rondom de kapel aangebracht, terwijl mevr. M. Heijnen er weer voor zorgde dat  de kerststal op zijn gebruikelijke plaats werd opgesteld.

In het kader van het Kerstfeest werden ook de 80+ers uit onze vereniging bezocht en een attentie aangeboden. Dit jaar waren er 4 personen die hiervoor in aanmerking kwamen. Hopelijk kunnen we deze mensen nog jaren bezoeken

En dan is 2003 ten einde. Weer een verenigingsjaar dat in vogelvlucht doorlopen werd en waarvan de belangrijkste momenten en aktiviteiten werden  gememoreerd. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat we nog vele jaren in deze vereniging een algemene ledenvergadering kunnen houden waarin verslag kan worden gedaan omtrent de gehouden aktiviteiten, evenementen en feesten, die getuigen van gemeenschapszin en saamhorigheid.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2002

Het jaar 2002 kenmerkte zich voor onze vereniging als een jaar waarin er geen schokkende gebeurtenissen plaats vonden, waarin we bespaart bleven van verdriet omtrent het overlijden van een der leden, en waaraan we enkele blijde herinneringen overhouden aan gevierde jubilea.

In 2002 bestond onze vereniging uit 126 leden/lidgezinnen, er werden 2 kindertjes geboren, 5 kinderen deden hun Eerste H. Communie, een 2-tal gezinnen melden zich aan als nieuwe leden terwijl een 5-tal lid-gezinnen uit onze buurt verhuisden, en een 2-tal lid-gezinnen hun lidmaadschap afmelden.. Door het bereiken van de 80 jarige leeftijd door Hub. Driessen werden dit jaar aan drie 80+ers  een kerst-attentie bezorgd, terwijl 4  zieke leden werden opgezocht.

Bij gelegenheid van het 50 jarig huwelijksjubileum van de fam. Vankan-Hausoul op de Hagensweg en het 40 jarig huwelijk van de fam. Lahaije-Huntjens te Groot Haasdal werden, op uitnodiging, de recepties bezocht en werden er versieringen aan de woningen van de jubilarissen aangebracht.

Op bestuurlijk gebied was er dit jaar weinig bedrijvigheid. De bestuurssamenstelling bleef ongewijzigd bij 5 bestuurleden, ondanks het herhaald verzoek om versterking.

Bij het secretariaat kwamen 23 brieven binnen en werden er 2 verzonden.

Met de gemeente Nuth werden enkele malen besprekingen gevoerd hetgeen resulteerde in een budget ten behoeve van de renovatie rondom de kapel voor een bedrag van € 25.000,–. Deze werkzaamheden worden, volgens toezegging, medio 2003 uitgevoerd.

Als kascontrole-commissie fungeerden dhr. Nico Hautvast en mevr. Petra Lacroix.

De vertegenwoordiging uit onze buurt bij de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

Aktiviteiten 2002.

Het jaar 2002 begon met een receptie in het gemeenschapshuis, welke door enkele bestuursleden werd bezocht.

Het eerste spektakelstuk in het nieuwe jaar was Karnaval.

Naar aanleiding van een uitnodiging aan alle buurtleden om iets te organiseren in het kader van het karnavalsfeest bezochten een aantal leden de hiervoor geplande vergadering. Tijdens deze bijeenkomst werden diverse ideëen geopperd waarvan er één verder door de betreffende deelnemers werd uitgewerkt. De werkzaamheden vonden plaats bij Peter Soons op de Bockhofweg. De uiteindelijke deelnemersgroep bestond uit 12 volwassenen en 9 kinderen. Deze groep vertegenwoordigde onze buurt in de optocht. Het resultaat van hun werkzaamheden mocht gezien worden. Een prachtige groep sprookjesfiguren trok mee in de optocht en oogstte veel bijval van de toeschouwers.

Het is inmiddels een gebruik geworden dat er op Tweede Paasdag een ochtendwandeling wordt gemaakt, waarbij er onderweg de gelegenheid wordt geboden aan de kinderen om paas-eieren te zoeken. Deze worden dan gezamenlijk in het paas-ontbijt in de Remigiushoeve verorberd. Hieraan namen dit jaar weer 54 volwassen en 25 kinderen deel.

Een traditie waaraan we nog veel jaren moeten vasthouden!!!!!!!!!!

Op 27 april haalden we rommel op voor de rommelmarkt van 2003. Er werden 2 flinke vrachten spullen opgehaald en opgeborgen in de schuur van N. Hautvast.

Traditioneel maakt de fanfare op Kermisdonderdag een rondgang door onze buurt, waarna er bij de kapel  nog enkele muziekstukjes ten gehore worden gebracht. Dit gebeurde afgelopen jaar ook weer op 30 mei. Na afloop van het muzikale gebeuren trokken de fanfareleden en een grote groep buurtleden naar de tuin van de familie Leunissen, waar een echt tuinfeest werd gehouden. Tot in de late uurtjes werd er genoten van een hapje en een drankje en vooral van veel gezelligheid. Een evenement dat jaarlijks, bij goed weer, voor herhaling vatbaar is. Een speciaal woord van dank aan de fam. Leunissen voor het gebruik van huis en tuin is hierbij zeker op zijn plaats.

In navolging van het uitstapje van vorig jaar, waar veel lof over werd ontvangen, organiseerden we ook dit jaar weer in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een reisje voor volwassenen en wel op 22 juni. Het reisdoel was de Floriade. De Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling, die eens in de 10 jaar ergens in Nederland wordt georganiseerd. Een tweetal bussen vol deelnemers van beide buurtverenigingen bezochten het bloemen- en plantenfestijn in de Haarlemmermeerpolder. Van onze buurtvereniging waren er 49 deelnemers van de partij. Het was een prachtige dag waarbij iedereen zijn hart kon ophalen aan de vele soorten bloemen en planten. De dag werd afgesloten met een voortreffelijk verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Het zomer-buurtfeeest heeft in de loop der jaren een behoorlijke reputatie verworven. De vakantie-periode werd dit jaar hiermee afgesloten.

Op zaterdag 24 aug. werden er twee aktiviteiten voor de jeugd ingepland, t.w. een bezoek aan de Valkenier voor de jeugd t/m de laatste klas van de basisschool en een middagvullend programma voor de jeugd die de basisschool heeft verlaten.

Daar de weergoden ons niet erg gunstig gezind waren werd het bezoek aan de Valkenier afgelast en uitgesteld naar 1 sept., doch ook op deze dag kon het niet doorgaan vanwege het slechte weer en de daardoor te geringe deelname. Besloten werd de hiervoor geraamde kosten ten behoeve van bedoelde jeugdgroep te compenseren bij het St. Nicolaasfeest.

Het middagvullend programma voor de grotere jeugd werd gestart met een fietstocht naar Valkenburg. Daar aangekomen werd de Geulhal opgezocht om deel te nemen aan het laser-game-spel. Per kabelbaan werd de Wilhelminatoren bezocht, waarna men afdaalde per rodelbaan.

Uit het enthousiame van de deelnemende jeugd kunnen we afleiden dat we hiervoor in de toekomst weer iets kunnen organiseren.

Zoals er reeds werd vermeld behoeft er voor de deelname aan de jaarlijkse barbecue geen speciale reclame te worden gemaakt.

Na een wandeltocht van ca. 8 km, waaraan 76 personen deelnamen, met een rustpunt waar kon worden bijgetankt, met een begin- en eindpunt op de Bockhof, werd vanaf 17.00 uur de barbecue georganiseerd op de binnenplaats van de Bockhof. Het aantal deelnemers hieraan bedroeg dit jaar 124 volwassenen en 36 kinderen.

De algemene indruk was “gezellig en goed verzorgd” en tevens bleek de binnenplaats beter geschikt en gezelliger te zijn dan de tuin, zeker gelet op mogelijke slechte weersomstandigheden.

Ook dit feest blijft voorlopig nog mogelijk jarenlang op onze aktiviteiten-kalender prijken.

Op zondag 1 september namen een aantal teams van sterke mannen en vrouwen  deel aan het touw-trekken tijdens de Watertaore-fièste van de fanfare, en niet  zonder succes. Een tweetal prijzen kwamen er naar Groot Haasdal, terwijl het damesteam van onze buurtvereniging het eerste en enigste damesteam was dat deelnam aan deze ludieke wedstrijd.

Op 19 oktober werd de jaarlijkse feestavond gehouden in de Remigiushoeve.

Bij een hapje, zijnde een uitstekend verzorgd buffet, een drankje en een danje op muziek van het orkest “Geef Gaas” van  Rinus Hermsen en Diana, werd het een gezellige boel. Ook aan de traditionele tombola werd massaal deelgenomen.

Aan de feestavond namen 85 personen deel. In afwijking tot voorgaande jaren werden er bij binnenkomst aan de leden geen consumptiebonnen verstrekt doch werden deze gebruikt voor koffie/thee bij het eten.

De totale feest-avond mag, zoals vanouds, ook dit jaar weer geslaagd genoemd worden en blijft daardoor dan ook voor herhaling vatbaar.

Een woord van lof aan de directie en de medewerkers van de Remigiushoeve mogen we hierbij wel uitspreken.

3 November is de dag waarop de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, gevierd wordt. Daar dit jaar deze dag op een zondag viel, werd er in de kapel gewoontegetrouw de Hoogmis opgedragen. Deze werd opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor en een hoornblazersgroep uit de fanfare. Niet alleen vele buurtbewoners doch ook kerkgangers van heinde en ver woonden deze H. Mis bij.

Na afloop werden in de accommodatie van de fam. Kuijpers de koorleden, de hoornblazers, de geestelijkheid en de koorjongens door de buurtvereniging uitgenodigd voor koffie met vla. Hiervan werd door de genodigden gretig gebruik gemaakt. Wij willen dan ook hierbij de fam. Kuijpers bedanken voor het  mogen gebruiken van hun lokatie.

Ondanks zijn seizoensdrukte maakte St. Nicolaas ook dit jaar weer een uurtje vrij voor de jeugd uit Groot Haasdal. Op 2 december werd de goedheiligman in de Remigiushoeve welkom geheten door 27 goedgelovige/ongelovige kinderen. Het is steeds weer en echt familie-gebeuren zoals de kinderen rond

om de Sint geschaard zitten, en de ouders op de achtergrond. Het totaal bewaakt door 2 Zwarte Pieten.

Uit een oogpunt van traditie enerzijds en van volksgebeuren anderzijds moeten we er voor zorgen dat dit gebeuren jaarlijks voor onze peuters in stand gehouden wordt.

Als voorbereiding op het Kerstfeest werd op 14 december bij de kapel de kerstboom opgezet en de verlichting aangebracht. Ook de kerststal vond weer zijn traditione plaats,  zodat  onze buurt kon genieten van een passende kerstsfeer.

De drie 80+ers uit onze vereniging werden bezocht en de fruitschaal die hen werd aangeboden, werd met veel enthousiasme ontvangen.

Alle voorgenomen en als zodanig op de kalender geplaatste aktiviteiten hebben we dit jaar weer gezamenlijk, het een iets beter dan het ander, kunnen uitvoeren, en het jaar 2002 is ten einde.

Nadat we het afgelopen jaar nogmaals in vogelvlucht de revue hebben laten passeren mogen we ons rijk prijzen dat we het voorrecht bezitten te leven in een gemeenschap die samenleeft in vreugde en verdriet.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat deze gemeenschapszin en de algemene saamhorigheid in deze buurt niet verloren gaat.

De secretaris,

L. Hambeukers.

Jaarverslag 2001

Met betrekking tot het jaar 2001 kunnen we achteraf constateren dat dit een zeer druk jaar is geweest. De jaarlijks terugkerende evenementenkalender werd aangevuld met periodiek aktiviteiten zoals rommelmarkt en processie.

Voor velen een jaar met prettige ervaringen en herinneringen, doch voor anderen ook afgewisseld met moeilijkheden en verdriet. Er valt echter niet aan te ontkomen: vreugde en verdriet gaan soms hand in hand.

In 2001 werden 6 nieuwe leden geboren, deden 6 kinderen hun Eerste H. Communie, een 5 tal gezinnen vestigden zich in onze buurt, deze werden dor ons bezocht en een drietal ervan meldden zich aan als nieuw lid, aan 2 personen boven de 80 jaar werd een kerst-attentie bezorgd, terwijl we van 1 persoon voorgoed afscheid moesten nemen. Aan 4 zieke leden werd een ziekenbezoek gebracht.

Op bestuurlijk gebied was het een jaar zonder veel ups en downs, doch met veel bedrijvigheid.

De bestuurssamenstelling bleef dit jaar ongewijzigd.

Bij het secretariaat kwamen 19 brieven binnen en werden er 2 verzonden. Tevens werd met gemeente correspondentie gevoerd inzake verkeersproblematiek,  onderhoud kapel en diverse vergunningaanvragen.         

Als kascontrole-commissie fungeerden A. Ummerls en N. Hautvast.

De vertegenwoordiging uit onze buurt in de Parochieraad bleef ook dit jaar ongewijzigd.

aktiviteiten

De eerste aktiviteit in het jaar 2001 was de karnavalsviering. Deze begon voor onze buurtvereniging met het Auwd Wieverbal. Voor het eerst werd dit dit jaar georganiseerd in de Remigiushoeve. Een zeer geslaagde en vooral zeer gezellige avond, die werd bezocht door vele verkleede en onverkleede feestvierders. Een evenement dat zeker jaarlijks voor herhaling vatbaar is. Door onze vereniging werden een drietal prijzen van f. 65,– per stuk beschikbaar gesteld, die door een deskundige jury aan de best verkleede karnavalsten werden toebedeeld. De entreegelden van deze avond waren ten gunste van onze verenigingskas.

Op 16 januari kwamen een aantal leden en bestuursleden bijeen bij Phoenix Staalbouw. Tijdens deze bijeenkomst werden ideëen uitgewisseld omtrent de karnavalsoptocht, onder het jaarlijks terugkerend motto:

wie doet er mee?

wat maken we?

waar werken we?

wie neemt er de leiding?

Ook het kosten-aspekt en het te besteden budget werden besproken.

Het eindresultaat was  een prachtige groep, die de nieuwe wijze van ophalen van huisvuil in het daglicht stelde. Er werd deelgenomen aan de optocht te Nuth en te Schimmert, alwaar een 1e prijs werd behaald.

Op 22 maart werd in de Remigiushoeve de algemene ledenvergadering gehouden. Het verslag hierover werd reeds aan U voorgelezen.

Maandag 16 april was het weer tijd voor een heerlijk paas-ontbijt in de Remigiushoeve. Vooraf werd aan de kinderen (26 stuks) op een beapaalde plek de gelegenheid geboden om paaseieren te rapen.  De opkomst voor het ontbijt was ook dit jaar weer geweldig: 26 kinderen en 73 volwassenen namer eraan deel.  Hieruit blijkt ook dit jaar weer dat de organisatie van een dergelijk evenement lonend is en niet meer uit onze jaarkalender is weg te denken.

Het heeft lang geduurd maar toch is het er eindelijk van gekomen: het uitstapje!!

Op zaterdag 26 mei werd, in samenwerking met de buurtvereniging Klein Haasdal een uitstapje georganiseerd voor volwassenen. Een bezoek aan een paardenmelkerij en een rondrit door de Ooijpolder  stonden op het programma.

Bij thuiskomst wisten de meeste deelnemers hoe paardemelk smaakt en op welke wijze deze verkrijgbaar is.

De afsluiting van deze gezellige en interessante dag was een uitstekend verzorgd diner in de Remigiushoeve.

Op 10 juni vierden we de jaarlijkse zomerkermis. Ter gelegenheid hiervan trekt jaarlijks de processie door de parochie en dit jaar voerde deze naar o.a. Groot Haasdal. Hiervoor waren uiteraard de nodige voorbereidingen te treffen, o.a. het gereedmaken en opzetten, en nadien weer afbreken van de straatversieringen en het inrichten van de kapel als rust-altaar. Hierbij is de hulp van elke vrijwilliger welkom.

En het mag gezegd worden dat omtrent de behulpzaamheid van de buurtleden niet geklaagd mag worden. “sZaterdags om 14.00 uur werd begonnen met de versiering, terwijl ’s zondagsmorgens vanaf 05.30 uur iedereen op de been was om de paaltjes te plaatsen en de vlaggetjes op te hangen. Ook de zandloper voor alsmede de versiering van de kapel werd door diverse leden met veel zorg ter hand genomen, en het uiteindelijk resultaat van de vele uren werk in een gezellige en vriendschappelijke sfeer, mocht gezien worden.

De processie geeft altijd weer een apart cachet aan de kermis. Laten we ervoor blijven zorgen dat we deze traditie nog vele malen om de 4 jaar mogen beleven.

Op donderdag 14 juni trok de fanfare zoals gebruikelijk door de buurt, en bracht bij de kapel enkele muziekstukken ten gehore. De weersomstandigheden  waren voortreffelijk en in de prachtige tuin van de familie Leunissen werd door de buurt- en fanfareleden nog menig gezellig uurtje doorgebracht onder het genot van een drankje en een hapje. Een woord van dank aan de familie Leunissen voor de gastvrijheid die ze hiervoor al enkele jaren bieden,  is zeker op zijn plaats.

Een volgend evenement was de rommelmarkt. Op 8 juli was het hiervoor de grote dag.  ’s Zaterdags, 7 juli, werden de oude, te verkopen, spullen voor de rommelmarkt opgehaald. De hoeveelheid rommel was zo groot dat we nog niet goed wisten waar we deze moesten laten, temeer daar er ook reeds een grote partij van vorig jaar opgeslagen was op de schuur van de familie Hautvast.

Op zondagmorgen, 8 juli werd in alle vroegte begonnen met het opbouwen en inrichten van de marktkramen. De eerste kopers verdrongen zich reeds tijdens het inrichten van de marktplaats. De verkoop gebeurde, zoals gewoonlijk, door veel van onze buurtleden, terwijl een aantal leden zorgden voor de inwendige mens van de verkopers en de opvang van bezoekers met koffie en vla.

Jammer dat het de hele dag niet ophield met regenen. Dit heeft een ongunstige invloed gehad op de bezoekersdrukte en daardoor vanzelfsprekend ook op de verkoop en de opbrengst. Toch mochten we als vereniging niet ontevreden zijn over het uiteindelijk eindresultaat, gelet op de slechte weersomstandigheden.

Het voornaamste was echter dat we er  gezamenlijk een gezellige en nuttige dag van maakten, hetgeen tevens resulteerde in een versteviging van onze verenigingskas. Nadat ’s avonds alles was opgeruimd werd de garage van Paul Lemmens uitgebreid met enkele tentjes en werden onder het genot van frites, snacks en een glaasje bier of fris de markt-ervaringen van dit jaar nog eens geèvalueerd.

Het buurtfeest, reeds diverse jaren georganiseerd op de Bockhof, begint uit te groeien tot een ware happening. Gezelligheid te over!!!

De festiviteiten werden dit jaar gehouden op 18 en 19 augustus.

Op zaterdag 18 augustus werd de jeugd getrakteerd op een middagje Valkenier. Hieraan namen 42 kinderen en 25 volwassenen deel. Uit deze aantallen kunnen we afleiden dat dit gebeuren nog steeds in de smaak valt. Bij terugkomst volgde een gezellig samenzijn op de Bockhof waar door enkele leden gezorgd was voor een voortreffelijke indoor-pick-nick.

Op zondag 19 augustus startte tussen 13.00 en 14.00 uur 79 volwassenen en 40 kinderen aan een wandeltocht over ca. 8 –10 km. Op een rustplaats kon de inwendige mens versterkt worden. Het eindpunt van de tocht was de Bockhof, waar voor alle leden, groot en klein, vanaf 17.00 uur de alom bekende barbecue plaats vond.  Zoals reeds vermeld: dit gebeuren heeft een goede reputatie, gelet op de jaarlijkse verhoging van het aantal deelnemers.Dit jaar genoten 158 volwassenen en 42 kinderen van een heerlijks verzorgd hapje en een drankje.

Het feest duurde tot in de late uurtjes en niemand hoefde met honger of dorst naar huis terug te keren.

De vele positieve reacties die later bij ons bestuur binnen kwamen getuigen ervan dat ook dit jaarlijks voor herhaling vatbaar is.

Het mag echter niet onvermeld blijven dat de goede zorgen en de gastvrijheid van de familie Stassen hier mede debet aan zijn. Zij hadden zorgen noch moeite gespaard om het geheel, zoals steeds, in de puntjes te laten verlopen. Een woord van waardering en dank hiervoor mag hier zeker niet ontbreken.

De jaarlijkse feestavond werd dit jaar gehouden op 13 oktober in de Remigiushoeve. Bij een zeer goed verzorgd hapje en een drankje werd er gezamenlijk door 98  leden een gezellige boel van gemaakt. De DJ. zorgde ervoor dat de beentjes van veel leden van de vloer gingen. De spanning van de avond werd opgevoerd door de tombola.

Mevrouw M. Heijnen werd in de bloemetjes gezet omdat ze gedurende 20 jaar de zorg voor het onderhoud en het beheer van de kapel op zich had genomen. Hopelijk blijft ze nog vele jaren dit prachtige werk voortzetten.

De feestavond 2001 kan weer als geslaagd beschouwd worden. De catering van de Remigiushoeve verdient in deze zeker een pluimpje, gelet ook op de vele positieve reacties hieromtrent.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd. Dit gebeurde weer als vanouds met een H. Mis. Deze werd dit jaar opgeluisterd door een hoornblazers-groep van de Schimmertse fanfare. Veel buurtleden alsook veel inwoners van elders maakten ook dit jaar weer een uurtje vrij om deze plechtigheid bij te wonen.

Op zijn jaarlijkse rondreis was ook St. Nicolaas dit jaar de jeugd van Groot Haasdal niet vergeten. Ondanks de drukte had de goedheiligman op 3 december toch nog even tijd voor onze jeugd, die bijeen was gekomen in de Remigiushoeve: 38 kinderen en zeker evenveel (nog gelovige) ouders brachten er in het bijzijn van de Sint en zijn Pietermannen enkele gezellige uurtjes door.

Nadat in de kapel de gebruikelijke kerstversieringen waren aangebracht en de verlichting in de kerstboom weer was ontstoken, was het voor onze buurtvereniging tijd om het jaar 2001 af te sluiten. Er reste alleen nog een bezoekje met een kerst-attentie aan de twee 80+er binnen onze buurtgemeenschap.

Zoals gezegd; het jaar 2001 is weer voorbij. Een druk jaar voor onze buurtvereniging, met veel aktiviteiten, festiviteiten, gebeurtenissen, evenementen of hoe alles dan ook genoemd mag worden..

Met de medewerking, de inspanningen en de deelname van Uw leden kunnen we met een voldaan gevoel terug kijken op alles wat er dit jaar georganiseerd werd. Nogmaals een woord van dank aan allen die zich gedurende het afgelopen jaar op welke wijze dan ook verdienstelijk hebben gemaakt t.a.v. de vereniging, de gehouden aktiviteiten en gebeurtenissen alsmede het beheer, het onderhoud en de versieringen van de kapel.

Wij hopen, als bestuur, dat wij in de toekomst weer kunnen rekenen en kunnen terugvallen op de medewerking van U allen, zodat we met gezamenlijke krachten deze vereniging op dezelfde voortvarende wijze in stand kunnen houden.

Namens het Bestuur,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 2001

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 19

Aantal verzonden stukken: 2

Aantal leden/gezinnen per 31/12/2001: 130

Bestuur per 31/12/2001:

J. Niessen :v.voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

F. Pijls :lid

C. Okkersen :lid

Kascontrole-commissie: A. Ummels en N. Hautvast.

Geboren:  6  kinderen: bij fam. Hautvast, Lemmens, Limpens, Janmaat, V.d. Beek en Ploumen

Overleden: 1 persoon: Olga Lucassen-Driessen

Nieuwe leden: 3 gezinnen.

Communicantjes: 6  kinderen (2xCortenraad, Chorus, Soons, Lucassenen (Femke) en Lucassen (Lotte))

Kerstaktie (80+ers:  dhr. P. Lucassen en mevr. T. Herberighs)

Ziekenbezoek: 4 personen.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.

Deelname aan:

Paaseieren rapen: 26 kinderen

Paasontbijt: 26 kinderen en 73 volwassenen

Jeugdaktiviteit (bezoek Valkenier): 42 kinderen en 25 volwassenen

Wandeltocht: 79 volwassenen en 40 kinderen

Barbecue: 158 volwassenen en 42 kinderen

Feestavond: 98 personen

St. Nicolaasfeest: 38 kinderen

Jaarverslag 1999

Het jaar 1999 is definitief voorbij, en daarmee zijn we gekomen in een nieuwe eeuw en in een nieuw millennium. Terugkijkend op het jaar 1999 leert ons dat ook dit jaar, evenals andere voorbije jaren, zijn ups en downs gekend heeft.

In 1999 werden er 5 kinderen geboren,  4 kinderen deden hun Eerste H. Communnie, aan nog slechts 1 persoon boven de 80 jaar werd een kersattentie bezorgd, terwijl 2 zieken bezocht werden.

Van 2 buurtbewoonsters moesten we voorgoed afscheid nemen. Twee personen die hun hele leven hier in onze buurt hebben gewoond. Blijvend zullen we in onze herinnering aan hen denken.

Het totale ledenbestand bedroeg op 31 dec. j.l.  137 gezinnen/leden.

Op bestuurlijk gebied vonden er afgelopen jaar nogal wat wijzigingen plaats.

Op de alg. ledenvergadering van 1999 werd mevr. N. Janssen benoemd tot nieuw lid. Om persoonlijke redenen heeft ze zich echter m.i.v. 1.1.2000  als zodanig bedankt. Ook onze voorzitter, dhr. P. Wolters heeft zich miv. deze datum bedankt als voorzitter/bestuurslid. Hij had  reeds in de vorige alg. ledenvergadering kenbaar gemaakt dat zijn intentie was om tegen het einde van het jaar te stoppen.

We willen van hieruit beide personen bedanken voor hun bewezen inzet en gedane werkzaamheden, en hopen dat zij op eenzelfde wijze zullen worden opgevolgd. Teven hopen we, indien dit nodig is, dat we op de hulpvaardigheid en behulpzaamheid van beide personen een beroep kunnen blijven doen.

Door deze mutaties bestaat het bestuur van onze vereniging thans nog slechts uit 4 personen.

Het bestuur vergaderde dit jaar 4 keer, terwijl er  naar aanleiding van binnengekomen uitnodigingen  4 recepties werden bezocht.

Bij het secretariaat kwamen 32 brieven binnen en er werden 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werd benoemd dhr. W. v.d. Cruijsen,  terwijl dhr. J. Schneiders dit jaar nog deze functie blijft vervullen.

In de Parochieraad werd onze buurt dit jaar vertegenwoordigd door twee nieuwe leden, mevr. Lemmens en mevr. Hambeukers

AKTIVITEITEN 1999.

Als eerste aktiviteit stond de jaarlijkse karnavalsviering op de agenda.

Op de gehouden voorbereidings-bijeenkomst meldden zich 37 personen aan om mee deel te nemen aan de optocht. Besloten werd om een groep te formeren waarbij het onderwerp “EURO”aan de orde werd gesteld.

Omdat de optocht dit jaar door onze buurt zou trekken werd tevens besloten dat de vlaggetjes weer uit de kast gehaald zouden worden en als versiering  aan de lantaarnpalen langs de optochtroute zouden worden aangebracht.

Het Auwd Wieverbal op 13 feb. werd als vanouds weer druk bezocht. Prins Hub en prins Mark deelden aan de daarvoor door de juryuitgekozenen de prijzen uit.

Tijdens de optochten op 14 en 15 feb. te resp. Nuth en Schimmert oogstte te EURO-groep veel succes: er werden enkele mooie prijzen behaald. Het voornaamste was echter dat de totale groep zich voor, tijdens en na de optocht goed ammuseerde en dat ook dit jaar  de karnavalsviering door onze buurtleden weer als geslaagd beschouwd mag worden.

Op 26 februari werd de alg. ledenvergadering gehouden.

Omtrent deze jaarvergadering valt weinig spectaculairs te vermelden. Alle voorstellen werden door de 24 aanwezige leden aangenomen. Tevens meldden zich enkele personen aan als “vrijwilligers” bij het organiseren van evenementen in de toekomst.

Op Paasmaandag 5 april werd het inmiddels traditionele paaseieren-rapen georganiseerd, gevolgd door een goed verzorgd paas-ontbijt, waaraan door ca. 100 leden werd deelgenomen. Hiervoor een woord van dank en waardering aan het adres van Jos en Dorien voor de perfecte verzorging.

Op 9 april werd er een kienavond gehouden. De kienavonden doen het steeds beter, gelet op het grote aantal deelnemers, ook niet buurtleden. Mogelijk komt dit door de””spectaculaire prijzen”welke er te winnen zijn.!!!!!

Op 3 juni vierden we Kermisdonderdag. De fanfare trok zoals gebruikelijk door onze buurt en verspeelde haar laatste noten bij de kapel en daarna bij “de Teun”. Een jarenoude traditie die zeker in stand gehouden dient te worden.

Rommelmarkt.

Op zaterdag 17 juli werd een ophaalronde voor oude spullen georganiseerd. Een viertal karren/wagens werden propvol geladen, en de dag daarop, op 18 juli, uitgestald op de marktkraampjes rondom de kapel. Rommel te over, zeker toen ook nog de opgeslagen voorraad van vorig jaar eraan toegevoegd werd.

In alle vroegte verzamelden zich de kopers reeds voor de dranghekken, en toen dan ook om 10.00 uur met de verkoop werd begonnen, was het een drukte van jawelste; een hectisch moment.

De hele dag heerste er een gezellige drukte onder een zomerse temperatuur van ca. 30 C.  Van de koffie met vla werd gretig gebruik gemaakt, terwijl ook de frisdrank de weg naar de dorstige kelen vond.

Toen het dan ook om 16.00 uur afgelopen was, slaakte iedereen een zucht van verlichting. Nadat alles was opgeruimd, werd bij Paul Lemmens in de garage en op de binnenplaats door de medewerkers genoten van een verfrissing en een patatje, en werden de belevenissen van die dag onder de nodige hilariteit nog eens naar voren gehaald.

De rommelmarkt, die om de twee jaar gehouden wordt, onderstreept nogmaals duidelijk de homogeniteit en de behulpzaamheid van onze buurtleden. Zonder hun medewerking zou een dergelijk evenement ook niet gehouden kunnen worden..

Gelet op de financiele opbrengst, maar ook op de gezelligheid van deze dag moeten we ervoor zorgen dat de rommelmarkt in de toekomst in stand gehouden wordt.

Een der grootste organisaties van het hele jaar is de jaarlijkse barbecue, voorafgegaan door een jeugdaktiviteit. Op 28 aug. j.l. was de datum waarop dit alles plaats vond.

Vanaf 14.00 tot 17.00 uur werd met 31 kinderen, onder begeleiding van een aantal ouders die tevens voor het vervoer zorgden, een bezoek gebracht aan Pretpark de Valkenier te Valkenburg. De jeugd heeft er zich uitstekend vermaakt en uiteindelijk bleek  dat de beschikbare tijd eerder om dan men in de gaten had. Deze kan voor een volgende gelegenheid dan ook wat ruimer ingepland worden. Een bezoek aan dit amussementspark is, gelet op de reacties van de jeugd, best voor herhaling vatbaar gebleken.

Vanaf 18.00 uur werd er op de Bockhof voor alle leden, jong en oud, de inmiddels tratitionele barbecue gehouden. Het blijkt dat dit eet- en drinkfestijn bij velen in  de smaak valt, gezien het jaarlijks groeiend aantal deelnemers.  Dit bedroeg dit jaar 132 personen.

De kwaliteit van de etenswaren alsook van de aangeboden dranken was weer bijzonder goed en de deelnemers waren hierover dan ook vol lof. Ook de entourage eromheen en de gastvrijheid van de fam. Stassen vormen een niet te verwaarlozen onderdeel voor het slagen van dit evenement. Een woord van dank en waardering aan het adres van deze gastvrije en meewerkende familie is zeker op zijn plaats.

Op 18 september was het weer feest!! De jaarlijkse feestavond!!!!

Deze avond viel dit jaar jammer genoeg vrij kort op de barbecue, waardoor mogelijk het aantal deelnemers minder was dan voorgaande jaren. Aanwezig waren slechts 78 leden. Toch werd door de aanwezigen de avond gezellig bevonden, en daar gaat het uiteindelijk toch om.

De tweede kienavond van dit jaar, op 29 oktober, was een topper. Een grotere opkomst hebben we jarenlang niet gekend: 65 dames en heren speelden vol spanning mee voor de toch wel attractief te noemen prijzen. Het was tot het einde toe spannend en gezellig, waarvan ook de kas van de penningmeester mee profiteerde.

3 November is de dag van St. Hubertus.

Om 9.00 uur werd de tratitionele St. Hubertusmis opgedragen in de kapel, welke evenals overige jaren, zowel door buurtleden alsook door inwoners van elders, druk bezocht werd.  Na afloop werden in café St. Hubertus, onder het genot van een kop koffie en een stuk vla, nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

St. Niocolaas bezocht onze buurtvereniging op zijn jaarlijkse rondreis op 3 december. Ondanks zijn drukke bezigheden in deze tijd van het jaar maakte de Sint toch tijd voor onze 42 kinderen die aanwezig waren om hem  luidkeels te begroeten.

De laatste doch niet de minste aktiviteit van het jaar is het kerstgebeuren.

Een mooie grote den werd ons dit jaar ter beschikking gesteld, en de kapel werd weer als vanouds passend aangekleed en versierd door mevr. Heijnen en mevr. Bruls. Hartelijk dank hiervoor!!!!!

Aan een 80 jarige en aan enkele zieken werd t.g.v. het kertsfeest een attentie bezorgd.

Dit waren de in 1999 gehouden aktiviteiten, festiviteiten, evenementen of hoe men ze noemen wil, die in vogelvlucht de revue passeerden.

Mede dank zij de geleverde inspanningen van velen van U mogen ze allen als geslaagd beschouwd worden. Het is dan ook de wens van ons bestuur dat de deelname van de leden in het nieuwe millennium weer hetzelfde en mogelijk nog uitgebreider mag zijn.

  

Toch is er nog een onderwerp wat in dit verhaal niet onvermeld gelaten mag worden.

Medio september ontving het bestuur de mededeling van de fam. Theunissen  dat zij per 1 jan. 2000 hun horeca-aktiviteiten in café St. Hubertus zouden beëindigen, en wij naar een nieuwe verenigings-accommodatie zouden moeten uitzien. Dit was een mededeling die bij iedereen insloeg als een donderslag bij heldere hemel. Toch moeten wij, hoe moeilijk het ook is, de beslissing van Jos en Dorien waarderen en accepteren.

Het zal niemand vreemd vinden indien we via dit jaarverslag enkele dankwoorden uitbrengen aan het adres van dit sympathieke echtpaar dat onze verenging vele jaren op gastvrije wijze het gebruik van hun lokatie ter gebruik heeft gesteld en daarbij alle mogelijke moeite heeft gedaan om de te houden aktiviteiten te doen slagen.    Jos en Dorien bedankt!!!!!!!!!!

Dit was het verenigingsjaar 1999, het laatste jaar van de 20e eeuw.

Als bestuur spreken we de hoop uit dat we ook in de nabije  toekomst onze vereniging, samen met alle leden, in stand  kunnen houden, waarbij we als vanzelfsprekend, weer mogen en kunnen rekenen op de steun en de hulp van U allen.

Het Bestuur,

Namens dezen,

De secretaris,

L. Hambeukers.

VERKORT JAAROVERZICHT 1999.

Secretariaat:

Aantal binnengekomen stukken: 32

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden/gezinnen per 31/12/1999: 137.

Bestuur per 31/12/1999:

P. Wolters :voorzitter

L. Hambeukers :secretaris

L. Feuler :penningmeester

J. Niessen :lid

F. Pijls :lid

N.. Jansen :lid

Per 1/1/2000 zullen dhr. P. Wolters en mevr. N. Janssen hun taak neerleggen, en zal J. Niessen als vice-voorzitter (tijdelijk) het voorzitterschap overnemen. Het bestuur bestaat vanaf deze datum dan nog slechts uit 4 leden.

Kascontrole-commissie: Dhr. W. v.d. Cruijsen en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 5 kinderen.

Fam. Collins, Bockhofweg 13

Fam.Lemmens, Groot Haasdal 7

Fam. Beusen, Klevertstraat 15

Fam. Limpens, Hagensweg 5

Fam. Lucassen, Trichterstraat 8

Overleden: 2 personen.

Mevr. Lemmens-Kuypers, Groot Haasdal 33

Mevr. Ramakers-Vankan, Klevertstraat 4

Nieuwe leden: 6 gezinnen.

Fam.  Okkersen-Bemelmans, Groot Haasdal 25

Fam. Speetjens, Trichtwerstraat 25

Fam. Timmers-Habets, Klevertstraat 10b

Fam. Chorus, Groot Haasdal 18

Fam. Dreessen, Nieuwstraat 49

Fam. Habets, Trichterstraat 3

Communicantjes: 4 kinderen van de fam. Herberigs, Wieken, Pruppers en Speetjens.

Kerstaktie (80+ers): mevr. Pruppers, Trichterstraat 33.

Parochieraad: 2 leden afgevaardigd

Mevr Lemmens-Ramaekers, Groot Haasdal 6a

Mevr. Hambeukers-Niessen, Trichterstraat 2.

Jaarverslag 1998

Het jaar 1998  behoort alweer tot het verleden.

Indien we terugkijken moeten we constateren dat 1998, evenals alle overige jaren, een jaar was waarin de hoogtepunten zich afwisselden met minder prettige momenten. Veel goede herinneringen komen in onze gedachten, maar anderzijds schuilt er bij velen ook verdriet bij een terugblik op 1998. Ook in een vereniging als de onze blijken vreugde en verdriet soms dicht naast elkaar te liggen.

In 1998 werden 4 nieuwe leden geboren, 4 nieuwe gezinnen melden zich aan als lid. Een  6-  tal kinderen deden de Eerste H. Communie en aan 3 leden boven de 80 jaren werd een kerstattentie bezorgd.

Het totale ledenbestand bestond per 31 dec. 1998 uit 133 leden/gezinnen.

We moesten in 1998 van 4 volwassenen en van 3 kinderen voorgoed afscheid nemen. Groot en klein, het waren allen leden die op hun eigen wijze een steentje bijdroegen aan het voortbestaan van onze vereniging. Zij zullen  dan ook blijvend in onze geachte zijn.

Op bestuurlijk gebied kunnen we vermelden dat mevr. M. Speetjens in de vergadering van 11 mei zich bedankte als bestuurslid en dat ons bestuur sedertdien bestond uit 5 personen.

Bij het secretariaat kwamen  24 brieven binnen en werden er 12 brieven verzonden.

Als kascontrole-commissie werden benoemd mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Het karnavalsgebeuren ging in 1998 ook niet onopgemerkt aan ons voorbij. Café St. Hubertus werd voor dit jaar aangewezen als narrentempel van de karnavalsvereniging, en naast onze buurtprins Huub werd Schimmerts prins karnaval 1998 gekozen uit ons ledenbestand: prins Ronald I.

AKTIVITEITEN 1998.

In tegenstelling tot 1997, dat bol stond van de aktiviteiten, mogen we 1998 een rustig jaar noemen. Ondanks de verwoede pogingen van het bestuur en de  door hen opgezette plannen, waren er slechts weinig leden tot deelname te bewegen. De oorzaak hiervan is voor het bestuur dan ook een vraagteken.

Tijdens de vorige jaarvergadering werd de aktiviteitenagenda 1998 medegedeeld en door  middel van de contributiekaart werd deze aan elk gezin verspreid.

De eerste aktiviteit die zich aandiende was karnaval. Op zaterdag 21 februari werd het gebruikelijke Ouwd Wieverbal gehouden. Een geweldige opkomst van feestvierders, waarbij vermeld kan worden dat het aantal verkleden groter was dan voorgaande jaren. Prins Ronald en prins Huub zorgden ervoor dat de beschikbare prijzen op de goede plaats terecht kwamen.

Door een aantal vlijtige werkers werd enkele weken gewerkt aan een groep met wagen,  die aangaven hoe laat het was. Dit heeft men geweten: in de optochten te Nuth op zondag en te Schimmert op maandag werden enkele mooie prijzen behaald.

Op dinsdag werd door een aantal buurtleden deelgenomen aan het Zaate-Hermeniekes-gebeuren. Het volgend jaar dient deze groep uitgebreid te worden. Iedereen die muziek of lawaai kan maken, kan zich aanmelden als deelnemer.

Op 3 april en 13 november werden kienavonden gehouden. Beide avonden waren voor iedereen toegankelijk en werden ook goed bezocht door niet-leden. Op 3 april waren er in totaal 49 deelnemers en op 13 november werd het magisch getal van 81 deelnemers genoteerd. Beide avonden waren zeer gezellig en goed verzorgd. Ook financieel werd een mooi eindresultaat behaald.

De vastentijd is voorbij en op paasmaandag 13 april werd het inmiddels traditioneel geworden paas-eieren-rapen en paas-ontbijt georganiseerd. In totaal zochten 39 kinderen naar de paaseieren die rondom de Bokhof verstopt waren. Na een wandeling teruggekomen in café St. Hubertus kregen de kinderen nog een leuke verasssing die door enkele leden samengesteld was. Hierna ging men aan tafel . Door 63 volwassenen en 36 kinderen werd deelgenomen aan een stemmig paas-ontbijt, dat door Dorien keurig was verzorgd. Een compliment hiervoor!!!!

Nadat iedereen zich tegoed had gedaan aan het feestmaal, werden gezamenlijk nog enkele gezellige uurtjes doorgebracht.

Het is de bedoeling dat in 1999 weer een rommelmarkt wordt gehouden, en vooruitlopend hierop werd op 13 juni de eerste rommel opgehaald. Met twee wagens werd er op uitgetrokken om de aangeboden spullen op te laden en op te bergen in de schuren van de fam. Houtvast en van de fam. Riggs.

Volgens de planning zou in het week-einde van 7, 8 en 9 augustus weer een buurtfeest worden georganiseerd. Tijdens deze dagen zou er een jeugdkamp worden gehouden voor de jeugd t/m 15 jaar,  een kampvuur en een barbecue voor de kinderen  en volwassenen. Het geheel zou weer plaats vinden in de geweldige entourage van de Bokhof.

In tegenstelling tot vorig jaar, toen er 25 jeugdige deelnemers waren, gaven zich dit jaar slechts 13 kinderen op om mee te doen aan het jeugdkamp. Wegens een overduidelijk tekort aan deelnemers hebben we de organisatie van bedoeld jeugdkamp en het daarmee gepaard gaande kampvuur moeten afblazen.

Wel werd er op 9 augustus de jaarlijkse barbecue voor alle leden georganiseerd. Onder een stralende zon hebben  97 volwassenen en 15 kinderen genoten van een voortreffelijke barbecue op deze prachtige lokatie. Het mag in dit verslag duidelijk worden vermeld dat de fam. Stassen zich geen enkele moeite heeft gespaard om aan de vele wensen van de buurtvereniging tegemoet te kunnen komen. Een woord van dank hiervoor is m.i. zeker op zijn plaats.

Op 12 september zou er een bustocht worden georganiseers waaraan dit jaar alle leden konden deelnemen. Personen boven de 50 jaar genoten echter de voorkeur indien het opgegeven aantal deelnemers meer zou zijn dan er plaats was in de bus. De belangstelling was echter bedroevend: slechts 18 personen gaven zich op om aan de busreis deel te nemen, terwijl het minimale aantal gesteld was op 40 personen. Tot telerurstelling van hen die zich wel opgegeven hadden hebben we echter uit financieel en organisatorisch oogpunt moeten besluiten ook deze tocht niet te laten doorgaan.

Medio oktober zou er iets georganiseerd worden voor alle leden tussen de 16 en 116 jaar oud. Tijdens de vorige jaarvergadering op 3 feb. 1998 heeft de voorzitter een oproep gedaan of er misschien leden zich geroepen voelden de organisatie hiervan op zich te nemen. Echter zonder resultaat!!!!!

Op 26 september werd weer een gelegenheid tot feesten geboden: de jaarlijkse feestavond.

In de hoop dat er meer leden hieraan zouden deelnemen werd besloten de avond dit jaar vroeger te plannen dan in het verleden, en wel in september. Dit bleek een goede gedachte want dit jaar waren er inderdaad meer deelnemers dan voorheen: 103 leden waren er aanwezig. Voor het bijwonen van de feestavond werd dit jaar geen eigen bijdrage van de leden gevraagd omdat een aantal van de overige geplande aktiviteiten inmiddels geen doorgang konden vinden.

De totale feestavond was zeer goed geslaagd. Nogmaals een compliment aan het adres van Dorien voor de voortreffelijke wijze waarop alles was voorbereid en voor het geweldige eetbuffet dat door haar werd verzorgd.

3 November is de dag dat de patroonheilige van de kapel, St. Hubertus, wordt vereerd.. Dit gebeurde zoals vanouds met een H. Mis waarna de mogelijkheid werd geboden  tot het nuttigen van een stuk vla bij een kop koffie in café St. Hubertus. Het blijkt dat steeds meer mensen enkele ochtenuurtjes vrij maken  en deze gelegenheid aangrijpen om bijdit gezellige samenzijn aanwezig te zijn. We hopen dan ook dat we deze traditie nog vele jaren op deze wijze kunnen voortzetten.

Begin december is St. Nicolaas steeds in de buurt. Ook dit jaar wilde hij onze jeugd niet overslaan bracht hen op 4 december om 18.30 uur een bezoekje. In café St. Hubertus waren zo’n 32 kinderen samengekomen om de Sint te begroeten. Alle kinderen ontvingen van de Sint een kadootje.Het was een ware happening waaraan ook veel ouders van de kinderen deelnamen

Hopelijk dat de Sint hiermee ook tevreden was en het volgend jaar weer zal terugkomen.

Ter  gelegenheid van het kerstfeest werd de omgeving van de kapel versierd dmv. een kerstboom terwijl aan 3 bejaarden (80+ers) en een langdurig zieke een fruitmand werd bezorgd. Enkele personen die het hele jaar door op de achtergrond bezig zijn met stille dienstverlening aan de buurtvereniging Groot Haasdal werden in de bloemetjes gezet. 

Dit was tevens de laatste aktiviteit voor 1998.

Nadat het verenigingsjaar 1998 nog eens de revue is gepasseerd en thans is afgesloten, spreken wij als bestuur de hoop uit dat we onze vereniging ook in  1999 op deze wijze gezamenlijk met onze leden in stand kunnen houden.  Tevens hopen wij hierbij dan ook weer te kunnen rekenen op de steun en de medewerking van alle leden.

Het Bestuur,

Namens dezen, de secretaris,

L. Hambeukers

Verkort jaaroverzicht 1998.

Secretariaat:

Aantal ingekomen stukken: 24

Aantal verzonden stukken: 12

Aantal leden per 31 dec. 1998: 133 .

Bestuur.

Op 11 mei bedankt mevr. M. Speetjens zich als lid van het bestuur, dat sedertdien bestaat uit 5 leden:

P.Wolters : voorzitter

L. Hambeukers : secretaris

L.Feuler : peningmeester

J. Niessen : lid

F. Pijls : lid

Kascontrole-commissie 1998-1999: mevr. P. Lacroix en dhr. J. Schneiders.

Geboren: 4 kinderen.

Benoit Vliegen, Kiki Kuypers, Wouter Houtvast en Janne Janmaat.

Overleden: 4 volwassenen en 3 kinderen.

Bertiene Lucasssen, Bèr Lemmens,  Balt Consten, Truija Heijnen-Ubachs, Frence Houtmortels, Theij Lemmens en Milou Theunissen.

Aanmelding nieuwe gezinnen (leden): 4, t.w.

fam. Van Poppel, Groot Haasdal 24;

fam. Coenen, Groot Haasdal 26;

fam. Aarts, Veltjesweg 1;

fam. Creusen, de Bockhofweg 4.

Kerstaktie (80+ers): 3 personen:

mevr. Ramaekers, Kleverstraat 4

mevr. Pruppers, Trichterstraat 33

mevr. Lemmens, Groot Haasdal 22 (101 jaar).

Communicantjes: 6 personen:

Stefan Ummels, Nordie Wolters, Thomas Feuler, Nicole Janssen, Chantal Roering en Maud Ernes.